Interpretacje do przepisu
art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


709/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.325.2019.2.ANK
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wypłat nagród z zysku netto oraz dokonania korekty zeznania podatkowego za lata 2013-2017.

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.381.2019.2.MT
     ∟W zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w spółce komandytowej prowadzącej działalność gospodarczą na terytorium Niemiec.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.513.2019.1.KR
     ∟Możliwości skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.341.2019.1.SS
     ∟Prawo do obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego o kwoty wynikające z wystawionych faktur korygujących w związku z uzyskaniem potwierdzenia otrzymania faktur korygujących przez Kontrahenta.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.283.2019.2.MD
     ∟Biorąc powyższe pod uwagę, na gruncie rozpatrywanej sprawy uznać należy, że wydatki związane z wymianą systemu ogrzewania z węglowego na gazowy stanowią wydatki na przystosowanie budynku mieszkalnego i jego wyposażenie, odpowiadające potrzebom wynikającym z niepełnosprawności Wnioskodawcy, który z uwagi na schorzenia – zwłaszcza kręgosłupa – nie może dźwigać, schylać się, unieść ręki w górę i ma trudności w wyprostowaniu się, a dodatkowo ma problem z wchodzeniem po schodach. Zatem, Wnioskodawca może odliczyć w zeznaniu podatkowym za rok 2018, w formie korekty, ww. wydatki, w ramach ulgi rehabilitacyjnej określonej w art. 26 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po pomniejszeniu o kwotę uzyskanej dotacji.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.308.2019.2.AK
     ∟1.Na jakim formularzu zeznania rocznego Wnioskodawczyni powinna rozliczać dochody swoich niepełnoletnich dzieci? 2. Jeżeli poprzednie zeznania roczne były składane na formularzu PIT-36 z załącznikiem PIT/M, czy Wnioskodawczyni powinna złożyć korektę?

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP3/4512-690/15-2/MN
     ∟w zakresie prawa do korekty deklaracji VAT-7 po zaprzestaniu wykonywania działalności oraz zawieszenia na skutek postępowania podatkowego biegu terminu na złożenie korekty deklaracji VAT i terminu przedawnienia żądania zwrotu nadpłaconego podatku VAT – w zakresie objętym postępowaniem podatkowym

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.222.2019.2.MK
     ∟1. Czy Wnioskodawca (Spółka) będzie uprawniony do pomniejszenia dochodu, wykazanego do opodatkowania za lata podatkowe 2016 i 2017, o tę część dochodu, która zostanie opodatkowana na podstawie decyzji niemieckich organów podatkowych, podatkiem dochodowym od osób prawnych, w związku z ustaleniem dochodu uzyskanego przez zakład innego przedsiębiorstwa (Spółki Komandytowej), a którego Wnioskodawca jest udziałowcem, po jego zapłacie w niemieckim urzędzie skarbowym? 2. Czy, jeżeli w trakcie trwającego roku podatkowego (2019), a także w przypadku kolejnych lat podatkowych, ze strony niemieckiego urzędu skarbowego nie zostanie w formie następczego ustalenia określone, że działalność Spółki (innego przedsiębiorstwa, którego Wspólnikiem jest Wnioskodawca) spowodowała powstanie zakładu w Niemczech, w rozumieniu art. 5 umowy o UPO, obligując jednocześnie w formie wezwania Wnioskodawcę, do rozliczenia się z podatku dochodowego od osób prawnych w Niemczech, w związku z brzmieniem art. 7 ust. 1 umowy o UPO, Wnioskodawca jest obowiązany wyłącznie w Polsce uiszczać podatek dochodowy od osób prawnych, w tym na bieżąco (jeżeli takowe wystąpią) uiszczać zaliczki na podatek dochodowy, od całości swoich przychodów w tym również od przychodów pochodzących, z jego prawa do zysku, w spółce niemającej osobowości prawnej, a kolejno dokonać w Polsce rozliczenia rocznego? 3. Czy działalność Spółki (której Wnioskodawca jest wspólnikiem), w ramach współpracy z niemieckim kontrahentem, na podstawie umowy ramowej, na podstawie której realizowane są przez Spółkę różne usługi montażowo-instalacyjne, na podstawie każdorazowo uzgadnianych przez Spółkę indywidualnych zamówień usług do realizacji, a zlecenia te nie są powiązane ze sobą funkcjonalnie, systemowo, nie tworzą jednego projektu, a których czas realizacji montażu/instalacji nie przekracza każdorazowo, przy jednostkowych zleceniach okresu 12 miesięcy, nie powoduje powstania tzw. zakładu w Niemczech, mając na względzie art. 4a pkt 11 ustawy o CIT oraz art. 5 UPO?

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.331.2019.2.MR
     ∟Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług oraz wystawienie faktur korygujących w stosunku do faktur pierwotnie wystawionych na rzecz Inwestora, korekty deklaracji oraz wystąpienia o stwierdzenie i zwrot nadpłaty podatku VAT.

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.457.2019.2.MP
     ∟Określenie podstawy opodatkowania świadczonych przez Gminę usług usuwania azbestu, prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją tego zadania oraz korekty podatku.

2019.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.143.2019.2.KK
     ∟Skutki podatkowe realizacji robót budowlanych w formule FIDIC: - momentu powstania przychodu z tytułu realizacji kontraktów, - uznania kosztów materiałów za koszty bezpośrednio związane z przychodami, - momentu zaliczenia kosztów materiałów do kosztów uzyskania przychodów, - możliwości złożenia korekty deklaracji CIT-8.

2019.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.101.2019.2.KK
     ∟Trybu zwrotu pobranego podatku u źródła – przepisy Ordynacji podatkowej czy art. 28b updop w przypadku płatności za usługi niematerialne.

2019.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.102.2019.2.KK
     ∟Tryb zwrotu pobranego podatku u źródła – przepisy Ordynacji podatkowej czy art. 28b updop – w przypadku płatności, co których na podstawie rozporządzenia MF zostało bezterminowo wyłączone stosowanie art. 26 ust. 2e updop

2019.07.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.193.2019.2.AK
     ∟Czy poniesione przez Wnioskodawczynię na zakup lokalu mieszkalnego wydatki mają charakter wydatków na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., w związku z czym Wnioskodawczyni jest uprawniona do złożenia korekty deklaracji PIT-39 wykazując kwotę zwolnioną od podatku?

2019.07.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.194.2019.2.AK
     ∟Czy poniesione przez Wnioskodawcę na zakup lokalu mieszkalnego wydatki mają charakter wydatków na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., w związku z czym Wnioskodawca jest uprawniony do złożenia korekty deklaracji PIT-39 wykazując kwotę zwolnioną od podatku?

2019.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.247.2019.1.KS
     ∟Opodatkowanie przychodów z najmu (opłaty eksploatacyjne, korekta zeznania)

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.173.2019.2.ENB
     ∟Skutki podatkowe zwrotu podatku z Islandii.

2019.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.261.2019.1.AK
     ∟Brak uznania pobieranych opłat z tytułu niewywiązywania się przez klienta z zawartej ze Spółką umowy za wynagrodzenie, które jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług; brak obowiązku wystawienia faktur dokumentujących ww. opłaty oraz prawo do wystawienia faktur korygujących w stosunku do wystawionych faktur pierwotnych i prawo do obniżenia podatku należnego.

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPP1/4512-546/15-3/2019/S/RG
     ∟prawo i sposób korekty deklaracji VAT-7 za okresy rozliczeniowe po 1 stycznia 2011 r. w związku ze stosowaniem przez Spółkę zawyżonej stawki VAT do świadczonych usług.

2019.03.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.4.2019.2.PG
     ∟Korekta deklaracji w związku ze zbyciem pojazdów (zastaw rejestrowy).

2019.03.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.5.2019.3.PS
     ∟Zwolnienie przedmiotowe - własne cele mieszkaniowe – nabycie lokalu i najem.

2019.02.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.92.2019.1.RD
     ∟W zakresie opodatkowania dostaw towarów na zasadzie mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z dokonaną rejestracją z mocą wstecz oraz prawa do odliczenia.

2019.02.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.63.2019.1.RM
     ∟prawo do zastosowania względem dostaw eksportowych stawki podatku VAT w wysokości 0% oraz skorygowania deklaracji VAT-7

2019.02.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.417.2018.2.KP
     ∟1. Czy omawiana kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska otrzymana za pośrednictwem Gminy Miasto jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym? 2. Czy w związku z tym oraz stanowiskiem w sprawie Wnioskodawczyni ma obowiązek złożenia korekty do PIT za 2016 r?

2019.02.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.439.2018.1.PM
     ∟Czy podstawa opodatkowania odpowiadająca wartości rynkowej nabywanych praw majątkowych winna zostać ustalona i zadeklarowana nie później niż w ciągu 14 dnia od daty zawarcia umowy kupna akcji/udziałów na podstawie danych i informacji dostępnych wówczas podatnikowi; zaś ewentualna późniejsza zmiana ustalonej pierwotnie ceny nie powinna mieć konsekwencji podatkowych?

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.562.2018.3.KK
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości oraz możliwości złożenia korekty zeznania podatkowego PIT-39.

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.386.2018.1.PSZ
     ∟- Korekta przychodów uzyskanych od 2015 r., - Wyliczenie kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w każdym z okresów, w którym otrzymał Pan dotację i o kwotę zawyżenia wystornować zapisy księgowe, - Sporządzenie korekty zeznań rocznych za lata 2015, 2016, 2017

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.428.2018.1.ANK
     ∟Który z podmiotów, tj. Wnioskodawca czy Spółka Przejmująca, będzie uprawniona do rozliczenia korekt przychodów/kosztów związanych z działalnością Departamentu dotyczących przychodów i kosztów powstałych/poniesionych przed dniem podziału?

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.763.2018.1.ŻR
     ∟prawo do wystawienia faktur korygujących i skorygowania podatku należnego w przypadku zastosowania zawyżonej stawki VAT dla opłat startowych

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.522.2018.3.KB
     ∟Wykazanie nabywanych czynności związanych z organizacją staży zawodowych za granicą w deklaracji VAT-7 oraz w zakresie opodatkowania właściwą stawką podatku nabywanych czynności.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj