Interpretacje do przepisu
art. 73 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


64/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 73 Ordynacji podatkowej

1 2 3

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.454.2019.2.AS
     ∟Opodatkowanie i udokumentowanie otrzymywanych płatności przez Konsorcjanta.

2019.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.289.2019.1.AWA
     ∟Opodatkowanie i dokumentowanie rozliczeń dokonywanych w ramach konsorcjum.

2019.06.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.223.2019.1.PG
     ∟Opodatkowanie i dokumentowanie otrzymywanych płatności.

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.150.2019.1.EB
     ∟Opodatkowanie i udokumentowanie rozliczeń pomiędzy uczestnikami konsorcjum.

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.151.2019.1.EB
     ∟Opodatkowanie i udokumentowanie rozliczeń pomiędzy uczestnikami konsorcjum.

2018.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.391.2018.1.MM
     ∟Nie podlegają opodatkowaniu płatności dokonywane przez leadera konsorcjum na rzecz partnera.

2018.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.161.2018.1.MR
     ∟Sposób ustalenia dochodu spadkobiercy w związku z objęciem udziałów zmarłego wspólnika spółek osobowych oraz sposób i tryb określenia zobowiązań spadkobiercy.

2018.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.159.2018.1.MR
     ∟Sposób ustalenia dochodu spadkobiercy w związku z objęciem udziałów zmarłego wspólnika spółek osobowych oraz sposób i tryb określenia zobowiązań spadkobiercy.

2018.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.160.2018.1.MR
     ∟Sposób ustalenia dochodu spadkobiercy w związku z objęciem udziałów zmarłego wspólnika spółek osobowych oraz sposób i tryb określenia zobowiązań spadkobiercy.

2018.04.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.87.2018.1.AS
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy wynagrodzenie, które zostanie otrzymane przez Spółkę od Lidera Konsorcjum, za wykonane prace poligraficzne, powinno zostać udokumentowane przez Spółkę fakturą VAT wystawioną na rzecz Lidera Konsorcjum, ustalenia, czy kwota będąca podziałem zysku pomiędzy konsorcjantami, otrzymana przez Spółkę od Lidera Konsorcjum, nieodnosząca się do żadnych wykonanych przez Spółkę usług, a stanowiąca jedynie transfer przez Lidera Konsorcjum części wynagrodzenia od zamawiającego, powinna zostać udokumentowana przez Spółkę notą księgową.

2018.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.98.2018.1.AS
     ∟Opodatkowania i udokumentowania rozliczeń pomiędzy uczestnikami konsorcjum.

2018.03.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.265.2017.1.MG
     ∟Prawo do rozliczenia przychodów i kosztów związanych z uprzednio prowadzoną działalnością gospodarczą zmarłego ojca w ramach własnego zeznania podatkowego, w związku z kontynuowaniem działalności gospodarczej spadkodawcy

2018.02.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.654.2017.2.PG
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia, podlegania opodatkowaniu podatkiem VAT sprzedaży robót budowlanych w ramach konsorcjum przez przedsiębiorcę zainteresowanego niebędącego stroną postępowania, prawa do odliczenia podatku przez Wnioskodawcę.

2018.02.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.689.2017.2.BS
     ∟W zakresie opodatkowania i udokumentowania rozliczeń pomiędzy uczestnikami Konsorcjum

2017.12.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.508.2017.2.AWA
     ∟Opodatkowanie i udokumentowania rozliczeń pomiędzy uczestnikami Konsorcjum.

2017.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.259.2017.2.PG
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania i udokumentowania rozliczeń pomiędzy uczestnikami Konsorcjum.

2017.03.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPP1-2.4512.29.2017.2.MR
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania i udokumentowania rozliczeń pomiędzy uczestnikami Konsorcjum.

2017.01.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-3-60/15-4/KC
     ∟W zakresie opodatkowania i dokumentowania przychodów należnych Wnioskodawcy z tytułu realizacji wspólnego przedsięwzięcia w ramach konsorcjum.

2017.01.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP1-1.4512.151.2016.2.MJ
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania, a w konsekwencji również dokumentowania rozliczeń pomiędzy członkami konsorcjum w trakcie realizacji kontraktu.

2016.09.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-354/13-7/16-S/KLK
     ∟Określenie miejsca (kraju) właściwego opodatkowania dochodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej

2016.06.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-289/16-2/EK
     ∟Opodatkowanie i fakturowanie rozliczenia zysku wynikającego z rozliczenia kwoty ryczałtowej oraz prawo do odliczenia podatku VAT z faktury wystawionej przez Zainteresowanego.

2016.05.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP2.4512.93.2016.3.JS
     ∟Rozliczenie przychodów odpowiadające udziałowi stron w Konsorcjum, nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, ani też świadczenia usług w myśl art. 8 ust. 1 tej ustawy. Zatem czynności te nie podlegają opodatkowaniu VAT i nie powinny być dokumentowane fakturami, lecz innym dowodem księgowym, np. notą księgową.

2016.03.10 - Minister Finansów - PT8.8101.563.2015/WCX
     ∟Opodatkowanie rozliczeń przychodów i kosztów w ramach konsorcjum.

2015.07.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4518-1-5/15-4/AMN
     ∟Czy Wnioskodawca może liczyć na zwrot nadpłaconego podatku w minionych latach?

2015.06.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-362/15-4/JK
     ∟skutki podatkowe wypłaty odprawy i odszkodowania.

2015.04.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-114/15-2/DG
     ∟W zakresie skutków podatkowych wynikających z art. 14m ustawy Ordynacja podatkowa z tytułu wydania interpretacji przepisów prawa podatkowego dla Spółki przejętej przez Wnioskodawcę oraz prawa do złożenia deklaracji korygującej w związku z wydaniem interpretacji zmieniającej w trybie art. 14e ustawy Ordynacja podatkowa oraz wystąpienia o zwrot nadpłaty w podatku VAT w związku z nienależnym rozliczeniem korekty podatku naliczonego od wydatków poniesionych na inwestycje w obcych środkach trwałych.

2015.03.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-973/14-5/MK
     ∟5) W przypadku pozytywnej odpowiedzi na Pytanie 1), tj. uznania, że po stronie Uczestników oraz Dyrektora powstają przychody (dochody) kwalifikowane jako przychody (dochody) z kapitałów pieniężnych (o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 oraz art. 17 ustawy o PIT), a w konsekwencji stwierdzeniu, że dotychczasowe podejście Spółki w zakresie traktowania dla celów PIT wypłacanych Bonusów na podstawie Pierwszego Programu oraz Premii na podstawie Drugiego Programu było nieprawidłowe, to czy Spółka jest zobowiązana do złożenia korekt deklaracji PIT-4R i informacji PIT-11 oraz skorygowania rozliczeń podatkowych związanych z wypłaconymi w przeszłości Bonusami oraz Premiami? 6) W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 5), to jest uznania, że Spółka powinna dokonać korekt deklaracji PIT-4R, informacji PIT-11 oraz rozliczeń podatkowych związanych z Bonusami oraz Premiami, to czy Spółka jest uprawniona do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie i zwrot nadpłaty? 7) W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 6), to jest uznaniu, że Spółka nie jest uprawniona do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie i zwrot nadpłaty, to czy z takimi wnioskami mogą wystąpić Uczestnicy oraz Dyrektor?

2014.12.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-1582/11/14-8/S/SM
     ∟brak opodatkowania czynności wykonywanych w ramach konsorcjum

2014.11.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-1555/11/14-8/S/KC
     ∟W zakresie opodatkowania rozliczeń w ramach umowy Konsorcjum.

2014.10.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4230-10/14-3/GG
     ∟Jeżeli renta wdowia nie podlega opodatkowaniu w Polsce to, czy za lata 2008-2013 Wnioskodawczyni może dokonać korekty rocznych zeznań podatkowych?

1 2 3

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj