Interpretacje do przepisu
art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1818/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.628.2019.1.MS
     ∟Czy Gminie przysługuje i będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT od nakładów ponoszonych na realizację Inwestycji?

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.480.2019.1.RR
     ∟Brak opodatkowania nieodpłatnego przekazania praw.

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.438.2019.2.AG
     ∟Odpłatne/nieodpłatne udostępnienie platformy, prawo do odliczenia podatku naliczonego

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPP1/4512-902/15/19-S/DM
     ∟Interpretacja przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego udostępnienia infrastruktury, usług przesyłu wody i ścieków oraz korekty podatku naliczonego w związku z planowanym zawarciem umowy przesyłu i zasad jej dokonania.

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.505.2019.1.AP
     ∟Brak opodatkowania dotacji otrzymanej na realizację zadania oraz brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z wystawioną na rzecz Gminy fakturą.

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.325.2019.1.MK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie: - opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania nakładów dokonanych na gruncie będącym przedmiotem umowy poddzierżawy; - obowiązku korekty podatku VAT naliczonego poniesionego na nakłady nieodpłatnie przekazane w związku z wygaśnięciem umowy poddzierżawy; - obowiązku korekty podatku VAT naliczonego poniesionego na nakłady nieodpłatnie przekazane w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę prawa własności gruntu będącego przedmiotem umowy poddzierżawy.

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.567.2019.1.SR
     ∟brak opodatkowania nieodpłatnego przekazania na rzecz GDDKiA oraz Nadleśnictwa nakładów poniesionych w ramach inwestycji, a także prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturach dokumentujących wydatki związane z realizacją inwestycji.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.283.2019.4.HW
     ∟Ustalenie, czy nieodpłatne przekazanie Wydzierżawiającemu po wygaśnięciu umowy dzierżawy budynku, wynikające z zawarcia między stronami porozumienia oraz bez zawarcia między stronami porozumienia w zakresie sposobu rozliczenia z ww. tytułu, stanowi świadczenie usług niepodlegające opodatkowaniu.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPP2/4512-903/15/19-S/AW
     ∟1) Brak obowiązku opodatkowania czynności nieodpłatnego udostępnia infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej na rzecz Spółki 2) Opodatkowanie usług przesyłu wody i ścieków świadczonych na rzecz Spółki 3) Prawo do odliczenia, w drodze korekty, podatku naliczonego z tytułu budowy ww. infrastruktury oraz sposobu realizacji tego uprawnienia

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.475.2019.3.MS
     ∟Opodatkowanie dostawy gruntu.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.421.2019.1.AB
     ∟Opodatkowanie na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o VAT uczestnictwa, które nie wiąże się z odpłatnością, w spotkaniach firmowych podwykonawców współpracujących ze Spółką, rodziny pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę oraz rodziny podwykonawców współpracujących ze Spółką. Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu organizacji spotkań firmowych na rzecz podwykonawców współpracujących ze Spółką, rodziny pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę oraz rodziny podwykonawców współpracujących ze Spółką.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.403.2019.3.AD
     ∟Dotyczy braku opodatkowania otrzymanej dotacji oraz braku prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu polegającego na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest.

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.445.2019.1.IT
     ∟Opodatkowanie czynności zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów związanych z objęciem akcji przez Uczestników.

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.294.2019.3.OA
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków ponoszonych na Inwestycję Drogową, która zostanie nieodpłatnie przekazana na rzecz Skarbu Państwa oraz opodatkowania nieodpłatnego przekazania na rzecz Skarbu Państwa nakładów poniesionych na Inwestycję Drogową.

2019.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.386.2019.2.RS
     ∟W zakresie opodatkowania czynności wykonywanych w ramach konsorcjum i sposobu ich udokumentowania oraz nieuznania konsorcjum za podatnika podatku od towarów i usług.

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.324.2019.2.AKO
     ∟Stawka podatku mająca zastosowanie do transakcji przekazania składników majątku spółki do majątku osobistego wspólników.

2019.08.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.459.2017.13.EK
     ∟Rozliczenie przez uczestników konsorcjum otrzymanej kwoty dofinansowania od NCBiR oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

2019.08.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPP3.4512.126.2017.12.AK
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki na budowę Infrastruktury przy zastosowaniu korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ustawy o VAT.

2019.08.23 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP8.8101.19.2019.IDG
     ∟Opodatkowanie czynności przeniesienia praw do znaków towarowych i środków pieniężnych, określenia podstawy opodatkowania oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

2019.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.366.2019.1.KOM
     ∟Brak opodatkowania nieodpłatnego udostępnienia Systemów w ramach zawartego porozumienia

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.472.2019.2.AK
     ∟Nieodpłatne przekazanie na rzecz członków zarządu pakietów medycznych nie stanowi podlegającego opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług świadczenia usług i nie ma obowiązku rozliczania powyższych czynności w deklaracjach podatkowych składanych dla podatku VAT; nie powinny być również uwzględniane przy kalkulacji proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 1 i ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.281.2019.2.AK
     ∟Nieodpłatne przekazanie na rzecz pracowników i członków ich rodzin pakietów medycznych nie stanowi podlegającego opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług świadczenia usług i nie ma obowiązku rozliczania powyższych czynności w deklaracjach podatkowych składanych dla podatku VAT; nie powinny być również uwzględniane przy kalkulacji proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 1 i ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.310.2019.1.BS
     ∟skutki podatkowe umożliwienia pracownikom (ubezpieczonym) oraz innym osobom (współubezpieczonym) korzystania ze świadczeń zdrowotnych

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.292.2019.1.ASZ
     ∟opodatkowanie nieodpłatnego świadczenia usług parkingowych oraz prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione nakłady związane z utrzymaniem parkingów

2019.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.346.2019.1.RR
     ∟Brak opodatkowania nieodpłatnego przekazania praw.

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.329.2019.3.AZ
     ∟opodatkowanie nieodpłatnego przekazania ruchomości nabytych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umów dzierżawy, podstawy opodatkowania podatkiem VAT z tytułu nieodpłatnego przekazania określonych w pytaniu nr 1 ruchomości, wyłączenia z opodatkowania nieodpłatnego przekazania nakładów poniesionych przez Spółkę na przedmiot umów dzierżawy po wygaśnięciu lub rozwiązaniu ww. umów

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.356.2019.2.ŻR
     ∟prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z nabyciem towarów będących środkami produkcji rolnej, brak obowiązku naliczania podatku należnego z tytułu nieodpłatnego przekazania członkom grupy towarów będących środkami produkcji rolnej,

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.265.2019.3.ASZ
     ∟brak opodatkowania dofinansowania otrzymanego na demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest; - brak prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu realizacji zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu z posesji osób fizycznych

2019.07.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.404.2019.1.MS
     ∟Czy Gminie przysługuje/będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT od nakładów ponoszonych na realizację Inwestycji?

2019.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.175.2019.2.RW
     ∟- Opodatkowanie środków (datków) otrzymanych przez Spółkę od Darczyńców w ramach Zbiórki,- Uznanie udziału Spółki w Projekcie za czynność opodatkowaną,- Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych przez Spółkę związanych z uczestnictwem w Zbiórce.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj