Interpretacje do przepisu
art. 7 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1202/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 7 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.316.2019.2.AB
     ∟wystawienie faktury korygującej na właściwy podmiot oraz terminu jej wystawienia.

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.233.2019.2.PK
     ∟Określenie miejsca świadczenia usług informatycznych oraz ich fakturowania

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.175.2019.3.AD
     ∟Ustalenie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup artykułów spożywczych

2019.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.317.2019.1.KO
     ∟w zakresie: - opodatkowania przekazanych nieodpłatnie Pakietów I (względnie pojedynczych egzemplarzy), w stosunku do których Spółce przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, - ustalenia czy w sytuacji gdy Spółka nieodpłatnie przekazuje Pakiet II, to ocenę tego czy jednostkowy koszt wytworzenia/jednostkowa cena nabycia, określona na moment przekazania, przekracza lub nie kwotę 10 zł netto, Spółka winna rozpatrywać w odniesieniu do poszczególnych wyrobów/towarów, składających się na ten Pakiet II, a nie łącznej wartości Pakietu II.

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.323.2019.1.RR
     ∟Opodatkowanie czynności nieodpłatnego przekazania akcesoriów dołączanych do specjalistycznych leków będących przedmiotem sprzedaży.

2019.08.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.260.2019.4.HW
     ∟Opodatkowanie nieodpłatnego udostępniania artykułów spożywczych pracownikom i kontrahentom oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu artykułów.

2019.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.776.2018.4.AO
     ∟w zakresie skutków w podatku od towarów i usług w związku z organizacją festynów zakładowych i przyznawaniem nagród za konkursy organizowane podczas festynu

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.570.2018.3.JM
     ∟Brak opodatkowania nieodpłatnego przekazania próbek i prezentów.

2018.09.25 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP8.8101.46.2018.WCX
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT czynności wydania uczestnikowi promocji bonu towarowego oraz w zakresie podstawy opodatkowania przy płatności za towar Bonem towarowym.

2018.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.376.2018.1.AS
     ∟Opodatkowanie przekazania w ramach usługi marketingowej towarów spełniających definicję prezentów o małej wartości oraz materiałów promocyjnych, informacyjnych i reklamowych pozbawionych walorów użytkowych.

2018.08.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.335.2018.1.JF
     ∟Zastosowania stawki podatku dla opłat początkowych oraz opłat miesięcznych z tytułu świadczenia Nowej Usługi TV, opodatkowania udostępnienia dekodera, prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu dekodera oraz obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej wnoszonych opłat miesięcznych.

2018.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.94.2018.1.PK
     ∟Określenie miejsca świadczenia usług elektronicznych i ich udokumentowania fakturą

2018.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.82.2018.2.MPE
     ∟Prawo do obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu wypłaty zwrotu refundacji dotyczącej dystrybucji produktów nabywanych przez szpitale lub inne podmioty lecznicze za pośrednictwem hurtowni farmaceutycznych lub bezpośrednio od Wnioskodawcy oraz obowiązek rozliczenia podatku VAT z tytułu nieodpłatnego wydania towarów.

2018.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.190.2018.3.KOM
     ∟Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania blogerom internetowym egzemplarzy wózków dziecięcych należących do Spółki w celu promocji.

2018.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.65.2018.2.WN
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach z tytułu nabyć towarów i usług związanych z organizacją imprez integracyjnych, a także za zakup kompleksowej usługi organizacji imprez integracyjnych dla pracowników oraz w części dotyczącej rodzin pracowników

2018.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.102.2018.4.AM
     ∟• opodatkowania składki miesięcznej i składki na turnieje wpłacane przez Członków Drużyny, (pytanie oznaczone we wniosku nr 3), • prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur otrzymanych przez Spółkę za usługi i towary zakupione na potrzeby Drużyny, które służą wyłącznie reprezentacji oraz rozpoznawalności Spółki (pytanie oznaczone we wniosku nr 4), • prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur otrzymanych przez Spółkę za usługi i towary, które służą zaspokojeniu potrzeb osobistych Członków Drużyny (pytanie oznaczone we wniosku nr 4), • braku opodatkowania czynności przekazania na cele Drużyny towarów i usług, które służą wyłącznie reprezentacji oraz rozpoznawalności Spółki (pytanie oznaczone we wniosku nr 5), • braku opodatkowania czynności przekazania towarów i usług, zakupionych przez Spółkę na potrzeby osobiste Członków Drużyny (pytanie oznaczone we wniosku nr 5).

2018.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.73.2018.2.NK
     ∟Uznanie tygodnika lokalnego za czasopismo specjalistyczne podlegające opodatkowaniu 5% stawką podatku VAT, uznanie tygodnika lokalnego za czasopismo specjalistyczne podlegające opodatkowaniu 5% stawką podatku VAT w sytuacji dodania do niego bezpłatnego magazynu reklamowego i programu telewizyjnego oraz możliwość zastosowania stawki 8% podatku VAT przy sprzedaży tygodnika lokalnego w sytuacji, gdy powierzchnia reklam i ogłoszeń handlowych będzie zajmowała od 33% do 66% powierzchni oraz nakład przekroczy 15.000 egzemplarzy tygodniowo.

2018.04.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.81.2018.1.PR
     ∟Uznanie sprzedaży licencji za usługi elektroniczne i możliwość skorzystania z procedury szczególnej dotyczącej świadczenia usług elektronicznych.

2018.03.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.26.2018.1.IZ
     ∟Nieodpłatne przekazanie (pozostawienie) nakładów poniesionych na nieruchomość, stanowiącą własność użyczającego - Właściciela nieruchomości, nie będzie nieodpłatnym świadczeniem usług podlegającym opodatkowaniu podatkiem VAT, bowiem wszystko, co wiąże się z umową użyczenia nieruchomości wykorzystywanej w działalności Wnioskodawcy, wiąże się także z prowadzeniem przedsiębiorstwa (działalnością gospodarczą Wnioskodawcy), w tym także z ustaniem umowy użyczenia. W przedmiotowej sprawie, nie będzie zatem spełniony jeden z warunków wskazanych w przepisie art. 8 ust. 2 ustawy. Tym samym, nieodpłatne pozostawienie Właścicielowi poniesionych przez Wnioskodawcę nakładów, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2018.01.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.835.2017.2.IK
     ∟Czy Spółka winna naliczyć podatek należny od wydawanych rzeczy dystrybutorom (np. od materiałów promocyjno - reklamowych), gdy ci potem dalej wydają te rzeczy innym osobom, przede wszystkim rolnikom, przy różnych okazjach? Czy Spółka powinna naliczyć podatek należny od wydania rzeczy (np. od materiałów promocyjno - reklamowych), zakupionych bezpośrednio przez dystrybutorów i wydawanych przez nich rolnikom lub innym osobom?

2018.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.607.2017.1.DG
     ∟W zakresie braku opodatkowania nieodpłatnego przekazania Prezentów o cenie netto do 10 zł, także w opakowaniach zbiorczych.

2017.12.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.414.2017.2.MK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie uznania czynności przekazania gadżetów promocyjnych lub fundowanych nagród w ramach organizowanych imprez, konkursów i wydarzeń kulturalnych nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą Powiatu, za nieodpłatne przekazanie towarów, o którym mowa w art. 7 ust. 2-4 ustawy o podatku VAT.

2017.11.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.604.2017.1.KOM
     ∟Skoro przekazywane przez Wnioskodawcę Prezenty, których cena nabycia/koszt wytworzenia nie przekraczają 10 zł – ich nieodpłatne wydanie nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, stosownie do art. 7 ust. 3 w związku z art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy.

2017.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.324.2017.1.ISK
     ∟w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów w postaci igieł do wstrzykiwaczy insuliny

2017.11.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.576.2017.2.MWJ
     ∟brak opodatkowania przekazanych nieodpłatnie boksów ekspozycyjnych z armaturą oraz armaturę wykorzystaną do autonomicznych ekspozycji w celach reklamowych i promocyjnych

2017.11.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.575.2017.2.MWJ
     ∟brak opodatkowania przekazanych nieodpłatnie boksów ekspozycyjnych z armaturą oraz armaturę wykorzystaną do autonomicznych ekspozycji w celach reklamowych i promocyjnych

2017.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.321.2017.2.MT
     ∟w zakresie braku opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów na rzecz kontrahentów w związku z uznaniem ich za „próbki” w rozumieniu art. 7 ust. 7 ustawy o VAT

2017.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.350.2017.3.AO
     ∟w zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania klientowi oraz potencjalnemu klientowi opakowania zawierającego wiele sztuk danego Wyrobu, podstawy opodatkowania podatkiem VAT promocyjnej sprzedaży Wyrobów oraz prawa do odliczenia całej kwoty podatku VAT w związku z wytworzeniem lub zakupem Wyrobów

2017.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.314.2017.1.KC
     ∟Bez względu na ilość przekazywanych przez Wnioskodawcę jednemu kontrahentowi (hurtowni lub aptece) produktów dodatkowych, których cena nabycia nie przekracza 10 zł netto - ich nieodpłatne wydanie nie podlega/nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, stosownie do art. 7 ust. 3 w związku z art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy.

2017.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.705.2017.1.MWJ
     ∟brak opodatkowania przekazanych nieodpłatnie boksów ekspozycyjnych z armaturą oraz armaturę wykorzystaną do autonomicznych ekspozycji w celach reklamowych i promocyjnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj