Interpretacje do przepisu
art. 7 § 1 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


838/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 7 § 1 Ordynacji podatkowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.347.2019.1.APO
     ∟rozliczenie dochodów w ramach mechanizmu IP BOX

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.496.2019.1.MP
     ∟podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.415.2019.1.KF
     ∟Obowiązek podpisania zeznania podatkowego oraz zapłaty wynikającego z niego ewentualnego należnego podatku z tytułu sprzedaży nieruchomości przez syndyka.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.357.2019.1.AB
     ∟W zakresie ustalenia, czy dwie prawnie wyodrębnione wspólnoty mieszkaniowe, które funkcjonują w jednym budynku wielorodzinnym mogą składać jedno wspólne zeznanie podatkowe CIT–8.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.299.2019.3.AK
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży działek rolnych

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.314.2019.2.ANK
     ∟Czy Wnioskodawca, tj. Stowarzyszenie, może sporządzić i złożyć jedną wspólną deklarację CIT-8 obejmujący wszystkie trzy jednostki, tj. Stowarzyszenie, NZOZ i Przedszkole?

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.444.2019.1.MP
     ∟podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie powstania obowiązku podatkowego w związku z przekazaniem małżonkowi do majątku prywatnego, objętego wspólnością majątkową małżeńską, nieruchomości, które zostaną wycofane z majątku spółki osobowej

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB2/4518-3/15/19-2/S/LS
     ∟Należy wskazać, że w opisanym stanie faktycznym nie istnieje materialnoprawna podstawa odpowiedzialności Spadkobierczyni za zobowiązanie podatkowe Spadkodawcy z tytułu ewentualnych przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.323.2019.2.AW
     ∟Opodatkowanie transakcji zamiany nieruchomości, dokumentowanie oraz prawo do odliczenia podatku.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.321.2019.1.AJ
     ∟Kwalifikacja podmiotowa funduszu działającego w formie spółki osobowej prawa francuskiego posiadającej osobowość prawną jako podatnika podatku dochodowego w Polsce w związku z uzyskiwaniem dochodów z wynajmu i sprzedaży nieruchomości komercyjnych położonych na terytorium Polski.

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4017.8.2019.1.BKD
     ∟Czy ewentulane wykonanie przez Pana X i Panią Y obowiązku (nałożonego przez Sąd Rejonowy w wyroku z 17 grudnia 2018 r. na podstawie art. 41 § 2 k.k.s. w zw. z art. 41 § 4 pkt 1 k.k.s.) uiszczenia należności publicznoprawnej w kwocie 1.434.975,00 zł, spowodowałoby wygaśnięcie należności podatkowej Spółki, wynikającej z Decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z 2 lipca 2013 r. w zakresie kwoty 2.869.950,00 zł, mimo że Pan X i Pani Y jest w tej sytuacji podmiotem trzecim w rozumieniu 62b § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.261.2019.2.JK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.262.2019.2.JK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

2019.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.244.2019.2.RMA
     ∟Uregulowania dotyczące sporządzenia i rozliczenia spisu z natury (zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej)

2019.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4018.11.2019.1.ASZ
     ∟Posługiwanie się NIP nadanym dla Starostwa Powiatowego

2019.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4018.8.2019.4.EJ
     ∟obowiązek wystąpienia przez oddział przedsiębiorcy zagranicznego o numer NIP na potrzeby rozliczania pracowników jako płatnik składek ZUS i PIT

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.232.2019.2.MR
     ∟wskazanie, czy transakcja sprzedaży (likwidacji) przez syndyka gospodarstwa rolnego, osoby fizycznej (konsumenta) pozostającej w upadłości, w całości bądź w zorganizowanej części składników podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, który ma obowiązek zapłacić spadkobierca upadłego jako następca prawny niekontynuujący działalności w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej bez lub z obowiązkiem rejestracji dla celów podatku VAT.

2019.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.185.2019.2.JG
     ∟Czy wykonawca testamentu i kurator masy spadkowej zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zobowiązanym do uregulowania zobowiązań podatkowych z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości?

2019.07.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.225.2019.2.JM
     ∟Opodatkowanie w Polsce emerytury policyjnej

2019.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.204.2019.2.ES
     ∟Obniżenie wkładu lub wystąpienie ze spółki komandytowej powstałej z przekształcenia spółki z o.o.

2019.06.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.209.2019.2.RR
     ∟obowiązki płatnika w związku z wystąpieniem wspólnika ze spółki osobowej

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.181.2019.5.EC
     ∟W zakresie skutków podatkowych związanych z wystąpieniem Spółki 1 ze Spółki 2 oraz w zakresie powstania przychodu u wspólników Spółki 2 w związku z otrzymaniem przez Spółkę 1 wynagrodzenia w wysokości niższej niż wartość rynkowa przysługującego jej udziału kapitałowego.

2019.05.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.126.2019.2.BO
     ∟Obowiązek uiszczania przez zarządcę tymczasowego przedsiębiorstwa spadkodawcy podatku dochodowego od dochodów z masy spadkowej.

2019.05.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4017.3.2019.1.RSZ
     ∟Brak wygaśnięcia zobowiązania podatkowego z uwagi na wpłatę należności przez podmiot trzeci w rozumieniu art. 62b § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej oraz uznanie ww. wpłaty za nadpłatę w rozumieniu art. 72 § 1 Ordynacji podatkowej.

2019.05.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4017.5.2019.1.ICZ
     ∟Brak wygaśnięcia zobowiązania podatkowego z uwagi na wpłatę należności przez podmiot trzeci w rozumieniu art. 62b § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej oraz uznanie ww. wpłaty za nadpłatę w rozumieniu art. 72 § 1 Ordynacji podatkowej.

2019.04.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4018.3.2019.1.AZ
     ∟ustalenie nr NIP, którym winna posługiwać się spółka zagraniczna prowadząca w Polsce działalność gospodarczą przez oddział przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce

2019.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.64.2019.2.GG
     ∟Przychód z tytułu wystąpienia wypłacony ze spółki w formie ZCP

2019.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.98.2019.2.RS
     ∟W zakresie braku opodatkowania darowizny 1/3 udziałów w przedsiębiorstwie otrzymania ww. udziałów przez obdarowanych oraz braku obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego w związku z dokonaną darowizną.

2019.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.149.2019.1.GG
     ∟opodatkowanie przychodu z tytułu wystąpienia ze spółki komandytowej otrzymanego w ratach

2019.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.32.2019.2.KO
     ∟w zakresie: - zwolnienia od podatku sprzedaży Nieruchomości, - braku obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego od poniesionych nakładów na obiekty przebudowane i oddane do użytkowania w 2008 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj