Interpretacje do przepisu
art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


23/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.379.2019.2.MD
     ∟Możliwość skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2.1.4011.513.2019.1.MD
     ∟Ulga badawczo-rozwojowa – koszty kwalifikowane

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.435.2019.2.AC
     ∟Możliwość skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.565.2019.1.AC
     ∟Możliwość skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej

2019.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.169.2019.2.MO
     ∟W zakresie ustalenia, czy: - „badania produktów/prototypów klienta”, „badania i prace rozwojowe na potrzeby własne”, „badania i prace rozwojowe w środowisku klienta” wykonywane przez pracowników Spółki stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu ustawy o CIT, - Wnioskodawca jako komplementariusz Spółki, ma co do zasady prawo, na podstawie art. 5 w zw. z art. 18d ust. 1 ustawy o CIT odliczyć od podstawy opodatkowania obliczonej zgodnie z art. 18 ustawy o CIT koszty uzyskania przychodów poniesione przez Spółkę na działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu ustawy o CIT, proporcjonalnie do udziału Wnioskodawcy w zysku Spółki i w ramach przewidzianych w ustawy o CIT limitów.

2018.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.242.2018.4.MP
     ∟Skutki podatkowe nabycia w spadku roszczenia o odszkodowanie oraz możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego

2018.05.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.72.2018.2.MBD
     ∟Dotyczy ustalenia, czy: - prace wykonywane przez Dział Konstrukcyjny zmierzające do modyfikowania istniejących oraz opracowywania i wdrażania nowych urządzeń i sterowników dla klientów Spółki w zakresie opisanym w stanie faktycznym stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu updop, - Wnioskodawca jako komplementariusz Spółki, w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego ma co do zasady prawo, na podstawie art. 5 w zw. z art. 18d ust. 1 updop, odliczyć od podstawy opodatkowania obliczonej zgodnie z art. 18 updop, koszty uzyskania przychodów poniesione przez Spółkę na działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu updop, proporcjonalnie do udziału Wnioskodawcy w zysku Spółki i w ramach przewidzianych w updop limitów.

2018.05.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.74.2018.2.MST
     ∟ustalenie, czy: - prace wykonywane przez Dział Konstrukcyjny zmierzające do modyfikowania istniejących oraz opracowywania i wdrażania nowych urządzeń i sterowników dla klientów Spółki stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu updop (pytanie oznaczone we wniosku nr 1), - Wnioskodawca jako komplementariusz spółki, która jest komandytariuszem w Spółce, ma co do zasady prawo, na podstawie art. 5 w zw. z art. 18d ust. 1 updop, odliczyć od podstawy opodatkowania obliczonej zgodnie z art. 18 updop, koszty uzyskania przychodów poniesione przez Spółkę na działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu updop, proporcjonalnie do udziału Wnioskodawcy w zysku Spółki i w ramach przewidzianych w updop limitów (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2018.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.275.2018.1.MD
     ∟Kreślenie momentu ujęcia i odliczenia kosztów kwalifikowanych ponoszonych naw działalność badawczo – rozwojową

2017.05.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-3.4010.24.2017.1.TS
     ∟Czy przy spełnieniu wszystkich warunków uprawniających do skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową opisaną z art. 18d Ustawy CIT, Spółka będzie mogła rozliczyć ulgę (w części przypadającej na nią jako wspólnika Spółki komandytowej) z tytułu tejże działalności prowadzonej w formie Spółki komandytowej?

2016.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.824.2016.1.MR
     ∟Czy koszt wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne, w ich części przypadającej na PR ustalonej w oparciu o kartę pracy i inne dokumenty, może być odliczony przez Wnioskodawcę od jego dochodu podatkowego z tytułu i w proporcji udziału w zyskach SK - jako koszty kwalifikowane w myśl art. 26e ust. 1 i ust. 2 pkt 1) UPIT, do wysokości określonej w art. 26e ust. 7 pkt 1) UPIT?

2015.12.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-1334/15-2/KS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obliczenia kwoty pobranego podatku u źródła przypadającego na wspólnika spółki komandytowej.

2015.12.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-1338/15-2/KS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obliczenia kwoty pobranego podatku u źródła przypadającego na wspólnika spółki komandytowej.

2015.12.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-1335/15-2/KS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obliczenia kwoty pobranego podatku u źródła przypadającego na wspólnika spółki komandytowej.

2015.05.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB4/4511-6/15/MT
     ∟Czy przychody wspólnika spółki jawnej z tytułu uzyskania przez tę spółkę odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych są wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 w zw. z art. 8 ust. 2 pkt 2 updof?

2014.08.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-590/14-2/KS
     ∟Czy w przypadku opisanego powyżej wystąpienia jednego ze wspólników P. będącego osobą fizyczną oraz wzrostu udziału Wnioskodawcy w zysku P. do 64%, Wnioskodawcy (jako jednemu ze wspólników pozostałych w P. w dalszym ciągu będzie przysługiwało prawo rozliczenia dochodu osiągniętego z tytułu działalności w strefie w ramach P. z uwzględnieniem wartości limitu pomocy publicznej udzielanej w formie zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o PIT? Czy w przypadku opisanego powyżej wystąpienia jednego ze wspólników P. będącego osobą fizyczną oraz wzrostu udziału Wnioskodawcy w zysku P. do 64%, przypadająca na Wnioskodawcę wielkość limitu pomocy publicznej udzielanej w formie zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o PIT zostanie powiększona o nie wykorzystaną przez występującego wspólnika P., będącego osoba fizyczną, wartość limitu pomocy publicznej udzielanej w formie zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o PIT, która przysługiwała temu występującemu wspólnikowi?

2010.05.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-225/10/BK
     ∟zakresie możliwości i sposobu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w formie Spółki cywilnej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z eksploatacją i remontem lokali użyczonych tej spółce przez dwóch z jej wspólników

2010.03.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1355/09-5/AG
     ∟Jaki w związku z tym wystąpią skutki w podatku dochodowym dla Spółki oraz wspólniczek jako właścicieli nieruchomości – chodzi o koszty ponoszone przez Spółkę na utrzymanie tych lokali?

2009.12.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-977/09-6/IM
     ∟Czy u drugiego wspólnika występuje przychód związany z bezpłatnym użyczeniem samochodu przez pierwszego wspólnika, powodujący konieczność naliczenia podatku dochodowego. Jeśli tak, to co jest podstawą naliczenia podatku?

2009.11.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-682/09-2/ES
     ∟Czy w spółce lub u pozostałych dwóch wspólników powstaje przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń w związku z udostępnieniem przez jednego ze wspólników części swojego lokalu na potrzeby działalności gospodarczej spółki cywilnej?

2009.06.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-185/09-3/AG
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT - nieodpłatne użyczenie Nieruchomości 1 na rzecz Spółki Komandytowej, nie powoduje powstania przychodu w podatku PIT u Wnioskodawcy oraz u Wspólnika?

2009.06.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-186/09-3/AG
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT - nieodpłatne użyczenie Nieruchomości 1 na rzecz Spółki Komandytowej, nie powoduje powstania przychodu w podatku PIT u Wnioskodawcy oraz u Wspólnika?

2009.04.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-6/09-5/ES
     ∟Czy u wspólników niebędących właścicielami budynku, czyli u Wnioskodawcy oraz siostry powstanie przychód podatkowy z tytułu nieodpłatnego korzystania z nieruchomości?,Czy wspólnicy będą mogli do kosztów uzyskania przychodów spółki zaliczyć odpisy amortyzacyjne od wartości inwestycji na adaptację i wykończenie budynku, zaś jedynie wspólnik, którego własnością jest budynek dodatkowo odpisy amortyzacyjne od wartości budynku?

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj