Interpretacje do przepisu
art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


587/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.98.2019.2.BD
     ∟Czy w związku z nieodpłatnym zniesieniem współwłasności Nieruchomości, bez spłat i dopłat na rzecz Byłej Partnerki, w sytuacji, gdy kwota hipoteki przypadająca na nabyty udział Wnioskodawcy w Nieruchomości będzie wyższa od wartości udziału w Nieruchomości, podstawa opodatkowania wyniesie zero i nie będzie obowiązku zapłaty podatku od spadków i darowizn?

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.87.2019.1.BD
     ∟Czy w związku z nieodpłatnym zniesieniem współwłasności Nieruchomości, bez spłat i dopłat na rzecz Byłego Partnera, w sytuacji, gdy kwota hipoteki przypadająca na nabyty udział Wnioskodawczyni w Nieruchomości będzie wyższa od wartości udziału w Nieruchomości, podstawa opodatkowania wyniesie zero i nie będzie obowiązku zapłaty podatku od spadków i darowizn?

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.99.2019.2.MZ
     ∟Czy po zakończonym procesie sądowym Wnioskodawca zobowiązany jest do uiszczenia podatku od spadków i darowizn od nabycia tytułem nieodpłatnego zniesienia współwłasności, działek ewidencyjnych nr 80/4 i nr 80/5 o łącznej powierzchni 512 m2, których własność przyznał Wnioskodawcy Sąd w postanowieniu z 28 czerwca 2018 r.?

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.54.2019.2.MZ
     ∟Czy w przedmiotowej sprawie podstawa opodatkowania nabywanej 1/2 części mieszkania wraz z przynależnymi prawami poprzez zniesienie współwłasności wynosi zero złotych?

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.2.2019.1.MZ
     ∟Czy Wnioskodawca jako spadkobierca po przeprowadzeniu postępowania spadkowego po swojej matce (po wydaniu aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego przez notariusza) zgłaszając właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego na odpowiednim formularzu podatkowym SD-Z2 nabycie spadku po matce w terminie 6 miesięcy od dnia zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego – powinien również zgłosić właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego nabycie otrzymanych w drodze spadku przez jego matkę środków pieniężnych i czy z tytułu otrzymania przez matkę Wnioskodawcy środków pieniężnych w drodze spadku po zmarłym bracie jej ojca – po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu podatku od spadków i darowizn?

2019.03.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.3.2019.3.LB
     ∟Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawczyni będzie obciążona podatkiem od spadków i darowizn przy nieodpłatnym zniesieniu współwłasności?

2019.02.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.156.2018.2.BD
     ∟Jak należy obliczyć wartość podatku od darowizny (III stopień pokrewieństwa) w przypadku gdy przedmiot umowy obciążony jest hipoteką? Czy do oceny wartości darowanego udziału 1/2 w nieruchomości Wnioskodawczyni może zastosować art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn?

2019.02.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.161.2018.1.LB
     ∟Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym przy ustaleniu podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn wartość nieruchomości może być pomniejszona o obciążenie, jakim jest hipoteka (przypadająca na nabywany udział)? Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, w sytuacji, w której hipoteka przewyższa wartość nieruchomości, podatek od spadków i darowizn będzie równy 0 zł?

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.70.2018.4.MZ
     ∟Czy czynność prawna polegająca na nieodpłatnym przekazaniu całego przedsiębiorstwa spółki cywilnej prowadzonej wyłącznie przez małżonków, a objętego wspólnością majątkową małżeńską, na rzecz jednego ze wspólników – małżonków podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.59.2018.5.MZ
     ∟Skutki podatkowe nieodpłatnego zniesienia współwłasności (bez spłat i dopłat) lokalu mieszkalnego obciążonego hipoteką.

2018.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.33.2018.3.MZ
     ∟Nabycie roszczenia o odszkodowanie tytułem dziedziczenia.

2018.06.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.30.2018.1.MZ
     ∟Wnioskodawca nie może pomniejszyć podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn nabycia tytułem dziedziczenia udziału 3/10 części, w nieruchomości stanowiącej działkę nr 2032/4, o wskazane we wniosku roszczenie X względem Y (spadkodawcy) o zwrot nakładów poniesionych na nieruchomość w wysokości – po wzajemnym potrąceniu – 76.000 zł, ponieważ roszczenie to za życia spadkodawcy nie skonkretyzowało się, a tym samym nie istniało w momencie nabycia spadku przez Wnioskodawcę.

2018.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.3.2018.1.MZ
     ∟Czy Wnioskodawca w istniejącym stanie faktycznym i prawnym jest uprawniony do skorzystania ze zwolnienia (ulgi mieszkaniowej) na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn w zw. z art. 120 i 121 ustawy Ordynacja podatkowa oraz art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej?

2018.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.48.2018.1.AD
     ∟przy nabyciu praw do wkładów oszczędnościowych, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą śmierci wkładcy

2018.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4015.70.2017.1.MZ
     ∟W zakresie skutków podatkowych zniesienia współwłasności nieruchomości.

2017.12.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.305.2017.1.MJ
     ∟w zakresie możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz sposobu ustalenia ich wartości początkowej oraz możliwości uznania za koszt uzyskania przychodu wartości, innych niż środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, składników majątkowych (m.in. towarów handlowych) nabytych w drodze darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa

2017.12.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.304.2017.1.MJ
     ∟- możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz sposobu ustalenia ich wartości początkowej, - możliwości uznania za koszt uzyskania przychodu wartości, innych niż środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, składników majątkowych (m.in. towarów handlowych) nabytych w drodze darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2017.12.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4015.65.2017.1.MZ
     ∟W zakresie skutków podatkowych zniesienia współwłasności lokalu mieszkalnego, stanowiska garażowego oraz boksu gospodarczego.

2017.11.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4015.62.2017.1.MZ
     ∟w zakresie skutków podatkowych zniesienia współwłasności nieruchomości

2017.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4015.48.2017.1.AK1
     ∟W zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego zniesienia współwłasności.

2017.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.123.2017.1.PM
     ∟Czy nieodpłatne zniesienie współwłasności mieszkania obciążonego hipoteką, której wartość (całkowita bądź połowa) przewyższa wartość połowy mieszkania, bez spłat i dopłat na rzecz dotychczasowego współwłaściciela (partnerki Wnioskodawcy) w 1/2 części, na skutek którego Wnioskodawca stanie się wyłącznym właścicielem mieszkania (wraz ze związanym z nim udziałem w nieruchomości wspólnej) w zamian za całkowite przejęcie obciążenia hipotecznego, wywoła konieczność zapłaty przez Wnioskodawcę podatku od spadków i darowizn?

2017.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111.KDIB4.4015.85.2017.1.ASZ
     ∟Jeżeli wysokość zadłużenia hipotetycznego przekroczy wartość nabytych przez Wnioskodawcę udziałów, to czy podstawa opodatkowania w takiej sytuacji, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadku i darowizn, z tytułu nieodpłatnego zniesienia współwłasności przedmiotowej nieruchomości jest równa 0?

2017.07.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 111-KDIB4.4015.47.2017.3.MCZ
     ∟skutki podatkowe powstałe z tytułu nieodpłatnego zniesienia współwłasności nieruchomości.

2017.06.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.42.2017.1.BD
     ∟Czy w opisanej sytuacji powstanie obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn? Czy kwota wierzytelności zabezpieczonej hipoteką będzie pomniejszała podstawę opodatkowania?

2017.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-2-1.4515.38.2017.2.MD
     ∟Opodatkowanie roszczenia o zwrot nieruchomości, w sytuacji, gdy spadkodawczyni przed śmiercią zawarła umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości będących przedmiotem roszczenia w wypadku ich uzyskania

2017.04.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-2-1.4515.56.2017.2.HK
     ∟Czy, obliczając podstawę opodatkowania, w przypadku nieodpłatnego zniesienia współwłasności Wnioskodawca może od wartości nieruchomości nabytej w wyniku nieodpłatnego zniesienia współwłasności odjąć wartość budynków wzniesionych przez Wnioskodawcę i jego żonę, z ich własnych środków, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn?

2017.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-2-1.4515.63.2017.1.ASz
     ∟Skutki podatkowe zniesienia współwłasności.

2017.03.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-2-1.4515.42.2017.1.MZ
     ∟Skutki podatkowe nieodpłatnego zniesienia współwłasności (bez spłat i dopłat) nieruchomości obciążonej hipoteką.

2017.03.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-2-1.4515.516.2016.2.JKu
     ∟przy nabyciu w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności podstawę opodatkowania stanowi wartość rzeczy lub praw majątkowych, w części przekraczającej wartość udziału we współwłasności, który przed jej zniesieniem przysługiwał nabywcy. Jednakże, do długów i ciężarów obniżających podstawę opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn, nie można zaliczyć wydatków poniesionych przez dziadków oraz rodziców Wnioskodawcy na wybudowanie obiektów znajdujących się na nieruchomości, będącej przedmiotem umowy zniesienia współwłasności.

2017.03.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-2-1.4515.513.2016.1.ASZ
     ∟Skutki podatkowe zniesienia współwłasności

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj