Interpretacje do przepisu
art. 7b ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


74/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 7b ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.362.2019.2.KS
     ∟Obowiązek płatnika związany z wypłatą na rzecz Inwestora środków pieniężnych z tytułu wykupu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.359.2019.2.MJ
     ∟w zakresie momentu powstania przychodu podatkowego w związku z otrzymaniem i zbyciem gwarancji pochodzenia energii elektrycznej oraz ustalenia, czy przychód uzyskany ze sprzedaży ww. gwarancji pochodzenia stanowi przychód z zysków kapitałowych

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.323.2019.1.AB
     ∟W zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą środków pieniężnych dokonywaną z tytułu umorzenia nie w pełni opłaconych Certyfikatów.

2019.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.257.2019.2.MS
     ∟1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że odsetki od pożyczki zaciągniętej przez Spółkę w celu nabycia akcji DFI w świetle przepisów obowiązujących od dnia 1 stycznia 2018 r. powinny być alokowane przez Wnioskodawcę do przychodów i kosztów z działalności operacyjnej, tj. do przychodów i kosztów z innych źródeł niż z zysków kapitałowych? 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że powstałe różnice kursowe związane ze spłatą odsetek i kapitału od zaciągniętej pożyczki przez Spółkę w celu nabycia akcji DFI w świetle przepisów obowiązujących od dnia 1 stycznia 2018 r. powinny być alokowane przez Wnioskodawcę do przychodów i kosztów z działalności operacyjnej, tj. do przychodów i kosztów z innych źródeł niż z zysków kapitałowych?

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.273.2019.1.AR
     ∟kto, w związku z planowanym podziałem Wnioskodawcy przez wydzielenie Działu Nieruchomości i przeniesieniem go do Spółki Przejmującej, będzie podmiotem uprawnionym do rozliczenia korekt przychodów i kosztów – Wnioskodawca czy Spółka Przejmująca.

2019.08.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.253.2019.1.AS
     ∟ustalenie, czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.: • odsetki od pożyczki zaciągniętej przez Spółkę w celu nabycia akcji spółki z grupy kapitałowej stanowią koszty uzyskania przychodów kwalifikowane do źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych, • powstałe różnice kursowe związane ze spłatą odsetek i kapitału od zaciągniętej pożyczki przez Spółkę w celu nabycia akcji spółki z grupy kapitałowej stanowią koszty uzyskania przychodów kwalifikowane do źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.293.2019.1.JF
     ∟W zakresie skutków podatkowych dla Wnioskodawcy w związku z planowanym podziałem przez wydzielenie.

2019.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.221.2019.1.MF
     ∟w zakresie ustalenia, czy w przedstawionym stanie faktycznymi i opisie zdarzenia przyszłego, Spółka jest i będzie obowiązana uwzględnić przychód z tytułu Dywidend w kalkulacji proporcji Kosztów pośrednich alokowanych na podstawie art. 15 ust. 2b w zw. z art. 15 ust. 2 i 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.07.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.140.2019.1.AW
     ∟Rozliczenia z tytułu współpracy z fundacją niemiecką – udziałowcem Spółki.

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.164.2019.2.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie braku powstania przychodu wskutek nieodpłatnego umorzenia udziałów własnych przejętych w wyniku połączenia.

2019.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.239.2019.1.APO
     ∟W zakresie ustalenia, czy amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej na terenie odpowiedniej SSE przez Spółkę: - w części sfinansowanej ze środków własnych Spółki, niezwróconych Spółce ani nie odliczonych od podstawy opodatkowania, będzie kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy jako komandytariusza Spółki, - w części zwróconej Spółce w ramach Dotacji nr 2, Dotacji nr 3 jak i ewentualnych Dotacji przyszłych, nie będzie kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy jako komandytariusza Spółki.

2019.06.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.244.2019.1.NL
     ∟ustalenie, czy świadczenia pieniężne na poczet ceny nabycia prawa do Segmentu, otrzymywane przez Wnioskodawcę na podstawie umowy deweloperskiej od nabywców do momentu zawarcia aktu notarialnego przenoszącego prawo własności Segmentu, nawet jeśli będą wynosić 100% ceny, Wnioskodawca powinien wliczać do limitu 1.200.000 euro, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.06.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.245.2019.1.NL
     ∟ustalenie, czy świadczenia pieniężne na poczet ceny nabycia prawa do Segmentu otrzymywane przez Spółkę na podstawie umowy deweloperskiej od nabywców do momentu zawarcia aktu notarialnego przenoszącego prawo własności Segmentu, nawet jeśli będą wynosić 100% ceny, Spółka powinna wliczać do limitu 1.200.000 euro, o którym mowa w art. 4a pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. czy kwoty te będą wpływały na posiadanie przez Spółkę statusu małego podatnika

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.99.2019.2.AJ
     ∟Obowiązek pobrania podatku u źródła w związku z dokonywaniem wypłat dywidend na rzecz francuskiego rezydenta podatkowego w świetle Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.05.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.124.2019.1.JF
     ∟Czy przepływy finansowe wymienione powyżej, związane i wynikające z uregulowania/rozliczenia zobowiązania podatkowego PGK (w tym rozliczenie z tytułu wykorzystania straty, rozliczenia ewentualnych nadwyżek, niedopłat, korekt, czy też pokrycia kwot odsetek od zaległości podatkowych) realizowane pomiędzy Spółkami tworzącymi PGK, pozostaną neutralne dla celów CIT, tzn. nie będą stanowić przychodów i kosztów podatkowych dla Spółek?

2019.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.85.2019.4.BS
     ∟w zakresie ustalenia, czy w przypadku przekształcenia Wnioskodawcy w spółkę komandytowo-akcyjną, wartość kapitału zapasowego utworzonego z nadwyżki wartości wkładów pieniężnych ponad wartość nominalną obejmowanych udziałów w spółce przekształcanej zostanie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych.

2019.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.72.2019.3.AM
     ∟Obowiązki płatnika związane z przekształceniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytowo-akcyjną.

2019.05.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.71.2019.2.BG
     ∟- przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych osiągnięte w formie dywidendy, powinny być uwzględnianie przy ustalaniu wartości przychodu ze sprzedaży, decydującego o statusie małego podatnika w rozumieniu art. 4a pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, - przychody z tytułu odsetek od udzielonej pożyczki powinny być uwzględnianie przy ustalaniu wartości przychodu ze sprzedaży, decydującego o statusie małego podatnika w rozumieniu art. 4a pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, - w drugim roku podatkowym, trwającym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., Spółka ma prawo zastosować obniżoną, 15% stawkę CIT

2019.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.69.2019.2.SG
     ∟w zakresie ustalenia czy jeśli Wnioskodawca otrzymał lub otrzyma w przyszłości dywidendy od Spółek Zależnych, to dokonując proporcjonalnej alokacji kosztów na podstawie art. 15 ust. 2 - 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, powinien on uwzględnić w kalkulacji, o której mowa ww. przepisach, również przychód z tytułu dywidend od Spółek Zależnych oraz czy jeśli Wnioskodawca uzyskał lub uzyska w przyszłości przychód z tytułu dywidendy, to powinien on uwzględnić ten przychód w kalkulacji proporcji kosztów alokowanych do kosztów uzyskania przychodów z tytułu zysków kapitałowych na podstawie art. 15 ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.56.2019.1.BS
     ∟w zakresie braku powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu w związku z połączeniem spółek kapitałowych przez przejęcie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

2019.04.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.61.2019.1.AM
     ∟Interpretacja w zakresie ustalenia źródła przychodów z tytułu udzielania prawa do reemisji kanałów telewizyjnych wytworzonych przez Wnioskodawcę.

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.50.2019.1.MF
     ∟w zakresie ustalenia, czy w opisanym zdarzeniu przyszłym za przychód podatkowy na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych należy rozumieć tylko wartość prowizji, jaką Wnioskodawca potrąca z datków przekazanych przez wiernych tytułem wynagrodzenia za świadczoną usługę prowadzenia systemu zbierania datków na rzecz Instytucji Kościelnych i czy w opisanym zdarzeniu przyszłym pozostała część wpłat tymczasowo przekazywanych przez wiernych (innych niż pobranych przez Wnioskodawcę prowizji) na rachunek Wnioskodawcy na rzecz Instytucji Kościelnej nie stanowi dla Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych.

2019.03.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.41.2019.1.MM
     ∟Czy wypłacając świadczenie dodatkowe na rzecz uczestników Funduszu będących osobami prawnymi, Wnioskodawca zobowiązany będzie do pobrania i odprowadzenia na konto właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku, o którym mowa w art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2019.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.77.2019.1.APO
     ∟Czy amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej na terenie odpowiedniej SSE przez Spółkę: - w części sfinansowanej ze środków własnych Spółki, niezwróconych Spółce ani nie odliczonych od podstawy opodatkowania, będzie kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy jako komplementariusza Spółki, - w części zwróconej Spółce w ramach Dotacji nr 2, Dotacji nr 3 jak i ewentualnych Dotacji przyszłych nie będzie kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy jako komplementariusza Spółki?

2019.03.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.46.2019.1.MW
     ∟kwalifikacja wynagrodzenia otrzymywanego przez Spółkę od Funduszu i wynikających z niej obowiązków płatnika

2019.03.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.5.2019.2.MR
     ∟W zakresie ustalenia: • czy przepływy finansowe związane i wynikające z uregulowania/rozliczenia zobowiązania podatkowego PGK, realizowane pomiędzy spółkami tworzącymi PGK pozostają neutralne dla celów podatku dochodowego od osób prawnych (Pytanie 1) – jest prawidłowe; • czy wydatki związane z realizacją obowiązku obliczania, pobierania i wpłacania przez Spółkę Dominującą podatku dochodowego od osób prawnych PGK oraz zaliczek na ten podatek, będą stanowić dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 15 ww. ustawy o pod (Pytanie 2) – jest prawidłowe; • czy realizacja przez Spółkę Dominującą obowiązku obliczania, pobierania i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych PGK, będzie neutralna i nie będzie stanowić dla Spółek Zależnych przychodu w wartości nieodpłatnych świadczeń, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy (Pytanie 3) – jest prawidłowe.

2019.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.3.2019.1.AW
     ∟wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie różnic kursowych.

2019.02.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.531.2018.2.BK
     ∟w zakresie ustalenia, czy w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2018 r. i w stanie prawnym obowiązującym od 01 stycznia 2019 r. przychody z tytułu udzielenia Licencji na Oprogramowanie oraz świadczenia niezbędnych usług „około-licencyjnych” związanych z jej udzieleniem będą w jakiejkolwiek części podlegały zaliczeniu przez Zainteresowanych do przychodów z zysków kapitałowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 a i art. 7b ustawy CIT. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego tez pismem z 11 lutego 2019 r.

2019.02.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.2.2019.1.AJ
     ∟Obowiązek samodzielnego (bez pośrednictwa płatnika) opodatkowania dochodu ze zbycia udziałów polskiej spółki oraz opodatkowanie w Polsce dochodu ze zbycia udziałów polskiej spółki zależnej, której ponad 50% wartości aktywów stanowi wartość nieruchomości.

2019.02.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.520.2018.1.AJ
     ∟Kwalifikacja prawnopodatkowa Świadczeń Dodatkowych wypłacanych uczestnikom FIZAN bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych oraz obowiązek pobrania podatku u źródła w związku z wypłatą uczestnikom ww. świadczeń.

1 2 3

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj