Interpretacje do przepisu
art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


396/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2009.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-142/08/MK
     ∟Czy podstawą opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych będzie tylko część ceny sprzedaży lokalu objęta zwolnieniem z podatku VAT i czy dla celów obliczenia i poboru podatku w zawieranych aktach notarialnych Spółka powinna podać szczegółowe informacje dotyczące pobranych zaliczek opodatkowanych podatkiem VAT?

2009.06.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-42/09/TJ
     ∟Czy sprzedaż lokali mieszkalnych na zasadach preferencyjnych pracownikom byłym pracownikom oraz członkom ich rodzin podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2009.06.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-39/09/IL
     ∟Jeżeli Wnioskodawca dokona wykupu przedmiotu leasingu do majątku prywatnego i odsprzeda go po 1-2, bądź też po 7 miesiącach od daty wykupu, to jak należy opodatkować tę sprzedaż?

2009.04.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-18/09-2/AJ
     ∟Czy Wnioskodawca musi zapłacić 2% opłaty od czynności cywilnoprawnych?A jeśli w/w działka miałaby plan miejscowy albo gdyby była w studium rozwoju Gminy albo gdyby była decyzja o warunkach zabudowy to wtedy obowiązywałaby Zainteresowanego opłata 2% od czynności cywilnoprawnych, jeśli zakupi ją na poszerzenie gospodarstwa rolnego z przeznaczeniem do dalszej uprawy lub jeśli zakup nie na poszerzenie gospodarstwa rolnego?

2009.03.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-408/08-4/MZ
     ∟Przedstawione we wskazanym przez Wnioskodawcę przypadku, zabezpieczenie długu o określonej, znanej wartości (100 jednostek pieniężnych) dwiema hipotekami zwykłymi, ustanawianymi na dwóch nieruchomościach, w wysokości 100 j.p. każda, oznacza konieczność zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych od każdej z ww. czynności ustanowienia hipoteki, a podstawę opodatkowania w każdym z tych przypadków stanowi 100 j.p.Natomiast przedmiotem hipoteki kaucyjnej mogą być wierzytelności z umowy o kredyt, w tym odnawialny. Stawka podatku na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej wynosi 19 zł, natomiast obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia oświadczenia o ustanowieniu hipoteki lub zawarcia umowy ustanowienia hipoteki zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2009.03.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-149/08-3/AJ
     ∟Czy kupując tego typu działkę Wnioskodawczyni powinna zapłacić 2% opłaty od czynności cywilnoprawnych i podatek VAT, jeśli kupuje na poszerzenie gospodarstwa rolnego, a jak to wygląda, jeśli kupuje ww. działkę nie na poszerzenie gospodarstwa rolnego?

2009.02.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-134/08-4/MK
     ∟Sprzedaż nieruchomości rolnej o powierzchni 3500 m2, a zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych.

2009.02.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-494/08-5/AF
     ∟Analizując złożony przez Wnioskodawcę wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej oraz uzupełnienia do wniosku należy zauważyć, iż intencją Wnioskodawcy w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych było zapytanie: Czy w przypadku sprzedaży zakupionych na umowę kupna-sprzedaży w maju 2008 r. trzech sztuk stalowych używanych silosów magazynowych wystąpi obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych?

2009.02.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-139/08/PS
     ∟Czy sprzedaż na podstawie właściwej umowy przedmiotowej działki rolnej zabudowanej przez Spółkę na rzecz drugiej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością rodzi jakikolwiek podatek od dokonanej czynności? Zarazem, jeśli odpowiedź na pytanie pierwsze jest twierdząca, to czy jest to podatek VAT czy podatek od czynności prawnych, oraz – czy w takim razie dotyczy on całej nieruchomości, czy tylko jej części?

2009.02.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-5/09/TK
     ∟Czy sprzedając w 2009r. nieruchomość wnioskodawca ma zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych i w jakiej wysokości?

2009.02.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-126/08-3/AJ
     ∟Czy w takim przypadku płaci się podatek od czynności cywilnoprawnych 2% i opłatę skarbową w wysokości 2%?

2009.02.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-130/08/TJ
     ∟Sprzedaż majątku spółdzielni.

2008.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-171/08/MZ
     ∟Czy w przypadku zawierania w ciągu jednego dnia kilku umów sprzedaży, czasem z tymi samymi osobami można zsumować wartość zawartych umów i płacić podatek od czynności cywilnoprawnych ponieważ suma ta przekroczy 1000 zł?

2008.04.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-12/08-4/MK
     ∟Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania umowy kupna - sprzedaży lokalu mieszkalnego ww. podatkiem

2008.03.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-214/07-4/AA
     ∟umowa sprzedaży udziałów w nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

2008.03.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-167/07-4/AA
     ∟Sprzedaż nieruchomości gruntowej będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Podstawę opodatkowania stanowić będzie wartość rynkowa gruntu wraz z posadowionym na niej budynkiem

2008.03.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-18/08-4/AA
     ∟Sprzedaż nieruchomości gruntowej będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Podstawę opodatkowania stanowić będzie wartość rynkowa gruntu wraz z posadowionym na niej budynkiem

2007.06.29 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Kaliszu - Pm/436-5/07
     ∟Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nabycie samochodów przez podmiot zajmujący się zawodowo skupem i sprzedażą samochodów na podstawie umowy sprzedaży ? W oparciu o okoliczności przedstawione we wniosku w przedmiotowej sprawie organ podatkowy ustalił stan faktyczny z którego wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się między innymi: 1/ sprzedażą samochodów nowych, 2/ sprzedażą samochodów używanych zostawianych w rozliczeniu przy zakupie nowych samochodów, 3/ sprzedażą samochodów używanych wstawionych do punktu komisu. Nabycie samochodów o których mowa w pkt 2 i 3 następuje na podstawie umowy kupna sprzedaży, w sytuacji gdy dostawcą pojazdu (zbywcą) są osoby fizyczne. Transakcje zbycia poj...

2006.12.14 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/SPC/436-47/06/SJ
     ∟Czy sprzedaż wierzytelności własnej podlega PCC? Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, iż Spółka sprzedaje wierzytelności własne zarówno zajmującym się profesjonalnie usługami pośrednictwa finansowego jak i podmiotom takich usług nie świadczących (np. w celu potrącenia). Podatnik w zakresie swojej działalności posiada działalność sklasyfikowaną według PKD 65.20 – pośrednictwo finansowe pozostałe. Spółka zwróciła się z pytaniem, czy czynność sprzedaży wierzytelności własnej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT czy podatkiem PCC. Podatnik stoi na stanowisku, iż sprzedaż wierzytelności własnej na podstawie art. 2 ust 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlega opodatkowaniu podatkiem PCC. W przedm...

2006.12.06 - Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza - PM 436/13/06
     ∟Czy opisana we wniosku Podatnika transakcja sprzedaży podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2006.11.20 - Trzeci Urząd Skarbowy w Gdańsku - WM/436/6/PCC/2006
     ∟Czy sprzedaż lokalu mieszkalnego i akcji podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? P O S T A N O W I E N I E

2006.11.15 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie - E-2/436-4/06
     ∟Czy po zawarciu aneksu do aktu notarialnego organ podatkowy dokona zwrotu, pobranego przez notariusza podatku od czynności cywilnoprawnych, na wniosek złożony wspólnie przez obydwie strony umowy, z uwagi na objęcie przedmiotowej sprzedaży podatkiem VAT?

2006.10.11 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie - D-6/443-29/06
     ∟Czy spółka otrzyma zwrot podatku VAT w terminie 60 dni od dnia złożenia deklaracji VAT-7K, w opisanej wyżej sytuacji, po wystawieniu przez sprzedającą Spółkę faktury VAT oraz wykazaniu tego podatku do zwrotu w deklaracji za kwartał, w którym otrzymamy fakturę w sytuacji, gdy wydanie nieruchomości nastąpiło już w marcu 2006 r. i od tego czasu lokale użytkowe są wynajmowane przez podatnika?

2006.08.16 - Urząd Skarbowy Poznań-Jeżyce - SM-O/436-5/06
     ∟Czy kupno nieruchomości od organizacji, która jest stowarzyszeniem i nie prowadzi działalności gospodarczej, a nabyła tą nieruchomość w 1998 roku, podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych? Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że właścicielem nieruchomości jest stowarzyszenie, które ogłosiło przetarg ofertowy na jej sprzedaż. Zdaniem wnioskodawcy powyższa sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych, ponieważ obecny właściciel nabył nieruchomość w 1998r., a ponadto jest organizacją nie prowadzącą działalności gospodarczej.Zgodnie z art. 1 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 09 września 2000r. o podatku od czynności cywilnopra...

2006.06.21 - Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto - PO/436-10/07 TK
     ∟Czy sprzedaż nieruchomości przez kościelną osobę prawną, na której nie była prowadzona działalność gospodarcza jest zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 29 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. Nr 41 poz. 254 ze zm.)?

2005.12.07 - Urząd Skarbowy Poznań-Nowe Miasto - ZF-415/57/LUG/05
     ∟Czy dochody uzyskane ze sprzedaży przedmiotów na aukcji internetowej są opodatkowane podatkiem dochodowym? Z przytoczonego przez podatniczkę stanu faktycznego wynika, że nie prowadzi ona działalności gospodarczej i zamierza sprzedać na aukcji internetowej kilka starych przedmiotów, będących jej własnością od kilkunastu lat. W związku z tym, podatnik zwraca się do

2005.08.17 - Urząd Skarbowy w Kraśniku - DPIV436/1/2005
     ∟Czy istnieje podstawa do wznowienia postępowania i zwrotu nienależnie pobranego przez notariusza podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu kupna nieruchomości, która weszła w skład gospodarstwa rolnego? Aktem notarialnym z dnia 21.06.2002 r. nr 1940/2002 małżonkowie nabyli nieruchomość składającą się z działek: nr 30/2 o powierzchni 0,0212 ha i nr 32 o powierzchni 0,1291 ha, położonych w K. oraz działki nr 217 o powierzchni 0,0900 ha położonej w Z. gmina K. za kwotę 52500 zł.Notariusz na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 lit.a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 959 z późn. zm.) pobrał podatek wed

2005.07.29 - Urząd Skarbowy w Kraśniku - DP.IV436/2/2005
     ∟Podatnik stoi na stanowisku, iż uwzględniając fakt zakupu nieruchomości w ramach przetargu nieograniczonego, w związku z którym dostęp do transakcji miała nieograniczona ilość kontrahentów, a także fakt, że w czasie dwóch przetargów zaoferowana cena była najwyższą złożoną ofertą – cena zapłacona za przedmiotową nieruchomość odzwierciedla rynkową wartość nieruchomości i może zostać uznana za cenę rynkową w świetle art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynnosci cywilnoprawnych.

2005.06.28 - Urząd Skarbowy w Stalowej Woli - U.S.IV-436/2/05
     ∟Czy umowa sprzedaży ziemi zawarta pomiędzy P. S.A. jako stroną kupującą i osobą fizyczną podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych czy podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?

2005.06.24 - Urząd Skarbowy w Olsztynie - US.V/436-7/05
     ∟W jakiej wysokości należy uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych - w przypadku zwolnienia z podatku VAT - od nieruchomości, maszyn, urządzeń, wyposażenia i wartości firmy?

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj