Interpretacje do przepisu
art. 7 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


628/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 7 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2012.01.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-72/12-2/KAN
     ∟Bez względu na ilość przekazywanych przez Spółkę jednemu podmiotowi czasopism (nawet gdy ich łączna wartość przekroczy 100 zł), z uwagi na fakt, że jednostkowa cena nabycia (koszt wytworzenia) tych towarów nie przekracza 10 zł, nieodpłatne ich wydanie nie będzie uznane za dostawę towarów, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2012.01.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-1593/11/LSz
     ∟W przedmiotowej sprawie towary w postaci pojedynczych cegieł, przekazywane nieodpłatnie przez Spółkę stanowią próbki w rozumieniu art. 7 ust. 3 i 7 ustawy o VAT i tym samym wydanie tych towarów nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.Natomiast nieodpłatne przekazanie towarów (ekspozytorów oraz cegieł w ilości wyliczonej do wykonania ekspozycji reklamowych - fragmentu ściany, muru lub chodnika) nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT gdyż nie następuje ani odpłatna dostawa towarów ani odpłatne świadczenie usług.

2012.01.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1401/11-2/KAN
     ∟przekazanie prezentów o małej wartości

2012.01.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1197/11-2/JW
     ∟Czy działania Spółki polegające na nieodpłatnym przekazywaniu egzemplarzy tytułów prasowych (wydawanych przez Spółkę) do bibliotek i klubów czytelnika podlega opodatkowaniu VAT? Czy działania Spółki polegające na nieodpłatnym przekazywaniu opisanych w stanie faktycznym towarów (nagród) w konkursach podlega opodatkowaniu VAT? W przypadku uznania stanowiska Spółki w odniesieniu do pytania nr 2 za nieprawidłowe. W jaki sposób należy rozliczyć dla celów VAT nabycie i nieodpłatne przekazanie nagród, takich jak samochód osobowy albo mieszkanie?

2012.01.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1327/11-2/KAN
     ∟przekazanie prezentów o małej wartości

2012.01.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1476/11-3/AK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania prezentów małej wartości.

2012.01.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1476/11-2/AK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania prezentów małej wartości.

2012.01.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1198/11-2/IZ
     ∟zużycie artykułów spożywczych, tj. kawy, herbaty, cukru, wody w czasie pracy a także posiłków zapewnianych podczas organizowanych przez Wnioskodawcę w siedzibie Spółki zebrań czy szkoleń przez pracowników Spółki, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2012.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1133/11-5/KOM
     ∟brak opodatkowania podatkiem VAT czynności nieodpłatnego udostępniania pracownikom artykułów spożywczych

2012.01.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-1263/11-4/LK
     ∟opodatkowania nieodpłatnego przekazania drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych

2011.12.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1144/11-2/JO
     ∟Dot. dokonywania nieodpłatnych wydań towarów, których jednostkowa cena nabycia (koszt wytworzenia) nie przekracza 10zł

2011.12.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-1778/11/LSz
     ∟Nieodpłatne przekazanie części inwestycji drogowej powstałej na gruncie będącym własnością Powiatu, należy uznać za niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Natomiast przekazywana przez Wnioskodawcę bez wynagrodzenia inwestycja drogowa wraz z gruntami należącymi do jego przedsiębiorstwa na cele związane z jego przedsiębiorstwem, w świetle art. 7 ust. 2 i 3 ustawy o podatku od towarów i usług, nie stanowi dostawy towarów, nawet jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem tych towarów a w konsekwencji czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2011.12.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-1086/11/KO
     ∟w zakresie opodatkowania przekazywanych próbek świdrów do testów

2011.12.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-1253/11/RSz
     ∟nieodpłatne przekazanie towarów i wyrobów własnych na cele prowadzonej działalności gospodarczej po 31 maja 2005r. podlega opodatkowaniu podatkiem VAT

2011.12.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-919/09/11-S/MS
     ∟Czy Spółka powinna opodatkowywać od dnia 1 czerwca 2005 r. podatkiem od towarów i usług wydanie własnych wyrobów oraz nabytych towarów na cele reprezentacji i reklamy oraz promocji w opisanych przypadkach?

2011.12.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP3/443-89/11-6/IR
     ∟Opodatkowanie nieodpłatnie świadczonych usług w ramach sprzedaży premiowej w stanie prawnym obowiązującym od 1 kwietnia 2011 r.

2011.12.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1134/11-2/KG
     ∟W zakresie uznania czynności nieodpłatnego przekazanie towarów na rzecz uczestników w ramach akcji promocyjnej za czynność niepodlegającą ustawie o podatku od towarów i usług

2011.12.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-1777/10/AW
     ∟Nieodpłatne przekazanie towarów na cele reprezentacji i reklamy

2011.12.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-1776/10/AW
     ∟Nieodpłatne przekazanie towarów na cele reprezentacji i reklamy

2011.12.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-1775/11/AW
     ∟Nieodpłatne przekazanie towarów na cele reprezentacji i reklamy

2011.12.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-1289/11/IK
     ∟nieodpłatne przekazanie towarów, konsumentów

2011.12.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-1363/11/AL
     ∟W zakresie:1. prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących zakup towarów tj. kawy, herbaty, soków, słodyczy oraz kwiatów, 2. konieczności dokumentowania fakturą wewnętrzną przekazanych towarów tj. kawy, herbaty, soków, słodyczy zużywanych przez pracowników i kontrahentów oraz konieczności dokumentowania fakturą wewnętrzną przekazanych kwiatów celem złożenia w miejscach pamięci tytułem uczczenia świąt państwowych,3. konieczności dokumentowania fakturą wewnętrzną przekazanych kontrahentom kwiatów z tytułu obchodzonych przez nich jubileuszy, gratulacji.

2011.12.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1410/11-3/MP
     ∟Nieodpłatne przekazanie towarów i usług w ramach organizowanych przez Wnioskodawcę Konkursów Sprzedażowych i Programu Motywacyjnego nie będzie stanowiło czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2011.12.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-1269/11/AT
     ∟Czy Zakładowi Ubezpieczeń, prowadzącemu działalność ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczeń na życie, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, zapłaconego przy nabyciu gadżetów reklamowych (niebędących prezentami o małej wartości w rozumieniu przepisu art. 7 ust. 4 ustawy o VAT), które są następnie przekazywane nieodpłatnie osobom trzecim (kontrahentom) w celu reklamowania działalności ubezpieczeniowej prowadzonej przez Towarzystwo?

2011.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-1129/11-5/KG
     ∟Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego poprawne jest stanowisko Spółki, że przekazanie Partnerom dodatkowej ilości towarów własnych nie podlega opodatkowaniu VAT?

2011.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-1129/11-4/KG
     ∟Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego poprawne jest stanowisko Spółki, że przekazanie Partnerom dodatkowej ilości towarów własnych nie podlega opodatkowaniu VAT?

2011.11.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1295/11-3/MP
     ∟Wydanie Uczestnikowi -Asystentowi wybranej z katalogu nagrody rzeczowej, stanowiącej nagrodę w programie lojalnościowym, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

2011.11.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-1664/11/AZb
     ∟Nieodpłatne przekazanie siatek rusztowaniowych i ubrań roboczych.

2011.11.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-1132/11-2/MK
     ∟nieodpłatne przekazanie prezentów o małej wartości w sytuacji gdy jednemu podmiotowi przekazana zostanie więcej niż jedna sztuka danego towaru

2011.11.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-1101/11-4/KT
     ∟Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania pracownikom usług gastronomicznych oraz podstawa opodatkowania tego przekazania.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj