Interpretacje do przepisu
art. 8 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


189/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 8 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7

2018.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.243.2018.2.RK
     ∟uznanie wniosku złożonego do KRS z informacją o zmianie roku obrotowego Spółki jako zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zmianie roku podatkowego, skuteczność zmiany roku podatkowego

2017.11.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.272.2017.1.BG
     ∟w zakresie możliwości oraz sposobu rozliczenia strat podatkowych poniesionych przez Spółkę przed przystąpieniem do PGK

2017.11.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.273.2017.1.BG
     ∟w zakresie możliwości oraz sposobu rozliczenia strat podatkowych poniesionych przez Spółkę przed przystąpieniem do PGK

2017.04.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPB3.4510.58.2017.1.PS
     ∟W zakresie zmiany roku podatkowego, zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego i rejestracji zmiany umowy spółki w rejestrze przedsiębiorców.

2016.09.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-757/16-2/RS
     ∟w zakresie określenia, czy, jeśli w okresie po złożeniu Umowy do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, ale jeszcze przed rozpoczęciem pierwszego roku podatkowego PGK, dojdzie do naruszenia warunków, o których mowa w art. 1a ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie znajdą zastosowania ograniczenia przewidziane art. 1a ust. 13 ww. ustawy, wobec czego Wnioskodawca będzie mógł przystąpić do innej podatkowej grupy kapitałowej przed upływem swojego roku podatkowego następującego po roku, w którym PGK utraci prawo do uznania jej za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

2016.09.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-760/16-2/RS
     ∟w zakresie możliwości przystąpienia do nowej podatkowej grupy kapitałowej w przypadku utraty statusu podatnika przez poprzednią podatkową grupę kapitałową po rozpoczęciu pierwszego roku podatkowego PGK wskutek naruszenia warunków, o których mowa w art. 1a ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w zakresie określenia, czy, jeśli w okresie po złożeniu Umowy do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, ale jeszcze przed rozpoczęciem pierwszego roku podatkowego PGK, dojdzie do naruszenia warunków, o których mowa w art. 1a ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie znajdą zastosowania ograniczenia przewidziane art. 1a ust. 13 ww. ustawy, wobec czego Wnioskodawca będzie mógł przystąpić do innej podatkowej grupy kapitałowej przed upływem swojego roku podatkowego następującego po roku, w którym PGK utraci prawo do uznania jej za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

2016.08.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-543/16-4/RS
     ∟1) Czy rokiem podatkowym Spółki Niemieckiej, w zakresie jej działalności prowadzonej na terenie Polski poprzez zarejestrowany Oddział, na gruncie ustawy o CIT (z zastrzeżeniem pierwszego roku podatkowego, do którego odnosi się pytanie nr 2), jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych, trwający od dnia 1 kwietnia do dnia 31 marca roku kolejnego? 2) W związku z powyższym, czy pierwszy rok podatkowy Spółki Niemieckiej, w zakresie jej działalności prowadzonej na terenie Polski poprzez zarejestrowany Oddział, na gruncie ustawy o CIT, trwa od dnia rozpoczęcia działalności przez Oddział w 2015 r. do ostatniego dnia wybranego roku podatkowego, tj. do dnia 31 marca 2016 r?

2016.08.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-368/16-1/SK
     ∟możliwości przystąpienia do nowej podatkowej grupy kapitałowej w przypadku wcześniejszej utraty statusu podatnika przez poprzednią podatkową grupę kapitałową.

2016.08.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-369/16-1/WLK
     ∟1. Czy w przypadku utraty statusu podatnika CIT przez PGK wskutek zdarzenia opisanego powyżej, Spółka będzie mogła przystąpić do Nowej PGK po upływie roku podatkowego Spółki następującego po roku, w którym PGK utraci prawo do uznania jej za podatnika CIT, tj. po upływie roku podatkowego Spółki, który rozpocznie się w dniu następującym po dniu, w którym PGK utraci status podatnika CIT, a zakończy się 31 grudnia danego roku kalendarzowego? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) 2. Czy w przypadku utraty statusu podatnika CIT przez PGK, Spółka będzie mogła przystąpić do Nowej PGK (w 2017 r.) po zakończeniu roku podatkowego Spółki, o którym mowa w art. 8 ust. 7 pkt 2 Ustawy o CIT, przy założeniu spełnienia warunku zgłoszenia umowy Nowej PGK do właściwego naczelnika urzędu skarbowego co najmniej na 3 miesiące przez rozpoczęciem roku podatkowego Nowej PGK (art. la ust. 4 Ustawy o CIT)? (pytanie ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z 22 lipca 2016 r. (wpływ do tut. Biura 25 lipca 2016 r.) oraz z 2 sierpnia 2016 r., (data wpływu do tut. Biura w tym samym dniu).

2016.06.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4510-106/16/BK
     ∟w zakresie ustalenia, czy prawidłowe było zamknięcie pierwszego roku podatkowego Wnioskodawcy 31 grudnia 2015 r.

2016.06.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4510-107/16/BK
     ∟w zakresie ustalenia, czy prawidłowe będzie: -zakończenie drugiego roku podatkowego Wnioskodawcy 30 czerwca 2016 r. -przyjęcie na podstawie zawiadomienia z 18 stycznia 2016 r., że kolejne lata podatkowe Wnioskodawcy będą obejmowały okresy od 1 lipca do 30 czerwca

2016.03.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-35/16-2/MS
     ∟Wskazanie momentu, od którego stosuje się do Wnioskodawcy przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2016.03.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-33/16-2/MS
     ∟Wskazanie momentu, od którego stosuje się do Wnioskodawcy przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2016.03.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-34/16-2/MS
     ∟Wskazanie momentu, od którego stosuje się do Wnioskodawcy przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2016.03.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-32/16-2/MS
     ∟Wskazanie momentu, od którego stosuje się do Wnioskodawcy przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2016.03.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-19/16-2/MS
     ∟Wskazanie momentu, od którego stosuje się do Wnioskodawcy przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2016.03.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-21/16-2/MS
     ∟Wskazanie momentu, od którego stosuje się do Wnioskodawcy przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2016.03.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-17/16-2/MS
     ∟CIT - w zakresie: określenia obecnie trwającego w Spółce roku podatkowego oraz wskazania momentu, do którego stosuje się do Wnioskodawcy przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014r.

2016.03.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-18/16-2/MS
     ∟Wskazanie momentu, od którego stosuje się do Wnioskodawcy przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2016.03.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-20/16-2/MS
     ∟Wskazanie momentu, od którego stosuje się do Wnioskodawcy przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2016.02.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-639/14-3/16-S/JR
     ∟Czy opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca uzyskał dochód z zysków niepodzielonych w związku przekształceniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową?

2016.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-1089/15-3/MS
     ∟wskazanie momentu, od którego stosuje się do Wnioskodawcy przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2016.01.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4510-175/15/DW
     ∟w zakresie momentu, uznania Wnioskodawcy, za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych oraz obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2013 r.

2016.01.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4510-177/15/EN
     ∟w zakresie momentu, uznania Wnioskodawcy, za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych oraz obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2013 r

2016.01.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4510-165/15/BK
     ∟w zakresie momentu, uznania Wnioskodawcy, za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych oraz obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2013 r.

2015.12.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-526/15/PS
     ∟Spółka prosi o potwierdzenie, czy w związku z jej utworzeniem na skutek przekształcenia SKA prawidłowym jest stanowisko, iż pierwszym rokiem podatkowym Spółki jest okres od dnia 1 września 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., w związku z czym pierwsze zeznanie podatkowe powinno zostać złożone w terminie do 31 marca 2017 roku i jednocześnie pierwsze sprawozdanie finansowe Spółki za ten rok zostanie złożone do urzędu skarbowego zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2015.11.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-402/15/WLK
     ∟Czy pierwszym okresem za który należy złożyć deklarację podatkową jest pierwszy rok obrotowy/podatkowy spółki kończący się dnia 31 października 2016 r.? Czy pierwszym okresem za który należy sporządzić i złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe jest pierwszy rok obrotowy spółki kończący się dnia 31 października 2016

2015.11.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-507/15/MS
     ∟Czy w przypadku utraty statusu podatnika CIT przez podatkową grupę kapitałową pierwszy rok podatkowy dla Spółki rozpocznie się w dniu następującym po dniu, w którym PGK zostanie rozwiązana, a ostatnim dniem pierwszego roku podatkowego będzie dzień, w którym Spółka ustaliła swój okres podatkowy?

2015.10.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-387/15/BKD
     ∟Czy w przypadku utraty statusu podatnika CIT przez podatkową grupę kapitałową pierwszy rok podatkowy dla Spółki rozpocznie się w dniu następującym po dniu, w którym PGK zostanie rozwiązana, a ostatnim dniem pierwszego roku podatkowego będzie dzień, w którym Spółka ustaliła swój okres podatkowy.

2015.06.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/4510-291/15/AK
     ∟Czy przedłożenie umowy Spółki wraz ze złożeniem zgłoszenia identyfikacyjnego do właściwego urzędu skarbowego za pośrednictwem sądu rejestrowego (w ramach procedury „jednego okienka”) stanowi zawiadomienie o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a zatem pierwszy rok podatkowy Spółki trwać będzie do 31 grudnia 2015 r.?

1 2 3 4 5 6 7

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj