Interpretacje do przepisu
art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


396/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.175.2018.3.ASZ
     ∟1. Jaki obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych powstał dla Wnioskodawcy i jego żony w wyniku sprzedaży działki nr 31/4 w miejscowości S.? 2. Jaki obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych powstanie dla Wnioskodawcy i jego żony w wyniku przyszłej sprzedaży działek gruntowych nr 31/3, 31/6, 31/7, 31/8 w miejscowości S.?

2018.05.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.113.2018.2.AD
     ∟Jeżeli w przedmiotowej sprawie umowa pomiędzy Wnioskodawczynią a Spółdzielnią Mieszkaniową, dotycząca nabycia lokalu mieszkalnego, została – jak wskazuje Wnioskodawczyni w przedstawionym zdarzeniu – zawarta na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz stanowiła umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia jego własności, to umowa ta nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

2018.05.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.14.2018.2.HS
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania umowy sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu.

2018.03.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.47.2018.2.BB
     ∟Biorąc powyższe pod uwagę, na gruncie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, należy wskazać, że skoro nabywana nieruchomość nie spełnia definicji gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym – jest mniejsza niż 1 ha – to jej zakup będzie opodatkowany podatkiem od czynności cywilnoprawnych, w związku z niespełnieniem warunków zwolnienia przewidzianych treścią art. 9 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2018.03.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4014.160.2017.2.MZ
     ∟W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

2018.02.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.366.2017.3.BB
     ∟Czy nabycie przez Nabywcę Nieruchomości w ramach Transakcji nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w związku z faktem, że będzie ono podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

2018.01.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.516.2017.2.WB
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży Sklepu.

2018.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.350.2017.3.MPU
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawców, zgodnie z którym sprzedaż Nieruchomości w zakresie obejmującym Działkę II z uwagi na opodatkowanie VAT nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2018.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.308.2017.3.MPU
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawców, zgodnie z którym w przypadku podjęcia przez strony Transakcji decyzji o opodatkowaniu sprzedaży Działki I podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o VAT, sprzedaż Nieruchomości w zakresie obejmującym Działkę I nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2017.12.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.333.2017.3.BD
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko, że Transakcja sprzedaży Nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2017.12.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4014.111.2017.2.JG1
     ∟Skoro omawiana sprzedaż Nieruchomości (jako sprzedaż gruntów niezabudowanych, stanowiących w świetle zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, tereny budowlane) będzie podlegała faktycznemu opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, w niniejszej sprawie będzie miało zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W takim przypadku na Kupującym nie będzie ciążył obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia ww. umowy.

2017.12.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.344.2017.2.PM
     ∟Czy zakup nieruchomości przez Wnioskodawcę w celu prowadzenia szkoły podstawowej nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

2017.12.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.343.2017.1.MD
     ∟Nabycie opisanego we wniosku gruntu rolnego nie będzie korzystało ze zwolnienia z art. 9 pkt 2 upcc, ponieważ nabywany grunt nie spełnia definicji gospodarstwa rolnego z ustawy o podatku rolnym (jest mniejsze niż 1 ha)

2017.11.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.266.2017.3.ASZ
     ∟Czy opisana Transakcja nabycia zespołu składników niematerialnych i materialnych będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych według stawek właściwych dla poszczególnych składników?

2017.11.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.232.2017.1.PB
     ∟skutki podatkowe zawarcia i zmiany umowy sprzedaży wierzytelności.

2017.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.211.2017.3.JKU
     ∟Czy zawierane umowy sprzedaży wierzytelności są opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych, gdzie podstawę opodatkowania stanowi cena, za jaką wierzytelność jest nabywana przez Wnioskodawcę?obowiazek podatkowy

2017.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.375.2017.1.JG
     ∟Transakcja sprzedaży działki nr 186/1 o powierzchni 0,3265 ha zabudowanej dwukondygnacyjnym budynkiem biurowym będzie korzystała ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, natomiast działka niezabudowana nr 272/3 o powierzchni 0,0012 ha podlegać będzie opodatkowaniu podstawową stawką podatku 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy.

2017.09.27 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP9.841.13.2017.RM
     ∟Czy jeżeli w najbliższym czasie część z dotychczasowego gospodarstwa rolnego Wnioskodawca zamierza podarować swojemu bratu, to utraci ulgę, z której skorzystał przy akcie nabycia z 17 lutego 2017 r.?

2017.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4014.96.2017.1.LS
     ∟Skoro omawiane przeniesienie własności Nieruchomości dokonane przez Zbywcę na rzecz Nabywcy (dokonane w formie umowy sprzedaży) będzie podlegało faktycznemu opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie będzie z tego podatku zwolnione, ponieważ Strony transakcji – Zainteresowani zrezygnują ze zwolnienia), to w powyższej sprawie znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W takim przypadku na Kupującym nie będzie ciążył obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia ww. umowy.

2017.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4014.60.2017.2.JG1
     ∟w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości

2017.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4014.53.2017.2.LS
     ∟w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości

2017.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.214.2017.2.BJ
     ∟Czy muzeum, jako jednostka organizacyjna jednostki samorządu terytorialnego, korzysta ze zwolnień dla jednostek samorządu terytorialnego zawartych w art. 8 pkt. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

2017.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4014.59.2017.2.LS
     ∟Jeżeli transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, w powyższej sprawie znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) Ustawy o PCC.

2017.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4014.58.2017.2.LS
     ∟Jeżeli transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, w powyższej sprawie znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) Ustawy o PCC.

2017.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.77.2017.3.BJ
     ∟Czy w związku z opodatkowaniem Transakcji podatkiem VAT dla Nabywcy – jako kupującego – nie powstanie zobowiązanie z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych?

2017.07.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4014.49.2017.2.JG1
     ∟w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości

2017.07.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4014.50.2017.2.JG1
     ∟w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości

2017.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.41.2017.3.MPU
     ∟Czy jeżeli Strony wybiorą opcję opodatkowania Transakcji podatkiem od towarów i usług oraz złożą stosowne oświadczenie, przedmiotowa Transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na mocy przepisu art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

2017.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4014.47.2017.1.MZ
     ∟w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości

2017.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4514.621.2016.2.JKu
     ∟skoro transakcja sprzedaży nieruchomości korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, to w niniejszej sprawie nie znajdzie zastosowania wyłączenie z opodatkowania przewidziane w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W konsekwencji opisana we wniosku umowa sprzedaży będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy, a tym samym na Wnioskodawczyni, jako na kupującej, będzie ciążył z tego tytułu obowiązek podatkowy.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj