Interpretacje do przepisu
art. 8 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2070/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 8 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.492.2019.1.ASZ
     ∟zwolnienie od podatku usługi zakwaterowania studentów w domu studenta innej uczelni

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.365.2019.1.BSA
     ∟w zakresie ustalenia, czy: - Wnioskodawca jest uprawniony do wyodrębnienia kosztów poszczególnych Usług świadczonych przez Usługodawcę na podstawie Systemu kalkulacji kosztów, - wydatki z tytułu nabycia Usług na podstawie Umowy oraz w związku z podpisanym Aneksem nie podlegają ograniczeniom wynikającym z regulacji art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w odniesieniu do następujących Usług: a.Usług ESSC: - Kompleksowa usługa księgowa sklasyfikowana według PKWiU jako 69.20.29.0 - Pozostałe usługi rachunkowo-księgowe, - Kompleksowa usługa HR sklasyfikowana według PKWiU jako 74.90.20.0 - Pozostałe usługi profesjonalne, techniczne i handlowe, gdzie indziej niesklasyfikowane, - Kompleksowa usługa wsparcia w zakupach sklasyfikowana według PKWiU jako 74.90.12.0 - Usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń, - Kompleksowa usługa informatyczna bieżącego wsparcia technicznego (IS) sklasyfikowana według PKWiU jako 62.02.30.0 - Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego, b. Grupowe Systemy Informatyczne sklasyfikowane według PKWiU jako 62.01.12.0 - Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych, c. Aplikacje Systemowe sklasyfikowane według PKWiU jako 62.09.20.0 - Pozostałe usługi w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, gdzie indziej niesklasyfikowane, d. Serwisowe Centrum Wsparcia sklasyfikowane według PKWiU jako 62.02.30.0 - Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego, Usługa IT sklasyfikowana według PKWiU jako 62.02.30.0 - Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego.

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.558.2019.1.MD
     ∟prawo do odliczenia w części podatku VAT naliczonego od wydatków bieżących i remontowych/inwestycyjnych ponoszonych na budynki nr 1-5 oraz prawo do odliczenia w części podatku VAT naliczonego od wydatków bieżących i remontowych/inwestycyjnych ponoszonych na budynki nr 6-8 przy zastosowaniu prewspółczynnika oraz współczynnika VAT

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.522.2019.2.DM
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania polegającego na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.672.2019.1.IT
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących nabycia towarów i usług za pomocą kart paliwowych

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.431.2019.6.MSU
     ∟zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy VAT, czynności polegającej na współfinansowaniu przez Spółkę ubezpieczenia w ramach Pakietów Medycznych

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.412.2019.2.AM
     ∟W zakresie opodatkowania zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną i fundusz remontowy.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.415.2019.5.RR
     ∟zastosowania zwolnienia od podatku dla usługi wynajmu lokalu mieszkalnego

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.467.2019.2.WB
     ∟- stawka podatku dla instalacji urządzeń wewnątrz lub na bryle budynków mieszkalnych oraz poza bryłą tych budynków; - ustalenie podstawy opodatkowania świadczonych przez Gminę usług związanych z zakupem i montażem urządzeń OZE; - stwierdzenie, czy otrzymaną dotację należy traktować jako kwotę netto czy brutto; - stawka podatku do otrzymanej dotacji; - prawo do odliczenia w całości podatku wynikającego z faktur wystawionych na rzecz Gminy przez Wykonawcę; - uznanie za element podstawy opodatkowania kosztu podatku VAT, którym jest obciążany mieszkaniec i wystawienia dodatkowej faktury w tym zakresie; - moment powstania obowiązku podatkowego po stronie Gminy w odniesieniu do wykonanych usług.

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.661.2018.12.MSU
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną za pomocą rzeczywistego prewspółczynnika opartego na kryterium ilości wody dostarczanej oraz ścieków odprowadzonych w ramach transakcji zewnętrznych podlegających VAT, w sumie ilości wody dostarczonej oraz ścieków odprowadzonych w ramach ogółu wszystkich transakcji/zużyć (tj. zarówno transakcji zewnętrznych podlegających VAT i potrzeb własnych niepodlegających VAT)

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.527.2019.2.BS
     ∟Zwolnienie od podatku dla świadczonych usług opieki nad osobami w podeszłym wieku.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.382.2019.2.KB
     ∟Uznanie Zarządcy za odbiorcę usługi najmu w celu krótkoterminowego zakwaterowania oraz opodatkowanie tej usługi stawką podatku w wysokości 8%.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.422.2019.2.KB
     ∟Sposób dokumentowania zwrotu kosztów zakupu biletów lotniczych, zakupu usługi hotelowej, kosztów parkingu samochodu, kosztów przejazdu pracownika prywatnym samochodem oraz kosztów diety pracownika.

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.405.2019.1.IZ/KOM
     ∟Objęcie zwolnieniem od podatku VAT opłat za obciążanie najemców lokali mieszkalnych za zużycie mediów.

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.572.2019.2.MN
     ∟Sposób ewidencji faktury z tytułu świadczenia usług medycznych wykonywanych w ramach zawartego kontraktu przez Wnioskodawcę (lidera) oraz pozostałych uczestników konsorcjum.

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.519.2019.2.KS
     ∟Uznanie dokonywanych czynności za odpłatną dostawę towarów lub odpłatne świadczenie usług oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług przy wykorzystaniu kart flotowych.

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.377.2019.2.RD
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego, zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia, stawki podatku dla świadczonych usług oraz opodatkowania otrzymanej dotacji.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.497.2019.2.SR
     ∟w zakresie stawki podatku VAT dla wpłat dokonywanych przez mieszkańców danej gminy partnerskiej w związku z realizacją projektu polegającego na montażu instalacji OZE oraz momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymywanych wpłat od mieszkańców gminy na realizację instalacji OZE i sposobu wyliczenia podatku należnego metodą „w stu”, opodatkowania podatkiem VAT otrzymanego przez gminy partnerskie dofinasowania na pokrycie kosztów instalacji OZE, zastosowania właściwej stawki podatku oraz momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymania dofinansowania, stawki podatku VAT z tytułu zwrotu przez mieszkańców kosztów ubezpieczenia instalacji OZE, braku opodatkowania czynności przekazania przez daną gminę prawa własności instalacji na rzecz mieszkańców po upływie okresu trwałości projektu oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na montażu instalacji OZE.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.463.2019.2.PC
     ∟Stawka podatku od towarów i usług dla wpłat dokonywanych przez mieszkańców Gminy z tytułu wkładu własnego na realizację instalacji OZE, moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wkładu własnego mieszkańców Gminy na realizację instalacji OZE, opodatkowanie otrzymanej przez Gminę dotacji, prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, w części dotyczącej instalacji OZE na budynkach i gruntach należących do mieszkańców Gminy, zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla nabywanych od Wykonawcy robót budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.455.2019.1.KBR
     ∟Skutki podatkowe wynikające ze sprzedaży abonamentu obejmującego pakiet usług medycznych oraz pakiet usług fitness.

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.546.2019.2.IT
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących nabycia towarów i usług za pomocą kart paliwowych, z uwzględnieniem ograniczeń w prawie do odliczenia podatku, o których mowa w art. 86a ustawy o VAT

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.490.2019.2.WN
     ∟podstawa opodatkowania przy świadczonych usługach polegających na zakupie, dostawie i montażu zestawów instalacji solarnych oraz zestawów fotowoltaicznych na nieruchomościach mieszkańców Gminy - dokumentowanie otrzymanej dotacji na dofinansowanie projektu, - opodatkowanie podatkiem VAT instalacji solarnych oraz fotowoltaicznych na rzecz mieszkańców Gminy bez dodatkowego wynagrodzenia, w momencie ich przekazania po 5 latach od zakończenia projektu na własność, - uznanie czy otrzymana dotacja oraz wpłata mieszkańca stanowią podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług w kwocie netto czy brutto

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.359.2019.3.NK
     ∟Prawo do zastosowania na wystawianej w incydentalnych przypadkach na Kontrahenta fakturze dokumentującej opisane refakturowane usługi zw. z odpadami stawki VAT w wysokości 8%, w sytuacji, gdy Wnioskodawca nie będzie powiększał kwoty na fakturze o marżę oraz prawo do zastosowania na wystawianej na Kontrahenta fakturze stawki VAT w wysokości 8%, w sytuacji, gdy Wnioskodawca będzie doliczać marżę/prowizję do refakturowanych usług.

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.239.2019.2.WR
     ∟Obowiązek rozliczenia podatku VAT należnego w związku ze sprzedażą „białych certyfikatów” (certyfikatów efektywności energetycznej).

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.523.2019.1.AK
     ∟uznanie kwoty dotacji otrzymanej przez Gminę z WFOŚiGW za podstawę opodatkowania, (kwota dotacji jako wartość brutto); prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur z tytułu wydatków związanych z realizacją Zadania; zastosowanie do usług usuwania azbestu stawki podatku VAT w wysokości 8%

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.330.2019.2.JF
     ∟W zakresie ustalenia, czy będąc pośrednikiem płatności pomiędzy K. a Z., Wnioskodawca jest jednocześnie płatnikiem podatku u źródła, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy o CIT, zobowiązanym do pobrania i odprowadzenia podatku u źródła z tytułu uzyskanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Z. (wynagrodzenie za wynajem pojazdów).

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.337.2019.2.SS
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT wkładów własnych mieszkańców jako wynagrodzenie za usługi świadczone przez Gminę na rzecz mieszkańców; stawki podatku VAT dla usług montażu instalacji kolektorów słonecznych oraz fotowoltaicznych na rzecz uczestników Projektu; prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku VAT od wydatków związanych z realizacją Projektu; ustalenia podstawy opodatkowania z tytułu montażu Instalacji.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.452.2019.2.MJ
     ∟stawka podatku VAT dla świadczonych usług polegających na montażu paneli fotowoltaicznych, kolektorów solarnych i kotłowani na biomasę na/w budynkach mieszkalnych, stawka podatku VAT dla świadczonych usług polegających na montażu instalacji paneli fotowoltaicznych wykonywanych poza bryłami budynków mieszkalnych, podstawa opodatkowania dla świadczonych przez Gminę usług montażu instalacji paneli fotowoltaicznych, kolektorów solarnych i kotłowani na biomasę, zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia w ramach transakcji pomiędzy Wykonawcą a Gminą, w zakresie robót budowlanych, tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.481.2019.2.MSU
     ∟opodatkowanie czynności polegających na instalacji kolektorów solarnych/paneli fotowoltaicznych/kotłów na biomasę wykonywanych przez Gminę na/w budynkach mieszkalnych mieszkańców Gminy będących obiektami budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, opodatkowanie czynności polegających na instalacji paneli kolektorów solarnych/paneli fotowoltaicznych wykonywanych przez Gminę na budynkach gospodarczych oraz gruntach należących do mieszkańców Gminy, podstawa opodatkowania dla świadczonych przez Gminę usług montażu instalacji, zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia w ramach transakcji pomiędzy Wykonawcą a Gminą, w zakresie robót budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy o VAT, prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.368.2019.3.MP
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług przy wykorzystaniu kart paliwowych.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj