Interpretacje do przepisu
art. 7 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


255/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 7 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.340.5.2019.1.AW
     ∟Stosowanie polskich przepisów prawa podatkowego w zakresie określania momentu powstania przychodu i kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów oraz sposobu ujmowania dla celów rozliczenia podatku w Polsce przychodów i kosztów osiągniętych w Senegalu

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.409.2019.1.AR
     ∟sposób uwzględnienia dotacji oraz możliwość wykazania straty podatkowej w zeznaniu rocznym

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.361.2019.1.DP
     ∟Czy wskazane w opisie zdarzenia przyszłego Wydatki Pośrednie i Wydatki Bezpośrednie związane z przejęciem części przedsiębiorstwa w ramach podziału Spółki Dzielonej Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.292.2019.1.AA
     ∟Ustalenie podstawy opodatkowania i odliczenia strat w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.246.2019.3.PC
     ∟Czy przychody uzyskane na podstawie umowy zawartej na prowadzenie ośrodka korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.278.2019.3.MO
     ∟Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków w związku z emisją akcji i wejściem na Giełdę Papierów Wartościowych

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.257.2019.2.MJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy dochód osiągnięty przez Wnioskodawcę z tytułu sprzedaży aktywów opisanego we wniosku Oddziału niemieckiego korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na terytorium Polski

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.220.2019.1.APA
     ∟ustalenie czy dochód ze sprzedaży nieruchomości będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych

2019.07.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.140.2019.1.AW
     ∟Rozliczenia z tytułu współpracy z fundacją niemiecką – udziałowcem Spółki.

2019.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.199.2019.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy koszty Usług oraz Licencji ponoszonych na rzecz Usługodawców, w odniesieniu do działalności Spółki prowadzonej na terenie SSE, podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 Ustawy o CIT, w części, w której koszty te są alokowane do dochodu wolnego od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy o CIT

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.56.2019.1.MK
     ∟czy otrzymywana przez Wnioskodawcę, w trybie art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy o publicznym transporcie zbiorowym rekompensata, stanowiąca zwrot kosztów realizacji usługi w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, stanowi przychód niepodlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz oceny stosowanego przez Wnioskodawcę rozliczenia kosztów bezpośrednio sfinansowanych z otrzymanej rekompensaty oraz kosztów, co do których nie jest możliwe przyporządkowanie do działalności opodatkowanej, czy też działalności niepodlegającej opodatkowaniu lub zwolnionej z opodatkowania.

2019.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.59.2019.1.MO
     ∟Czy wydatki na przeprowadzenie Procesów 1 i Gratowania (zbiorczo jako Procesy) stanowią koszty uzyskania przychodów z Działalności strefowej, dochód z której podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy CIT?

2019.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.19.2019.2.LG
     ∟Ustalenie, czy przy kalkulacji limitu z art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP, tj. nadwyżki sumy przychodów ze wszystkich źródeł przychodów pomniejszonych o przychody z tytułu odsetek nad sumą kosztów uzyskania przychodów pomniejszonych o wartość zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16a-16m, i odsetek powinno uwzględniać się przychody i koszty działalności zwolnionej z opodatkowania

2019.03.09 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP13.8221.92.2018.GEFH
     ∟Prawo do dokonania odliczeń w oparciu o przepis art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku korzystania przez Spółkę ze zwolnienia ogólnego.

2019.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.2.2019.1.PC
     ∟Ustalenie możliwości i sposobu rozliczenia straty zakładu Spółki położonej na terytorium Niemiec.

2019.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.655.2018.2.AM
     ∟Zastosowanie ograniczenia w zaliczaniu kosztów do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.02.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.522.2018.1.EN
     ∟w zakresie ustalenia, czy w przypadku Spółki, jako podatnika prowadzącego częściowo działalność strefową, zwolnioną z opodatkowania, wartość EBITDA, do której odwołuje się art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, powinna uwzględniać wyłącznie przychody i koszty wygenerowane na działalności opodatkowanej (niestrefowej), a w konsekwencji czy limitowaniu, o którym mowa we wskazanym przepisie podlegać będą wyłącznie koszty przypisane do działalności opodatkowanej (niestrefowej)

2018.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.255.2018.2.PC
     ∟Czy wydatki na przeprowadzenie Procesów stanowią koszty uzyskania przychodów z Działalności strefowej, dochód z której podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2018.07.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.225.2018.1.JKT
     ∟Czy w opisanym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym, zawarcie Umów IRS stanowi działalność dodatkową względem działalności określonej w Zezwoleniu, a w konsekwencji, wynik uzyskany na zakupie pochodnego instrumentu finansowego - przychód lub koszt, jest w całości wynikiem działalności pozastrefowej, a zatem podlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na zasadach ogólnych?

2018.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.168.2018.1.APA
     ∟skutki podatkowe otrzymania rekompensaty.

2018.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.85.2018.4.APA
     ∟skutki podatkowe otrzymania rekompensaty.

2018.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.167.2018.1.APA
     ∟skutki podatkowe otrzymania rekompensaty.

2018.03.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.62.2018.1.PC
     ∟Czy w opisanym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym korekta poziomu dochodowości Sprzedawcy wpływająca na dochód Spółki, powinna zostać przypisana w całości do działalności strefowej Spółki i uwzględniona przy kalkulacji dochodu z tego źródła?

2018.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.406.2017.1.APO
     ∟1. Czy Spółka, w kalkulacji dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania, od której mogłaby dokonać odliczeń w oparciu o art. 18b ustawy o CIT (przy spełnieniu pozostałych wymagań określonych w tym artykule), powinna uwzględnić dochód zwolniony z opodatkowania w oparciu o Zwolnienie Ogólne? 2. Czy w sytuacji, gdy całość dochodu osiągniętego przez Spółkę w ciągu roku podatkowego była zwolniona z opodatkowania w oparciu o Zwolnienie Ogólne, bądź też Spółka nie osiągnęła dochodu (poniosła stratę), należy uznać, że w roku tym Spółka nie osiągnęła dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania, od której mogłaby dokonać odliczeń w oparciu o art. 18b ustawy o CIT (przy spełnieniu pozostałych wymagań określonych w tym artykule)?? 3. Czy w przypadku uznania, że Spółka nie osiągnęła dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania, od której mogłaby dokonać odliczeń w oparciu o art. 18b ustawy o CIT (przy spełnieniu pozostałych wymagań określonych w tym artykule), Spółka nabyła prawo, na podstawie art. 18b ust. 6 ustawy o CIT, do dokonania odliczeń w zeznaniach za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe licząc od końca roku, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji ST i WNIP?? 4. Czy okres kolejno następujących po sobie trzech lat podatkowych, o którym mowa w art. 18b ust. 6 ustawy o CIT, należy liczyć od końca roku, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji ST i WNIP, niezależenie od tego, czy podatnik miał faktyczną możliwość dokonania odliczeń w oparciu o art. 18b ustawy o CIT (przy spełnieniu pozostałych wymagań określonych w tym artykule) w tych trzech latach podatkowych?

2017.12.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.252.2017.2.AJ
     ∟w zakresie możliwości rozliczenia straty wygenerowanej przez litewski zakład Wnioskodawcy

2017.12.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.261.2017.2.MJ
     ∟Czy dochód uzyskany na terytorium Niemiec, Szwecji i Wielkiej Brytanii nie będzie korzystał ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?

2017.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.162.2017.2.AW
     ∟Czy Wnioskodawca przy ustalaniu dochodu do opodatkowania z tytułu uczestnictwa w SCSp jest uprawniony do odliczenia straty podatkowej powstałej w latach podatkowych 2014, 2015 w Spółce Komandytowej? W jaki sposób Wnioskodawca winien ustalić przypadającą na niego stratę z tytułu udziału w SCSp w sytuacji, gdy SCSp będzie wspólnikiem Spółki Komandytowej z siedzibą w Rzeczpospolitej Polskiej generującej stratę?

2017.09.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.164.2017.2.BG
     ∟miejsca i sposobu rozliczenia podatku dochodowego z działalności Oddziału w Niemczech, konieczności ewidencjonowania przez Oddział osiągniętych przychodów i poniesionych kosztów uzyskania przychodów, sposobu rozliczania przez Spółkę przychodów i kosztów uzyskania przychodów związanych z funkcjonowaniem Oddziału w Niemczech, ustalenia skutków podatkowych dla Spółki z tytułu wpłat na PFRON.

2017.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.150.2017.2.PW
     ∟w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodów osiągniętych przez Spółkę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu realizacji Umowy na rzecz sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych

2017.08.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.112.2017.1.PW
     ∟w zakresie: - uznania, że podatek u źródła przekazany przelewem na rachunek bankowy Spółki Zagranicznej będzie uznany za podatek zapłacony w państwie obcym; - możliwości odliczenia podatku zapłaconego za granicą od podatku zapłaconego w Polsce

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj