Interpretacje do przepisu
art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


496/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.478.2019.2.ŻR
     ∟brak obowiązku zapłaty podatku VAT z tytułu przeniesienia prawa własności działki nr 3 na rzecz Skarbu Państwa, a tym samym braku obowiązku wystawienia faktury VAT

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.356.2019.2.ŻR
     ∟prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z nabyciem towarów będących środkami produkcji rolnej, brak obowiązku naliczania podatku należnego z tytułu nieodpłatnego przekazania członkom grupy towarów będących środkami produkcji rolnej,

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.323.2019.1.RR
     ∟Opodatkowanie czynności nieodpłatnego przekazania akcesoriów dołączanych do specjalistycznych leków będących przedmiotem sprzedaży.

2019.04.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.29.2019.4.MT
     ∟Prawo do odliczenia podatku VAT oraz braku dokonania korekty podatku VAT od utraconych Mierników, braku opodatkowania podatkiem VAT czynności udostępnienia Mierników w okresie trwającej umowy Panelistom, opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania Mierników po zakończeniu umowy Panelistom, ustalenia podstawy opodatkowania zgodnie z art. 29a ust. 2 ustawy o VAT oraz obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej czynności przekazania Mierników Panelistom.

2019.04.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.41.2019.3.RG
     ∟podleganie opodatkowaniu podatkiem VAT przekazania w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości gruntowych stanowiących własność Województwa

2019.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.920.2018.3.AB
     ∟brak opodatkowania darowizny działek wraz ze znajdującymi się na nich zabudowaniami

2019.02.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.772.2018.3.DM
     ∟Brak opodatkowania czynności wywłaszczenia nieruchomości gruntowych w przypadku zrzeczenia się odszkodowania.

2019.01.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.616.2018.2.JK
     ∟Ustalenie, czy planowana przez Wnioskodawcę czynność zrzeczenia się prawa wieczystego użytkowania działek oraz prawa własności posadowionych na tych działkach obiektów stanowić będzie dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy oraz wskazanie, czy w odniesieniu do wydatków na ulepszenie dokonanych w przeszłości względem budynku 1 (przez Wnioskodawcę) oraz budynku 2 (przez państwową jednostkę budżetową Aa) na Wnioskodawcy ciążyć będzie – w związku z dokonaniem w przyszłości planowanej transakcji – obowiązek korekty podatku naliczonego.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.480.2018.3.MP
     ∟Skutki podatkowe związane z nieodpłatnym przekazaniem nieruchomości z jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy do jednoosobowej działalności gospodarczej żony.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.597.2018.2.AB
     ∟Wyłączenie z opodatkowania przekazania wspólnikowi nieruchomości w związku z likwidacją Spółki

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.572.2018.1.MJ
     ∟Opodatkowanie darowizny nieruchomości.

2018.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.392.2018.2.AB
     ∟opodatkowanie darowizny działki niezabudowanej oraz opodatkowanie zamiany nieruchomości w postaci lokalu

2018.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.82.2018.2.MPE
     ∟Prawo do obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu wypłaty zwrotu refundacji dotyczącej dystrybucji produktów nabywanych przez szpitale lub inne podmioty lecznicze za pośrednictwem hurtowni farmaceutycznych lub bezpośrednio od Wnioskodawcy oraz obowiązek rozliczenia podatku VAT z tytułu nieodpłatnego wydania towarów.

2018.05.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.84.2018.2.MPE
     ∟Prawo do obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu wypłaty zwrotu refundacji, podwyższenia podstawy opodatkowania z tytułu wystąpienia nadpłaty związanej ze zwrotem refundacji oraz obowiązku rozliczenia podatku VAT z tytułu nieodpłatnego wydania towarów; brak wpływu uzyskanych rabatów na podstawę opodatkowania sprzedawanych produktów.

2018.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.265.2018.1.MSU
     ∟brak opodatkowania czynności wywłaszczenia nieruchomości gruntowej w przypadku zrzeczenia się odszkodowania

2018.04.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.523.2017.3.MT
     ∟W zakresie skutków podatkowych powstałych w związku z organizacją/ przeprowadzaniem Loterii Promocyjnych.

2018.04.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.524.2017.4.ISZ
     ∟W zakresie skutków podatkowych powstałych w związku z organizacją/przeprowadzaniem Konkursów i Sprzedaży Premiowych.

2018.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.30.2018.2.JO
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania zbycia niezabudowanej nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa.

2018.02.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.53.2018.1.BK
     ∟Brak opodatkowania nieodpłatnego przekazania drogi na rzecz gminy.

2018.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.16.2018.1.AŻ
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania czynności wywłaszczenia nieruchomości gruntowej w przypadku zrzeczenia się odszkodowania.

2018.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.723.2017.1.KOM
     ∟Czynność przekazania bez odszkodowania nieruchomości przez Skarb Państwa na rzecz Województwa nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy, ponieważ przy nabyciu ww. nieruchomości nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i w konsekwencji Skarb Państwa nie będzie zobligowany do zapłaty podatku VAT należnego z tego tytułu.

2018.02.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.717.2017.1.RR
     ∟w zakresie braku opodatkowania nieodpłatnej dostawy nieruchomości gruntowej

2018.02.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.715.2017.1.KOM
     ∟Czynność przekazania bez odszkodowania nieruchomości przez Skarb Państwa na rzecz Miasta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy, ponieważ przy nabyciu ww. nieruchomości nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i w konsekwencji Skarb Państwa nie będzie zobligowany do zapłaty podatku VAT należnego z tego tytułu.

2018.01.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.827.2017.1.BK
     ∟Czy w przypadku zrzeczenia się przez Skarb Państwa odszkodowania za wywłaszczoną na rzecz Gminy Miasta nieruchomość gruntową powstanie po stronie Skarbu Państwa obowiązek w zakresie podatku od towarów i usług?

2017.12.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.762.2017.1.BJ
     ∟Czy w przypadku zrzeczenia się przez Skarb Państwa odszkodowania za wywłaszczoną na rzecz Gminy Miasta nieruchomość gruntową, powstanie po stronie Skarbu Państwa obowiązek w zakresie podatku od towarów i usług?

2017.12.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.628.2017.1.SR
     ∟Nie uznanie czynności przekazania nieruchomości na rzecz Samorządu Województwa na podstawie decyzji o realizacji inwestycji drogowej za dostawę towarów w przypadku zrzeczenia się odszkodowania oraz brak obowiązku zapłaty podatku należnego

2017.12.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.724.2017.1.EB
     ∟Czy w przypadku zrzeczenia się przez Skarb Państwa odszkodowania za wywłaszczoną na rzecz Gminy Miasta nieruchomość gruntową, powstanie po stronie Skarbu Państwa obowiązek w zakresie podatku od towarów i usług?

2017.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.594.2017.1.EB
     ∟Brak opodatkowania przeniesienia własności gruntu z mocy prawa w sytuacji rezygnacji z wypłaty odzkodowania.

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012-229.2017.2.AK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania zbycia nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa oraz w zakresie zwolnienia od podatku czynności zbycia nieruchomości w drodze darowizny.

2017.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.342.2017.2.MSU
     ∟brak opodatkowania podatkiem VAT, na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy, czynności nieodpłatnego przekazania działek zwolnienie od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, nieodpłatnego przekazania działek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj