Interpretacje do przepisu
art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


4708/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.409.2019.2.KP
     ∟Czy przychody pochodzące z najmu nieruchomości Wnioskodawca może opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z zastosowaniem stawki 8,5% jako osoba fizyczna w ramach tzw. najmu prywatnego?

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.408.2019.1.KP
     ∟Czy przychody pochodzące z najmu nieruchomości Wnioskodawczyni może opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z zastosowaniem stawki 8,5% jako osoba fizyczna w ramach tzw. najmu prywatnego?

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.316.2019.2.WM
     ∟- zastosowanie zwolnienia przedmiotowego o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 63b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczącego wsparcia nowych inwestycji proporcjonalnie do prawa do udziału w zysku spółki komandytowej, - moment od którego zwolnienie to przysługiwać będzie Wnioskodawcy, - maksymalna wysokość zwolnienia dotyczącego wsparcia nowych inwestycji.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.364.2019.2.AW
     ∟Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 63b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczącego wsparcia nowych inwestycji proporcjonalnie do prawa do udziału w zysku spółki komandytowej – jest prawidłowe, moment, od którego zwolnienie będzie przysługiwać, maksymalna wysokość zwolnienia dotyczącego wsparcia nowych inwestycji.

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.373.2019.3.DJD
     ∟skutki podatkowe najmu Spółce cywilnej budynku mieszkalno-pensjonatowego stanowiącego majątek prywatny wspólników

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.463.2019.1.IR
     ∟Ustalenie dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w zeznaniu podatkowym i dopłaty podatku oraz obowiązek skorygowania zaliczek na podatek dochodowy i zapłaty odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.306.2019.2.MPŁ
     ∟Czy w omówionym stanie faktycznym powstaje po stronie występującego wspólnika (Wnioskodawcy) przychód do opodatkowania pochodzący ze sprzedaży domu 3B przez spółkę, który bezpośrednio po tej sprzedaży został w całości przekazany przez spółkę występującemu wspólnikowi na mocy Uchwały Wspólników oraz Porozumienia zawartego z pozostającymi w spółce wspólnikami a wraz z nim prawo do odliczenia kosztów nabycia lub wytworzenia tego przychodu? Czy występujący wspólnik ma prawo do uwzględnienia w swoim rozliczeniu podatkowym kosztów bezpośrednich poniesionych na wybudowanie domu jednorodzinnego 3A, który został mu przekazany przez spółkę nieodpłatnie z tytułu jego wystąpienia ze spółki jawnej a następnie przez niego sprzedany?

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.379.2019.2.PS
     ∟Konieczność stosowania w stosunku do opłat wynikających z umów leasingu samochodów przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 7 ustawy nowelizującej (między innymi art. 23 ust. 1 pkt 47a.)

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.345.2019.1.AK
     ∟1. Czy wnioskodawca może opodatkować krótkoterminowy wynajem lokali, a także długoterminowy najem lokalu użytkowego w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jako najem niezwiązany z działalnością gospodarczą? 2. Czy wnioskodawca może opodatkować krótkoterminowy wynajem lokali mieszkalnych oraz długoterminowy wynajem lokalu użytkowego w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w stawce 8,5%?

2019.10.21 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8220.60.2018.GFQV
     ∟Interpretacja dotyczy skutków podatkowych przystąpienia przez Wnioskodawcę do Spółki Osobowej, w zamian za wniesienie wkładu pieniężnego na warunkach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego oraz możliwości zastosowania do przedmiotowej transakcji przepisów art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.10.21 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8220.58.2018.GFQV
     ∟Interpretacja dotyczy skutków podatkowych przystąpienia przez Wnioskodawcę do Spółki Osobowej, w zamian za wniesienie wkładu pieniężnego na warunkach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego oraz możliwości zastosowania do przedmiotowej transakcji przepisów art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.10.21 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8220.57.2018.GFQV
     ∟Interpretacja dotyczy skutków podatkowych przystąpienia przez Wnioskodawcę do Spółki Osobowej, w zamian za wniesienie wkładu pieniężnego na warunkach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego oraz możliwości zastosowania do przedmiotowej transakcji przepisów art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.452.2019.1.EC
     ∟W zakresie ustalenia podstawy obliczenia wartości przysługującego zwolnienia podatkowego w związku z prowadzoną na terenie specjalnej strefy ekonomicznej pozarolniczą działalnością gospodarczą.

2019.10.15 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8220.59.2018.GFQV
     ∟Interpretacja dotyczy skutków podatkowych przystąpienia przez Wnioskodawcę do Spółki Osobowej, w zamian za wniesienie wkładu pieniężnego na warunkach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego oraz możliwości zastosowania do przedmiotowej transakcji przepisów art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.274.2019.2.MPŁ
     ∟Czy w przypadku wniesienia przez Wnioskodawcę do Spółki Jawnej aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w skład którego wejdzie znak towarowy (objęty ochroną prawną), Wnioskodawca ma prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów (w proporcji udziału jaki ma jako Wspólnik w Spółce Jawnej), odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych (tj. od wspomnianego znaku towarowego)?

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.469.2019.1.GG
     ∟Skutki podatkowe zmiany proporcji udziałów w spółce komandytowej w trakcie roku podatkowego

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.407.2019.2.KS1
     ∟ustalenia źródła przychodu oraz sposobu podziału przychodu ze wspólnego przedsięwzięcia

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.474.2019.1.DJD
     ∟Określenie przychodu z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.475.2019.1.DJD
     ∟Określenie sposobu ustalenia dochodu z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej wypłacanego w transzach

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.346.2019.2.DJD
     ∟Opodatkowania środków pieniężnych otrzymanych z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej wypłacanych w transzach

2019.10.03 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8220.56.2018.GFQV
     ∟Interpretacja dotyczy skutków podatkowych przystąpienia przez Wnioskodawcę do Spółki Osobowej, w zamian za wniesienie wkładu pieniężnego na warunkach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego oraz możliwości zastosowania do przedmiotowej transakcji przepisów art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.283.2019.1.TW
     ∟Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów nieściągalnej wierzytelności.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.268.2019.2.AA
     ∟Zwolnienie dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu.

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.269.2019.1.TW
     ∟Powstanie przychodu w związku z otrzymaniem środków pieniężnych z tytułu zmniejszenia udziału kapitałowego w spółce komandytowej.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.328.2019.2.MM
     ∟Czy przychód uzyskany z umowy zawartej z przedsiębiorcą, w zakresie której ustalono podział zysków generowanych przez stworzoną przez strony grę komputerową, będzie stanowił przychód z działalności gospodarczej Wnioskodawcy?

2019.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.345.2019.1.KS
     ∟Skutki podatkowe wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej

2019.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.258.2019.1.TW
     ∟Skutki podatkowe wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej.

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.305.2019.4.MM
     ∟Skutki podatkowe związane z najmem lokalu mieszkalnego na rzecz Spółki cywilnej, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.223.2019.2.MD
     ∟Ustalenie, czy w przypadku śmierci jednego z dwóch wspólników spółki jawnej (gdy nie ma zapisu w umowie spółki o kontynuacji działalności na wypadek śmierci jednego ze wspólników), spółka jawna nadal jest czynnym podatnikiem podatku VAT także po dokonaniu wpisu przez sąd KRS o otwarciu likwidacji i ustanowieniu likwidatora i może wystawiać faktury VAT oraz odliczać podatek VAT w działalności wygaszanej.

2019.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.365.2019.4.PR
     ∟w zakresie możliwości dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od środków trwałych.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj