Interpretacje do przepisu
art. 86 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1124/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 86 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.479.2019.1.WB
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie stwierdzenia, czy Wnioskodawca miał prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupu, poprzez zmianę zakresu skorzystania z tego prawa.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.464.2019.4.KK
     ∟Brak wyłączenia z opodatkowania transakcji sprzedaży składników majątkowych przedsiębiorstwa, zwolnienie od podatku planowanej dostawy budynków i budowli na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, możliwość skorzystania z opcji opodatkowania transakcji w przypadku zastosowania zwolnienia od podatku, prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia składników majątkowych przedsiębiorstwa oraz brak obowiązku dokonania korekty podatku uprzednio odliczonego.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.483.2019.3.MK
     ∟brak wyłączenia z opodatkowania transakcji sprzedaży składników majątkowych na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, uznanie, iż w stosunku do planowanej transakcji nie znajdzie zastosowania żadne z obligatoryjnych zwolnień z opodatkowania VAT, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2, 9 i 10a ustawy o VAT, prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przez Nabywcę z tytułu nabycia nieruchomości uznanie, iż Zbywca nie będzie zobowiązany, w związku z dostawą ..., do dokonania korekty, o której mowa w art. 91 ust. 5 w zw. z art. 91 ust. 4 ustawy o VAT, poprzez zmniejszenie odliczonego podatku VAT naliczonego przy nabyciu, budowie bądź rozbudowie ...

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.461.2019.3.DM
     ∟Brak wyłączenia z opodatkowania transakcji sprzedaży składników majątkowych przedsiębiorstwa, zwolnienie od podatku planowanej dostawy budynków i budowli na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, możliwości skorzystania z opcji opodatkowania transakcji w przypadku zastosowania zwolnienia od podatku, prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia składników majątkowych przedsiębiorstwa oraz brak obowiązku dokonania korekty podatku uprzednio odliczonego.

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.417.2019.3.EW
     ∟Sprzedaż udziału w prawach wieczystego użytkowania oraz prawie własności zabudowy oraz pozostałych praw.

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.459.2019.4.RS
     ∟W zakresie braku wyłączenia z opodatkowania transakcji sprzedaży składników majątkowych przedsiębiorstwa, zwolnienia od podatku planowanej dostawy budynków i budowli na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, możliwości skorzystania z opcji opodatkowania transakcji w przypadku zastosowania zwolnienia od podatku, prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia składników majątkowych przedsiębiorstwa oraz braku obowiązku dokonania korekty podatku uprzednio odliczonego.

2019.10.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.350.2019.4.MK
     ∟W zakresie skutków podatkowych związanych ze sprzedażą Nieruchomości.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.592.2019.2.EK
     ∟Odliczenie podatku VAT-projekt.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.406.2019.2.JG
     ∟Braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. (…)

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.457.2019.2.AJ
     ∟Składniki majątkowe mające być przedmiotem sprzedaży nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z tym transakcja ich zbycia będzie podlegała przepisom ustawy o podatku od towarów i usług. Zostały spełnione przesłanki do zastosowania do planowanej dostawy zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, jednakże z uwagi na wybór opcji opodatkowania przez strony transakcji będzie ona opodatkowana 23% stawką podatku. W związku z tym nabywcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.429.2019.3.AM
     ∟W zakresie opodatkowania planowanej transakcji, prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego i uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.419.2019.2.MD
     ∟Obowiązek zastosowania tzw. odwrotnego obciążenia oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego w kontekście posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności.

2019.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.409.2019.1.AKR
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu – gospodarka wodno-ściekowa.

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.317.2019.2.KBR
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej dostawę towaru, w części odnoszącej się do wartości Gruntu.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP3/4512-340/15-1/ASZ
     ∟opodatkowania podatkiem VAT udostępnienia stanowisk handlowych za poborem opłaty rezerwacyjnej oraz odliczenia podatku naliczonego przez korektę okresów, w których w odniesieniu do nabytych towarów i usług powstał obowiązek podatkowy i Gmina otrzymała faktury za wydatki inwestycyjne, prawa do pełnego odliczenia VAT naliczonego wykazanego w fakturach dokumentujących wydatki poniesione na budowę targowiska

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.449.2019.1.ALN
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego.

2019.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.246.2019.1.PJ
     ∟- W odniesieniu do otrzymanych od dostawców faktur dokumentujących dostawy krajowe zasadne jest wykazywanie faktur korygujących in minus w rozliczeniu za okres ich otrzymania przez nabywcę. - Spółka może dokonać odliczenia podatku VAT z faktury korygującej in plus dotyczącej transakcji krajowej, dla której obowiązek podatkowy powstał w poprzednich okresach rozliczeniowych, w rozliczeniu za okres, w którym Spółka otrzyma taką fakturę korygującą, bądź w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. - O ile przyczyny dotyczące korekt w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (in plus, in minus) były znane w momencie wystawienia faktur pierwotnych, kwoty wynikające z otrzymanych przez Spółkę faktur korygujących powinny zostać rozliczone w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy. - Natomiast w przypadku, gdy przyczyny korekt nie istniały w momencie wystawienia faktur pierwotnych korekty faktur winny być rozliczone w momencie ich otrzymania

2019.08.23 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP8.8101.19.2019.IDG
     ∟Opodatkowanie czynności przeniesienia praw do znaków towarowych i środków pieniężnych, określenia podstawy opodatkowania oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

2019.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.248.2019.2.MJ
     ∟Opodatkowanie otrzymanej dotacji oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług w związku z realizacją projektu.

2019.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.327.2019.4.IT
     ∟Brak wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT planowanej Transakcji, opodatkowanie planowanej Transakcji nabycia Nieruchomości według stawki podatku VAT w wysokości 23%, prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego

2019.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.371.2019.1.IK
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2019.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.275.2019.2.WL
     ∟brak możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją zadania

2019.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.325.2019.2.BS
     ∟Opodatkowanie dostawy nieruchomości oraz prawo do odliczenia podatku z tytułu jej nabycia.

2019.07.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.239.2019.3.KBR
     ∟Skutki podatkowe związane z nabyciem/zbyciem Nieruchomości.

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.301.2019.1.AKO
     ∟Uznanie otrzymanej dotacji na pokrycie kosztów Projektu za wynagrodzenie podlegające opodatkowaniu, prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizowanym Projektem.

2019.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.238.2019.5.SR
     ∟w zakresie uznania transakcji sprzedaży nieruchomości za dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, opodatkowania transakcji sprzedaży nieruchomości z zastosowaniem 23% stawki podatku VAT oraz prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego przy nabyciu nieruchomości i uzyskania zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad podatkiem należnym

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.199.2019.3.MD
     ∟wyłączenia z opodatkowania podatkiem transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.200.2019.3.AZ
     ∟wyłączenie z opodatkowania podatkiem transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.207.2019.4.JO
     ∟Opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży niezabudowanej, w tym kwot wpłaconego zadatku, momentu opodatkowania otrzymanego zadatku, obowiązku zapłaty odsetek od zaległości podatkowych oraz prawa do odliczenia podatku VAT.

2019.06.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.107.2019.2.RM
     ∟W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanych faktur oraz składanych deklaracji VAT.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj