Interpretacje do przepisu
art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


396/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2014.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-676/13-2/LS
     ∟Czy z tytułu Transakcji nabycia Nieruchomości na Nabywcy będzie ciążył obowiązek zapłaty PCC?

2014.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-675/13-2/LS
     ∟Czy z tytułu Transakcji nabycia Nieruchomości 1 oraz Nieruchomości 2 na Nabywcy będzie ciążył obowiązek zapłaty PCC?

2014.02.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-666/13-2/LS
     ∟Czy nabycie Nieruchomości przez Wnioskodawcę na podstawie Umowy Sprzedaży nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2014.02.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-667/13-2/LS
     ∟Czy nabycie Nieruchomości przez Wnioskodawcę na podstawie Umowy Sprzedaży nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2014.02.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-635/13-3/LS
     ∟Czy na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu nabycia od Zbywcy Nieruchomości w ramach Transakcji?

2014.02.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-668/13-2/LS
     ∟Czy nabycie Nieruchomości przez Wnioskodawcę na podstawie Umowy Sprzedaży nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2014.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-610/13-2/LS
     ∟Czy w związku z opodatkowaniem transakcji podatkiem VAT na Spółce jako kupującym nie będzie ciążył obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych?

2014.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-208/13/IB
     ∟Czy wystąpi podatek od czynności cywilnoprawnych w związku ze zbyciem nieruchomości, a jeśli tak to która ze stron musi uregulować ten podatek?

2014.01.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-577/13-2/LS
     ∟Czy z tytułu nabycia Nieruchomości Będącej Przedmiotem Transakcji (z tytułu Transakcji) na Nabywcy będzie ciążył obowiązek zapłaty PCC?

2014.01.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-576/13-2/LS
     ∟Czy z tytułu nabycia Nieruchomości Będącej Przedmiotem Transakcji (z tytułu Transakcji) na Nabywcy będzie ciążył obowiązek zapłaty PCC?

2014.01.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-579/13-2/LS
     ∟Czy z tytułu nabycia Nieruchomości Będącej Przedmiotem Transakcji (z tytułu Transakcji) na Nabywcy będzie ciążył obowiązek zapłaty PCC?

2014.01.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-578/13-2/LS
     ∟skoro transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2013.12.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-530/13-2/EL
     ∟Należy stwierdzić, że jeżeli Strony wybiorą opcję opodatkowania przedmiotowej transakcji podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W przeciwnym wypadku od nabycia powyższej Nieruchomości Wnioskodawca zobowiązany będzie odprowadzić podatek od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art.1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2013.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-488/13-2/LS
     ∟Czy nabycie przez Wnioskodawcę Nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC w związku z faktem, że będzie ono podlegać opodatkowaniu VAT?

2013.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-489/13-2/LS
     ∟Czy nabycie przez Wnioskodawcę Nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC w związku z faktem, że będzie ono podlegać opodatkowaniu VAT?

2013.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-487/13-2/LS
     ∟Czy nabycie przez Wnioskodawcę Nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC w związku z faktem, że będzie ono podlegać opodatkowaniu VAT?

2013.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-490/13-2/LS
     ∟Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% z tytułu nabycia Nieruchomości w ramach Transakcji w zakresie nabycia części Budynku i parkingu, które zostały oddane najemcom do użytkowania co najmniej dwa lata przed Transakcją wraz z przyporządkowaną im częścią Działki?

2013.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-484/13-2/LS
     ∟Czy nabycie przez Wnioskodawcę Nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC w związku z faktem, że będzie ono podlegać opodatkowaniu VAT?

2013.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-558/13-2/LS
     ∟Czy z tytułu Transakcji nabycia Nieruchomości na Nabywcy będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?

2013.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-486/13-2/LS
     ∟Skoro transakcja sprzedaży części Budynku i parkingu, które zostały oddane najemcom do użytkowania co najmniej dwa lata przed Transakcją wraz z przyporządkowaną im częścią Działki będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Natomiast w części dotyczącej transakcji nabycia części Budynku i parkingu, które zostały oddane najemcom do użytkowania mniej niż dwa lata przed Transakcją oraz tych części Nieruchomości, które nie były dotąd przedmiotem czynności opodatkowanych VAT wraz z przyporządkowaną im częścią Działki, powyższa czynność będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy i nie będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania powyższym podatkiem na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2013.12.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-480/13-2/EL
     ∟Skoro Strony transakcji dotyczącej Budynku Głównego oraz Pozostałych Budynków Komercyjnych, tj. Zbywca i Nabywca złożą oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia i wybiorą opcję opodatkowania przedmiotowej transakcji podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia zgodnie z art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2013.11.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-468/13-4/LS
     ∟Czy na mocy art. 2 pkt 4 lit. a ustawy o PCC, sprzedaż Nieruchomości na rzecz Spółki nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC?

2013.11.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-481/13-5/LS
     ∟Czy Nabywca zobowiązany będzie do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zakupu Nieruchomości w ramach Transakcji?

2013.11.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-227/13-2/MK
     ∟Opodatkowanie umowy sprzedaży nieruchomości

2013.11.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-439/13-2/LS
     ∟Czy sprzedaż przedmiotu Transakcji będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2013.11.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-24/12/13-9/S/AF
     ∟Należy wskazać, iż jeżeli w istocie sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, obejmującej dwie działki gruntu jedną sklasyfikowaną jako użytki rolne oraz zaliczoną do grupy gruntów zabudowanych i zurbanizowanych nie będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, wówczas powyższa czynność będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ww. ustawy stawka podatku od umowy sprzedaży będzie wynosiła 2%. Natomiast nabycie w drodze sprzedaży działki gruntu sklasyfikowanej jako użytki rolne będzie korzystać ze zw...

2013.11.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-482/13-3/EL
     ∟udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zakupu Nieruchomości tj. Budynków i Budowli oraz gruntu.

2013.11.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-500/13-4/LS
     ∟Czy prawidłowym jest, że przedmiotowa transakcja nabycia Nieruchomości A nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, na mocy regulacji zawartej w art. 2 pkt 4 ustawy o PCC?

2013.11.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-498/13-2/EL
     ∟udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości.

2013.11.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-442/13-3/LS
     ∟skoro transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj