Interpretacje do przepisu
art. 76a § 1 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


68/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 76a § 1 Ordynacji podatkowej

1 2 3

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-2-2/4518-5/16-3/MZ
     ∟Czy w opisanym stanie faktycznym, Wnioskodawca mógł zastosować do przedmiotowej zaległości podatkowej odsetki za zwłokę w obniżonej wartości równej 50 % stawki odsetek za zwłokę, zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw?

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.424.2019.1.ŚS
     ∟w zakresie ustalenia, w którym momencie należy rozpoznać przychód z tytułu nadpłaty w podatku od nieruchomości, w przypadku wystąpienia przez Spółkę z wnioskiem o przerachowanie nadpłaty

2017.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1084.2016.1.IZ
     ∟W którym momencie należy rozpoznać przychód z tytułu nadpłaty w podatku od nieruchomości, w przypadku wystąpienia przez Spółkę z wnioskiem o przerachowanie nadpłaty? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

2016.12.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-2.4511.895.2016.1.IN
     ∟Termin przekazywania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na zakładowy fundusz aktywności.

2016.11.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/423-61/14-1/AP
     ∟możliwości zaliczenia nadpłaty powstałej w podatku od nieruchomości na poczet zobowiązań podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz należności z tytułu opłaty eksploatacyjnej, a także na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z posiadaniem na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych statusu płatnika

2016.11.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3.4510.481.2016.1.AW
     ∟Czy zwrot nadpłaconego podatku od nieruchomości stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Jeśli odpowiedź na pytanie 1 jest twierdząca, z jakim dniem Spółka powinna rozpoznać przychód z tytułu zwrotu nadpłat w podatku od nieruchomości?

2016.06.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-2/4518-5/16/NG
     ∟Czy w opisanym stanie faktycznym, Wnioskodawca mógł zastosować do przedmiotowej zaległości podatkowej odsetki za zwłokę w obniżonej wartości równej 50 % stawki odsetek za zwłokę, zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw?

2016.05.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-731/13/16-S2/JSK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie konsekwencji podatkowych w związku z rozpoznaniem przez Gminę sprzedaży dokonanej przez jednostki budżetowe.

2016.03.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-941/15/AW
     ∟1. Możliwość zaliczenia zwrotu podatku VAT lub jego części przysługującego Spółce Cywilnej, której Wnioskodawca jest wspólnikiem na poczet zobowiązań Wnioskodawcy z tytułu: a). podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych i podatku akcyzowego – prawidłowe; b). podatku od nieruchomości, opłaty paliwowej, składek na ubezpieczenie emerytalne, chorobowe oraz wypadkowe a także składek na ubezpieczenie zdrowotne – nieprawidłowe. 2. Możliwość złożenia wniosku o zaliczenie nadpłaty na poczet ww. zobowiązań, mimo uprzedniego wniosku wykazanego na deklaracji VAT-7 o dokonanie zwrotu na podstawie art. 87 ustawy o VAT w sytuacji gdy trwa weryfikacja rozliczenia – nieprawidłowe.

2016.03.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-949/15/AL
     ∟W zakresie: - możliwości zaliczenia kwoty różnicy podatku od towarów i usług zadeklarowanej do zwrotu lub jej części przez Spółkę Cywilną, której Wnioskodawca jest wspólnikiem na poczet zobowiązań Wnioskodawcy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku akcyzowego, - możliwości zaliczenia kwoty różnicy podatku od towarów i usług zadeklarowanej do zwrotu lub jej części przez Spółkę Cywilną, której Wnioskodawca jest wspólnikiem na poczet zobowiązań Wnioskodawcy z tytułu podatku od nieruchomości, opłaty paliwowej, składek na ubezpieczenie emerytalne, chorobowe oraz wypadkowe, a także składek na ubezpieczenie zdrowotne; - możliwości złożenia wniosku o zaliczenie nadpłaty na poczet zobowiązań, o których mowa w punktach 1 i 2, mimo uprzedniego wniosku wykazanego na deklaracji VAT-7 o dokonanie zwrotu na podstawie art. 87 ustawy o VAT w sytuacji gdy trwa weryfikacja rozliczenia.

2016.03.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-948/15/DK
     ∟zaliczenie kwoty zwrotu podatku od towarów i usług lub jej części na poczet zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości, podatku akcyzowego, opłaty paliwowej, składek na ubezpieczenie emerytalne, chorobowe oraz wypadkowe, składek na ubezpieczenie zdrowotne.

2016.02.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-981/15/BW
     ∟Czy podatnik może dokonać potrącenia bieżących zobowiązań podatkowych z kwotą nadwyżki podatku pozostałą do zwrotu, co do której wydłużono termin zwrotu?

2015.12.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/4512-720/15/SR
     ∟możliwość zaliczania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wynikającym z deklaracji VAT-7 na poczet zobowiązania w podatku dochodowym Wspólników Spółki (PIT-5L)

2015.12.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-943/15-2/RR
     ∟Sposób rozliczenia w deklaracji podatkowej podatku naliczonego i podatku należnego z tytułu dostawy nieruchomości dokonanej przed połączeniem spółek oraz sposobu uregulowania zapłaty podatku należnego z tego tytułu.

2015.11.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-1039/11-5/15/S/DP
     ∟Czy Wnioskodawca musi ponownie obliczyć wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, które dotyczą okresów przed zmianą umowy spółki i wpłacić je wraz z odsetkami za zwłokę?

2015.10.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/4512-537/15/MN
     ∟Ordynacja podatkowa w zakresie możliwości zaliczenia kwoty z tytułu zwrotu w podatku od towarów i usług na poczet zobowiązań podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku akcyzowego, podatku od nieruchomości oraz opłat za korzystanie ze środowiska.

2015.09.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/4518-1-1/15-2/AS
     ∟Ordynacja podatkowa w zakresie zaliczenia nadpłaty w podatku od towarów i usług na poczet zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości oraz w zakresie ustalenia, czy zaliczenie kwoty zwrotu VAT na poczet innych zobowiązań skutkuje wygaśnięciem tych zobowiązań w momencie zaliczenia

2015.07.09 - Minister Finansów - PK4.8010.58.2015
     ∟1. Czy zaliczenie zwiększonych w wyniku złożenia Korekt zwrotów VAT na poczet istniejących w dacie ich złożenia zaległości podatkowych (tu: z tytułu VAT) może nastąpić: 1) w dacie upływu ustawowego terminu do złożenia pierwotnej deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, w którym w korekcie wykazuje się zwrot - w przypadkach, gdy zaległość, na poczet której ma być zaliczony zwrot VAT powstała przed upływem tego terminu oraz 2) w dacie powstania zaległości podatkowej - w przypadkach, gdy zaległość, na poczet której ma być zaliczony zwrot powstała po upływie terminu do złożenia pierwotnej deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, w którym w Korekcie wykazuje się zwrot? 2. Czy zaliczenie nadpłat VAT na poczet istniejących zaległości podatkowych w VAT, o których mowa w opisanym zdarzeniu, powinno nastąpić w dacie powstania nadpłaty, tj. zapłaty podatku w zbyt dużej wysokości?

2015.04.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-114/15-2/DG
     ∟W zakresie skutków podatkowych wynikających z art. 14m ustawy Ordynacja podatkowa z tytułu wydania interpretacji przepisów prawa podatkowego dla Spółki przejętej przez Wnioskodawcę oraz prawa do złożenia deklaracji korygującej w związku z wydaniem interpretacji zmieniającej w trybie art. 14e ustawy Ordynacja podatkowa oraz wystąpienia o zwrot nadpłaty w podatku VAT w związku z nienależnym rozliczeniem korekty podatku naliczonego od wydatków poniesionych na inwestycje w obcych środkach trwałych.

2015.04.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4231-22/14-4/GG
     ∟1. Czy zaliczenie zwiększonych w wyniku złożenia Korekt zwrotów VAT na poczet istniejących w dacie ich złożenia zaległości podatkowych (tu: z tytułu VAT) może nastąpić:1) w dacie upływu ustawowego terminu do złożenia pierwotnej deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, w którym w korekcie wykazuje się zwrot - w przypadkach, gdy zaległość, na poczet której ma być zaliczony zwrot VAT powstała przed upływem tego terminu oraz2) w dacie powstania zaległości podatkowej - w przypadkach, gdy zaległość, na poczet której ma być zaliczony zwrot powstała po upływie terminu do złożenia pierwotnej deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, w którym w Korekcie wykazuje się zw...

2015.02.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-567/14/BP
     ∟Czy możliwe jest zaliczenie kwoty zwrotu podatku od towarów i usług lub jej części na poczet zobowiązań podatkowych (podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek od nieruchomości) oraz innych należności publicznoprawnych (np. opłat za korzystanie ze środowiska)?

2015.01.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/423-61/14/KB
     ∟możliwość zaliczenia nadpłaty powstałej w podatku od nieruchomości na poczet zobowiązań podatkowych w podatku dochodowym od osób prawych, podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz należności z tytułu opłaty eksploatacyjnej, a także na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z posiadaniem na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych statusu płatnika

2014.12.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-743/14-2/JK
     ∟1) Czy informacje korygujące PIT-11 zostały przez Instytut sporządzone prawidłowo, a w szczególności, czy w informacjach tych zostały wykazane w prawidłowej wysokości kwoty zaliczek na podatek dochodowy, tj. bez uwzględnienia kwoty zaległości podatkowej za lata 2011 i 2012 zapłaconej przez Instytut we wrześniu 2014 roku? 2) Czy Instytut postąpił prawidłowo wpłacając do właściwego dla siebie urzędu skarbowego we wrześniu 2014 roku zaległy podatek dochodowy za lata 2011 i 2012 wraz z odsetkami i czy takie działanie spowodowało wygaśnięcie w tym zakresie zobowiązania podatkowego płatnika? 3) Czy Instytut postąpił prawidłowo doliczając do przychodu pracownika we wrześniu 2014 r. roku zapłacony z własnych środków zaległy podatek dochodowy od osób fizycznych za lata 2011 i 2012? 4) Czy Instytut powinien wystąpić do właściwego dla siebie urzędu skarbowego z pisemną prośbą o przekazanie wpłaconego przez niego zaległego podatku wraz z odsetkami, do właściwych dla pracownika (podatnika) urzędów skarbowych?

2014.09.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-636/14-2/AD
     ∟Ordynacja podatkowa w zakresie możliwości zaliczenia kwoty z tytułu zwrotu w podatku od towarów i usług na poczet zobowiązań podatkowych w podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz podatku akcyzowego.

2014.09.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-526/14-2/DG
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia nadwyżki lub części nadwyżki kwoty naliczonego podatku od towarów i usług nad kwotą podatku należnego w okresie rozliczeniowym na poczet zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości i podatku akcyzowego.

2014.07.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-352/14-4/AD
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zwiększenia podatku należnego do zapłaty, korekty deklaracji VAT oraz obowiązku zapłacenia odsetek z tytułu zaległości podatkowych.

2014.06.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-152/14-4/KO
     ∟Moment dokonania korekty przychodu oraz kosztów uzyskania przychodów

2014.06.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-208/14/AK
     ∟1.W jakim czasie należy ujmować faktury korygujące wystawione w 2014 r. dotyczące rabatu posprzedażnego za 2013 r. a w jakim czasie faktury korygujące dotyczące zwrotu towarów handlowych zakupionych w 2013 r. a zwróconych w 2014 r.? 2.Czy wpisuje je na bieżąco w miesiącu lutym 2014 r.? 3.Czy cofa się z korektami do 2013 r.? 4.Czy jeżeli Wnioskodawca cofa się z korektą to robi również korektę remanentu?

2014.05.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4231-4/14-4/GG
     ∟B1) z jaką datą następuje zaliczenie nadpłaty podatku od towarów i usług określone w zeznaniu VAT-7 na poczet innych należności podatkowych? B2) czy istnieje możliwość zaliczenia nadpłaty w podatku od towarów i usług, na poczet należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych? B3) czy istnieje możliwość zaliczenia nadpłaty w podatku od towarów i usług na poczet należności z tytułu podatku akcyzowego? B4) czy istnieje możliwość zaliczenia nadpłaty w podatku od towarów i usług na poczet należności z tytułu podatku od nieruchomości? B5) czy istnieje możliwość zaliczenia nadpłaty w podatku od towarów i usług na poczet należności z tytułu podatku od środków transportowych? B6) czy w przypadku złożenia wniosku o zaliczenie nadpłaty na poczet zobowiązań podatkowych należących do właściwości organu innego niż urząd skarbowy, podatnik ma obowiązek złożenia wniosku o zaliczenie w organie pobierającym taki podatek, czy też urząd skarbowy im przesyła rzeczony wniosek do odpowiedniego organu?

2014.04.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4231-5/14-4/GG
     ∟B1) z jaką datą następuje zaliczenie nadpłaty podatku od towarów i usług określone w zeznaniu VAT-7 na poczet innych należności podatkowych? B2) czy istnieje możliwość zaliczenia nadpłaty w podatku od towarów i usług, na poczet należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych? B3) czy istnieje możliwość zaliczenia nadpłaty w podatku od towarów i usług na poczet należności z tytułu podatku akcyzowego? B4) czy istnieje możliwość zaliczenia nadpłaty w podatku od towarów i usług na poczet należności z tytułu podatku od nieruchomości? B5) czy w przypadku złożenia wniosku o zaliczenie nadpłaty na poczet zobowiązań podatkowych należących do właściwości organu innego niż urząd skarbowy, podatnik ma obowiązek złożenia wniosku o zaliczenie w organie pobierającym taki podatek, czy też urząd skarbowy im przesyła rzeczony wniosek do odpowiedniego organu?

1 2 3

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj