Interpretacje do przepisu
art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


789/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.536.2019.1.KM
     ∟Zwolnienie od podatku dostawy nieruchomości zabudowanych w związku z wywłaszczeniem w zamian za odszkodowanie oraz brak obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego.

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 115-KDIT1-3.4012.494.2019.3.AP
     ∟Zwolnienie od podatku dostawy działek niezabudowanych wywłaszczonych na cele związane z ... w zamian za odszkodowanie.

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.411.2019.2.WB
     ∟Stwierdzenie, czy przeniesienie własności nieruchomości gruntowej z nakazu władzy publicznej w zamian za odszkodowanie podlega opodatkowaniu.

2019.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.332.2019.2.EB
     ∟Opodatkowania dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.346.2019.2.EZ
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z demontażem i unieszkodliwianiem azbestu z terenu gminy.

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.316.2019.1.MK
     ∟Opodatkowanie podatkiem VAT opłat otrzymywanych z tytułu bezumownego korzystania z lokalu mieszkalnego i użytkowego.

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.352.2019.2.AM
     ∟w zakresie opodatkowania przeniesienia własności nieruchomości gruntowej zabudowanej w zamian za odszkodowanie

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.350.2019.2.SR
     ∟opodatkowanie podatkiem VAT przekazania zakupionego nowego taboru autobusowego w formie aportu oraz prawa do odliczenia całego podatku naliczonego od zakupionego taboru.

2019.07.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.256.2019.2.AG
     ∟Zastosowania zwolnienia od podatku dla dostawy nieruchomości za odszkodowaniem - art. 43 ust. 1 pkt 10.

2019.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.331.2019.2.AT
     ∟Zastosowanie zwolnienia od podatku dla czynności dostawy budowli.

2019.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.281.2019.2.AM
     ∟w zakresie zastosowania zwolnienia z podatku VAT do sprzedaży nieruchomości zabudowanej

2019.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.233.2019.2.MC
     ∟Prawo do odliczenia podatku VAT w zw. z realizacją projektu.

2019.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.228.2019.2.ZD
     ∟Opodatkowanie sprzedaży zabudowanej działki.

2019.07.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.179.2019.2.MGO
     ∟Zwolnienie od podatku dostawy nieruchomości niezabudowanych w zamian za odszkodowanie.

2019.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.202.2019.1.KBR
     ∟moment powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT dla świadczonych usług udostępnienia praw do korzystania z fonogramów i wideogramów oraz wynagrodzenia uzyskiwanego z tytułu odtworzeń utworów w sposób digitalowy

2019.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.189.2019.2.MK
     ∟opodatkowania dostawy działek w zamian za odszkodowanie

2019.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.190.2019.2.AB
     ∟Uznanie, że zbywając działkę nr 403/23 Miasto nie działa w charakterze podatnika VAT oraz zwolnienia od podatku VAT sprzedaży przez Miasto działki nr 403/23 na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT

2019.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.164.2019.2.SM
     ∟w zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT planowanej sprzedaży działek

2019.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.133.2019.3
     ∟Opodatkowanie stawką podatku VAT w wysokości 23% sprzedaży nieruchomości w trybie egzekucji komorniczej

2019.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.123.2019.2.ALN
     ∟ braku podlegania opodatkowaniu opłaty należnej Gminie z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości, w przypadku gdy ustanowienie prawa użytkowania wieczystego na podstawie wpisu do ksiąg wieczystych nastąpiło do dnia 30 kwietnia 2004 r. braku podlegania opodatkowaniu opłaty należnej Gminie z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości, w przypadku gdy ustanowienie prawa użytkowania wieczystego na podstawie wpisu do ksiąg wieczystych nastąpiło od dnia 1 maja 2004 r. podlegania opodatkowaniu opłaty przekształceniowej należnej Gminie na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz stawki podatku VAT.

2019.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.139.2019.1.DM
     ∟Opodatkowanie aportu taboru autobusowego i podstawa opodatkowania tej czynności oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem taboru autobusowego.

2019.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.93.2019.1.KO
     ∟w zakresie uznania Województwa za podatnika VAT w związku z utratą z mocy prawa własności działek nr 2143/1, 2144/1 2166/1, 2163, 2164, 2156/1, 1866/1, 1866/2 i 1861/10 w zamian za odszkodowanie oraz stwierdzenie czy działało ono jako organ władzy publicznej

2019.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.82.2019.2.KO
     ∟Teza w zakresie: - opodatkowania podatkiem VAT samego gruntu działki nr 2138/78 bez składnika budowlanego na nim występującego tj. chodnika i nawierzchni asfaltowej (pytanie nr 1), - braku możliwości skorzystania dla dostawy samego gruntu działki nr 2138/78 bez składnika budowlanego ze zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy (pytanie nr 2), - skorzystania ze zwolnienia od podatku VAT dostawy obejmującej łącznie grunt działki nr 2138/78 wraz ze składnikiem budowlanym, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy (pytanie nr 3), -skorzystania ze zwolnienia od podatku VAT dostawy obejmującej łącznie grunt działki nr 2138/78 wraz ze składnikiem budowlanym, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy (pytanie nr 4), - określenia podstawy opodatkowania dla dostawy działki nr 2138/78 bez składnika budowlanego (pytanie nr 5).

2019.04.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.43.2019.2.ZD
     ∟Opodatkowanie przeniesienia z mocy prawa własności nieruchomości w zamian za odszkodowanie.

2019.04.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.97.2019.1.BJ
     ∟Zastosowanie zwolnienia od podatku przy sprzedaży budynków i budowli.

2019.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.669.2018.3.WB
     ∟Zastosowanie zwolnienia od podatku, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, dla dostawy nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.

2019.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.80.2019.1.AG
     ∟Zwolnienie od podatku od towarów i usług dostawy niezabudowanej nieruchomości.

2019.03.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.28.2019.1.AZ
     ∟opodatkowanie odszkodowania przyznanego na rzecz Skarbu Państwa za nieruchomość przejętą na własność Miasta

2019.02.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.666.2018.2.EZ
     ∟Przeniesienie własności działki niezabudowanej z nakazu władzy publicznej w zamian za odszkodowanie, zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy jest opodatkowana według podstawowej stawki w wysokości 23%. W przypadku natomiast działki zabudowanej drogą, przeniesienie własności z nakazu władzy publicznej tej działki w zamian za odszkodowanie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jednakże na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy korzysta ze zwolnienia od tego podatku.

2019.02.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.826.2018.2.OA
     ∟Interpretacja przepisów w zakresie opodatkowania przeniesienia na skutek wywłaszczenia, prawa własności i użytkowania wieczystego działek oraz zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT dla dostawy wywłaszczonych nieruchomości.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj