Interpretacje do przepisu
art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


396/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2005.04.11 - Trzeci Urząd Skarbowy w Bydgoszczy - KM-005-2/05
     ∟Czy transakcje umów kupna-sprzedaży pomiędzy osobą fizyczną, a Pana firmą są zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych i ich zgłoszeniu na obowiązujących drukach na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.), który mówi, że „nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne w sprawach jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności na podstawie odrębnych przepisów jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług”.

2005.03.17 - Małopolski Urząd Skarbowy - PMO/436/1/2005/SM
     ∟Czy sprzedaż nieruchomości podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2%?

2004.12.02 - Urząd Skarbowy w Pruszkowie - US.21/AD/415/22/2004
     ∟Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości stanowiącej grunty rolne, łąkowe i zalesione, (przed upływem pięciu lat od daty nabycia) podlega zwolnieniu od podatku dochodowego ? Aktem notarialnym umowy sprzedaży Rep. A nr ....... z dnia ...... sprzedała Pani nie zabudowaną działkę położoną w ............o powierzchni 1.900 m.kw., za cenę 150.000 zł. Jak wynika z dokumentów okazanych przy sporządzaniu niniejszego aktu, zbywana przez Panią działka, zgodnie z wypisem z Planu Ogólnego Zagospodarowania, stanowi teren rolny i łąkowy w strefie chronionego krajobrazu z możliwością docelowego wykorzystania terenu na cele turystyki, rekreacji i wypoczynku. Notariusz, ...

2004.08.16 - Izba Skarbowa w Poznaniu - BD-M/436-36/04
     ∟Czy dokonana przez podatnika VAT-u jednorazowa sprzedaż udziału w niezabudowanej nieruchomości, nabytego wcześniej na własne potrzeby mieszkaniowe podatnika, podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych? Dokonana przez podatnika VAT-u - po dniu 30.04.2004r. – jednorazowa sprzedaż udziału w niezabudowanej nieruchomości, nabytego wcześniej na własne potrzeby mieszkaniowe podatnika, tj. nie nabytego na potrzeby tejże działalności, w świetle art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535) nie jest przedmiotem opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Sprzedaży tej nie dotyczy zatem przepis o wyłączeniu z podatku od czyn...

2004.06.14 - Urząd Skarbowy Poznań-Wilda - DM-436/1/04
     ∟Czy od sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa (oddziału samodzielnie sporządzającego bilans), dokonanej w formie aktu notarialnego, strony transakcji zobowiązane będą uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% ?W przypadku sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa (oddziału samodzielnie sporządzającego bilans), zawartej w formie aktu notaralnego, podatek od czynności cywilnoprawnych zostanie naliczony i pobrany przez płatnika - notariusza - wg stawki określonej w art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 wrześnnia 2000r. (Dz. U. Nr 86, poz. 959), tj. 2% od wartości rynkowej przedmiotu sprzedaży.

2004.03.08 - Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Górna - I/415-11/04
     ∟Jaki podatek musielibyśmy zapłacić z żoną przy sprzedaży w 2004 r. nieruchomości, której jesteśmy współwłaścicielami, obejmującej działkę gruntu zakupioną w 1989 r. i wybudowany na niej pawilon handlowy, wykorzystywanej dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej i częściowo oddanej w najem ?

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj