Interpretacje do przepisu
art. 8 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


4432/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 8 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.448.2019.2.JŻ
     ∟Brak rozpoznania czynności podlegających opodatkowaniu.

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.544.2019.2.AK
     ∟brak prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.480.2019.1.RR
     ∟Brak opodatkowania nieodpłatnego przekazania praw.

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.572.2019.2.JC
     ∟Zasadności zastosowania 8% stawki podatku do usług wykonywanych w obrysie budynków mieszkalnych, zastosowania 23% stawki podatku do usług wykonywanych z wykorzystaniem Instalacji montowanych obok budynków mieszkalnych (na gruncie, bądź na budynkach gospodarczych), opodatkowania wniesionych przez Mieszkańców wpłat oraz odrębnego opodatkowania przekazania Instalacji Mieszkańcom do korzystania w okresie trwania Umów i odrębnego opodatkowania przekazania Mieszkańcom własności Instalacji wraz z upływem okresu trwania Umów.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.545.2019.2.MSU
     ∟prawo do odliczenia podatku VAT związanego z realizacją zadania pn. „…”

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.436.2019.1.PC
     ∟Opodatkowanie czynności zrzeczenia się spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu niemieszkalnego i przeniesienia przez Spółkę lokalu niemieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość na Spółdzielnię Mieszkaniową oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.457.2019.2.JN
     ∟Opodatkowanie i stawka podatku dla świadczeń wykonywanych przez Gminę na rzecz mieszkańców, odrębne opodatkowanie przekazania Instalacji do korzystania w okresie trwania Umów jak i po upływie okresu trwania Umów oraz moment powstania obowiązku podatkowego dla zaliczek otrzymywanych przez Gminę od Mieszkańców na poczet wpłaty za świadczone przez Gminę usługi.

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.629.2019.1.JC
     ∟Uznanie, że Gmina z tytułu realizacji Inwestycji nie będzie działała w charakterze podatnika oraz brak opodatkowania wpłat Nadleśnictwa stanowiących partycypację w kosztach Inwestycji.

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.460.2019.2.KT
     ∟w zakresie: stawki podatku VAT dla świadczonych przez Gminę usług na rzecz Mieszkańców; momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymanych zaliczek na poczet świadczonych usług; braku opodatkowania czynności przekazania Mieszkańcom Instalacji do korzystania w okresie trwania umowy; braku opodatkowania czynności przekazania Mieszkańcom własności

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.456.2019.1.MMA
     ∟Uznanie, że opłaty wpisowe wnoszone przez osoby przystępujące do klubu nie stanowią wynagrodzenia za świadczenie podlegające opodatkowaniu VAT.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.455.2019.1.KBR
     ∟Skutki podatkowe wynikające ze sprzedaży abonamentu obejmującego pakiet usług medycznych oraz pakiet usług fitness.

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.490.2019.2.WN
     ∟podstawa opodatkowania przy świadczonych usługach polegających na zakupie, dostawie i montażu zestawów instalacji solarnych oraz zestawów fotowoltaicznych na nieruchomościach mieszkańców Gminy - dokumentowanie otrzymanej dotacji na dofinansowanie projektu, - opodatkowanie podatkiem VAT instalacji solarnych oraz fotowoltaicznych na rzecz mieszkańców Gminy bez dodatkowego wynagrodzenia, w momencie ich przekazania po 5 latach od zakończenia projektu na własność, - uznanie czy otrzymana dotacja oraz wpłata mieszkańca stanowią podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług w kwocie netto czy brutto

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.465.2019.2.DM
     ∟Zwolnienie od podatku czynności wniesienia aportem do Spółki prawa własności działki wraz z budynkiem i mieniem trwale z nim związanym oraz opodatkowanie stawką podstawową czynności wniesienia aportem do Spółki mienia ruchomego.

2019.10.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.515.2019.2.MS
     ∟Zastosowanie stawki 8% dla usług oczyszczania ścieków świadczonych przy pomocy wybudowanych przydomowych oczyszczalni, brak obowiązku rozliczenia podatku od nabywanych usług dotyczących budowy POŚ na zasadzie odwrotnego obciążenia, prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od wydatków poniesionych na zaprojektowanie i budowę POŚ, termin odliczenia podatku naliczonego od poniesionych wydatków.

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.475.2019.2.ASY
     ∟W zakresie opodatkowania podatkiem VAT świadczenia polegającego na zapewnieniu oczyszczania ścieków przy pomocy wybudowanych POŚ oraz stawki VAT dla świadczonej usługi, obowiązku rozliczenia podatku VAT od nabywanych usług dotyczących budowy POŚ na zasadzie odwrotnego obciążenia, prawa do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturach zakupowych związanych z zaprojektowaniem i budową POŚ, terminu odliczenia podatku naliczonego od poniesionych wydatków oraz korekty rozliczeń, podstawy opodatkowania dla świadczonej przez Gminę usługi obejmującej wyłącznie kwotę wynagrodzenia pomniejszoną o kwotę podatku należnego.

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.503.2019.1.PS
     ∟Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego przy realizacji inwestycji - wydatki na budowę urządzeń i instalacji służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.554.2019.1.KM
     ∟Brak opodatkowania nieodpłatnego użyczenia lokalu użytkowego (pomieszczeń) w związku z wykonywaniem przez Gminę zadań publicznoprawnych.

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.379.2019.1.MW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczenia Gminy na rzecz Mieszkańców z wykorzystaniem Instalacji montowanych w obrysie budynków mieszkalnych; stawki podatku dla świadczenia Gminy na rzecz Mieszkańców z wykorzystaniem Instalacji montowanych obok budynków mieszkalnych (na gruncie); podatkowania otrzymanych wpłat (zaliczek) od Mieszkańców; opodatkowania przekazania Instalacji na rzecz Mieszkańców do korzystania w okresie trwania umowy, jak i własności Instalacji wraz z upływem okresu trwania umowy.

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.457.2019.1.KW
     ∟w zakresie: opodatkowania podatkiem VAT świadczonych przez Gminę czynności na rzecz mieszkańców według stawki podatku VAT w wysokości 8%, prawa do pełnego odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”, uznania za podstawę opodatkowania dla świadczonych przez Gminę usług oczyszczania ścieków za pomocą POŚ kwoty wynagrodzenia ustalonej w zawartej umowie z mieszkańcem, pomniejszonej o kwotę VAT należnego

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.462.2019.2.EG
     ∟Stawka/moment powstania obowiązku podatkowego/brak opodatkowania - solary

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.567.2019.1.SR
     ∟brak opodatkowania nieodpłatnego przekazania na rzecz GDDKiA oraz Nadleśnictwa nakładów poniesionych w ramach inwestycji, a także prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturach dokumentujących wydatki związane z realizacją inwestycji.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.547.2019.1.AZ
     ∟wyłączenie z opodatkowania zwrotu równowartości przyznanych abonentowi ulg, proporcjonalnie pomniejszonych za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania, w przypadku przedterminowego jednostronnego rozwiązania umowy

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.435.2019.2.JM
     ∟OZE – stawka podatku, obowiązek podatkowy, niepodleganie opodatkowaniu czynności przekazania Mieszkańcom Instalacji do korzystania.

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.574.2019.1.MG
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.452.2019.2.IK
     ∟prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu partycypacji w kosztach zatrudniania członków zarządu Organizacji

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.468.2019.2.MD
     ∟Skutki podatkowe związane z otrzymaniem „odszkodowania” za bezumowne korzystanie z gruntu przez podmiot trzeci.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.363.2019.3.AZ
     ∟skutki podatkowe dla Wnioskodawcy z tytułu dystrybucji biletów na imprezy organizowane na terenie całego kraju

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.447.2019.3.MM
     ∟Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach zawartej ze Stowarzyszeniem umowy zlecenia nie podlega opodatkowaniu VAT.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.446.2019.3.MM
     ∟Świadczenie pomocy prawnej dla ofiar przestępstw w ramach zawartej ze Stowarzyszeniem umowy zlecenia nie podlega opodatkowaniu VAT.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.486.2019.1.EA
     ∟Stawka podatku dla świadczonej usługi odprowadzania wód opadowych i roztopowych.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj