Interpretacje do przepisu
art. 70 § 5 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


47/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 70 § 5 Ordynacji podatkowej

1 2

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4017.9.2019.1.APO
     ∟Czy Wnioskodawca prawidłowo ustali termin przechowywania ksiąg podatkowych i dokumentów z lat, w których poniósł stratę podatkową, przyjmując, że lata te przedawnią się po upływie pięciu lat licząc od roku, w którym złożył deklarację CIT-8 wykazującą stratę podatkową, bez względu na to, czy ww. strata może być rozliczana w następnych okresach rozliczeniowych i może wpłynąć na zmniejszenie dochodu (podstawy opodatkowania) wskutek odliczenia jej od dochodu?

2019.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.39.2019.1.MD
     ∟moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wykonania w 2012 r. usług projektowych oraz przedawnienie zobowiązania podatkowego.

2019.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.44.2019.4.IR
     ∟Moment powstania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wykonania w 2012 r. usług projektowych i przedawnienie zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.519.2018.2.SM
     ∟w zakresie zastosowania stawki podatku VAT dla sprzedaży dań

2018.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.217.2018.3.AP
     ∟obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od otrzymanej od zleceniodawcy kwoty zasądzonej na podstawie wyroku sądowego

2018.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4017.11.2018.2.IK
     ∟przedawnienie zobowiązania podatkowego

2018.06.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.236.2018.3.SM
     ∟braku opodatkowania czynności wniesienia przez Wnioskodawczynię na podstawie aktu notarialnego nieruchomości na współwłasność łączną do spółki cywilnej

2018.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.207.2018.1.AK1
     ∟Skutki podatkowe otrzymania sumy pieniężnej wynikającej z weksla

2018.04.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.70.2018.4.IR
     ∟Obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od otrzymanej od kontrahenta kwoty zasądzonej na podstawie wyroku sądowego

2018.04.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.69.2018.4.ŻR
     ∟Brak obowiązku uiszczenia podatku VAT z tytułu zapłaty otrzymanej od Kontrahenta na podstawie wyroku sądu.

2018.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.40.2018.1.PS
     ∟Obowiązek rozpoznania dodatkowego przychodu podatkowego.

2017.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.134.2017.1.MS
     ∟w zakresie uprawnienia Wnioskodawcy dokonującego w 2017 r. korekt zeznań CIT-8 za lata 2012, 2013 i 2014 do obniżenia dochodu o straty osiągnięte w roku podatkowym 2009 i 2010

2017.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4017.5.2017.1.SO
     ∟w zakresie ustalenia terminu przechowywania ksiąg podatkowych i dokumentów z lat, w których wykazana była strata podatkowa

2016.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2641-IBPB-1-2.4518.40.2016.2.BKD
     ∟Czy stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym termin przechowywania dokumentów podatkowych z lat, w których poniósł stratę podatkową, przyjmując że lata te przedawnią się po upływie 5-ciu lat, licząc od roku, w którym złożył deklarację CIT-8 wykazującą stratę podatkową jest prawidłowe

2016.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4518.39.2016.2.BD
     ∟Czy stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym termin przechowywania dokumentów podatkowych z lat, w których poniósł stratę podatkową, przyjmując że lata te przedawnią się po upływie 5-ciu lat, licząc od roku, w którym złożył deklarację CIT-8 wykazującą stratę podatkową jest prawidłowe?

2016.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2641-IBPB-1-2.4518.33.2016.2.BKD
     ∟Czy stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym termin przechowywania dokumentów podatkowych z lat, w których poniósł stratę podatkową, przyjmując że lata te przedawnią się po upływie 5-ciu lat, licząc od roku, w którym złożył deklarację CIT-8 wykazującą stratę podatkową jest prawidłowe

2016.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4518.34.2016.2.BD
     ∟Czy stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym termin przechowywania dokumentów podatkowych z lat, w których poniesie stratę podatkową, przyjmując że lata te przedawnią się po upływie 5-ciu lat, licząc od roku, w którym złożył deklarację CIT-8 wykazującą stratę podatkową jest prawidłowe?

2016.07.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-233/16-3/AG
     ∟1. Czy w niniejszym stanie faktycznym Spółka jest uprawniona do korekty deklaracji w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT-8) za rok 2015 poprzez zmniejszenie przychodu (zwiększenie kosztów uzyskania przychodów – art. 12 ust. 3k UPDOP) Spółki w związku z odstąpieniem od umowy sprzedaży praw do miejsc postojowych, tj. wykazania w nim straty oraz rozliczenia tej straty w następnych latach podatkowych? 2. Czy w przypadku wystawienia faktury korygującej w 2016 r. Spółka będzie miała prawo do obniżenia przychodów Spółki w 2016 r. w związku z odstąpieniem od umowy sprzedaży praw do miejsc postojowych?

2016.07.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-295/16-2/SO
     ∟Czy Wnioskodawca prawidłowo ustali termin przechowywania ksiąg podatkowych i dokumentów z lat, w których poniósł stratę podatkową, przyjmując że lata te przedawnią się po upływie 5-ciu lat, licząc od roku, w którym złożył deklarację CIT-8 wykazującą stratę podatkową?

2016.05.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-197/16/RS
     ∟Opodatkowanie renty wypadkowej z Niemiec.

2016.02.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/4512-590/15-5/SM
     ∟stawka podatku VAT dla świadczonej kompleksowej usługi oczyszczania ścieków oraz podstawa opodatkowania dla tej usługi

2016.02.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-1499/15-2/JK2
     ∟Czy w zeznaniu podatkowym w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2015 Wnioskodawca winien wykazać przychód w wysokości otrzymanej od komornika kwoty oraz czy winien z tego tytułu zapłacić podatek dochodowy? Jeśli tak, to czy wykazać winien przychód w całości otrzymanej kwoty, czy w części pomniejszonej o poniesione koszty sądowe?

2016.02.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/4512-590/15-6/SM
     ∟prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sposób dokonania odliczenia kwot podatku naliczonego

2016.02.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/4512-590/15-4/SM
     ∟opodatkowanie kompleksowej usługi oczyszczania ścieków

2015.12.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/4512-584/15-5/PRP
     ∟prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków, sposobu dokonania odliczenia kwot podatku naliczonego.

2015.12.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/4512-584/15-4/PRP
     ∟opodatkowania kompleksowej usługi oczyszczania ścieków, stawki podatku VAT dla świadczonej kompleksowej usługi oczyszczania ścieków, podstawy opodatkowania dla tej usługi

2015.08.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-150/15/AnK
     ∟w zakresie: ustalenia terminu przechowywania ksiąg podatkowych i dokumentów z lat w których wykazana była strata podatkowa.

2014.11.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-607/14-2/JK
     ∟W okresie od momentu wyjazdu Wnioskodawcy do Anglii (marzec 2006 r.) do momentu przyjazdu do Islandii Jego najbliższej rodziny (żony), tj. czerwiec 2007 r. Wnioskodawca podlegał w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tj. od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Dochody uzyskane w 2006 r. w Anglii nie podlegają opodatkowaniu w Polsce ze względu na przedawnienie zobowiązania podatkowego. Natomiast dochody uzyskane w ww. okresie w Islandii nie podlegają opodatkowaniu w Polsce, gdyż w tym czasie Wnioskodawca nie uzyskiwał dochodów w Polsce, do dochodów uzyskanych w Islandii ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją. W okresie od czerwca 2007 r. do chwili obecnej Wnioskodawca podlega w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tj. podlega opodatkowaniu tylko od dochodów uzyskanych w Polsce z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. W związku z czym, dochody uzyskane w Islandii w okresie od czerwca 2007 r. do marca 2011 r. oraz dochody uzyskane w Norwegii w okresie od kwietnia 2011 r. do chwili obecnej nie podlegają opodatkowaniu w Polsce. Wnioskodawca nie ma obowiązku rozliczania się z tych dochodów w Polsce. Sam fakt posiadania nieruchomości w Polsce przez osobę będącą rezydentem podatkowym Norwegii nie wpływa na zmianę statusu tej osoby. Faktu tego nie zmieni uzyskiwanie przez Wnioskodawcę w trakcie jego pobytu w Norwegii przychodów z tytułu najmu nieruc homości mieszkalnej położonej w Polsce. Wnioskodawca będzie jedynie zobowiązany w Polsce rozliczać się z przychodów uzyskiwanych z tytułu najmu nieruchomości mieszkalnej, które winien będzie wykazać w zeznaniu rocznym.

2014.10.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/443-527/14-5/MH
     ∟Opodatkowanie kompleksowej usługi oczyszczania ścieków, Stawka podatku VAT dla świadczonej kompleksowej usługi oczyszczania ścieków, Podstawa opodatkowania dla świadczonej ww. usługi,

2014.10.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-556/14-2/JK
     ∟Wnioskodawczyni może skorygować złożone zeznania roczne w podatku dochodowym od osób fizycznych za lata 2008-2013 zwracając ulgę odliczoną na podstawie kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania (za lata 2008-2010). Jednakże skorygowanie tych zeznań nie będzie uprawniało począwszy od zeznania za rok 2009 do odliczania od podstawy obliczenia podatku faktycznie zapłaconych odsetek wynikających z kredytu zaciągniętego w 2006 r. na budowę budynku mieszkalnego. Wnioskodawczyni nie będzie miała możliwości skorzystania z ulgi odsetkowej określonej w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r. w związku z kredytem zaciągniętym na budowę budynku mieszkalnego.

1 2

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj