Interpretacje do przepisu
art. 86 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2275/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 86 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.479.2019.1.WB
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie stwierdzenia, czy Wnioskodawca miał prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupu, poprzez zmianę zakresu skorzystania z tego prawa.

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.619.2019.1.MM
     ∟Wnioskodawcy przysługuje prawo do przenoszenia na następne okresy rozliczeniowe nadwyżki podatku naliczonego nad należnym powstałej ponad 5 lat temu i prawo ubiegania się o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPP3/4512-390/15-1/19-S/AP
     ∟Prawo do odliczenia w drodze korekty wieloletniej podatku naliczonego związanego ze zrealizowaną inwestycją polegającą na rozbudowie kanalizacji tłoczonej w miejscowości.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPP3/4512-206/15-1/MD
     ∟Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu poniesionych wydatków inwestycyjnych.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPP2/4512-903/15/19-S/AW
     ∟1) Brak obowiązku opodatkowania czynności nieodpłatnego udostępnia infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej na rzecz Spółki 2) Opodatkowanie usług przesyłu wody i ścieków świadczonych na rzecz Spółki 3) Prawo do odliczenia, w drodze korekty, podatku naliczonego z tytułu budowy ww. infrastruktury oraz sposobu realizacji tego uprawnienia

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.498.2019.1.RH
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP3/4512-690/15-2/MN
     ∟w zakresie prawa do korekty deklaracji VAT-7 po zaprzestaniu wykonywania działalności oraz zawieszenia na skutek postępowania podatkowego biegu terminu na złożenie korekty deklaracji VAT i terminu przedawnienia żądania zwrotu nadpłaconego podatku VAT – w zakresie objętym postępowaniem podatkowym

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.436.2019.3.ICz
     ∟Stawka podatku dla usług najmu lokalu mieszkalnego na rzecz pracowników Wnioskodawcy przez dostawcę tych usług oraz prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej nabycie usługi najmu lokalu.

2019.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.414.2019.2.SM
     ∟W zakresie: ustalenia podmiotu, któremu przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT; ustalenia czy do odliczeń podatku naliczonego związanego z realizacją przez Wnioskodawcę inwestycji pn. „…”, należy stosować prewspółczynnik ustalony dla Szkoły czy dla Powiatu; sposobu dokonania korekty nieodliczonego podatku VAT z tytułu ww. inwestycji, wykazanego w fakturach wystawionych w 2018 r.

2019.09.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - KDIB3-1.4012.447.2019.1.WN
     ∟- prawo do odliczenia VAT naliczonego wynikającego z Faktury uregulowanej w całości w rozliczeniu za okres, w którym należność zostanie uregulowana oraz brak dokonywania korekt VAT naliczonego za wcześniejsze okresy rozliczeniowe, - prawo do odliczenia części VAT naliczonego (przypadającej na uregulowaną część należności) wynikającego z Faktury uregulowanej w części w rozliczeniu za okres, w którym ta część należności zostanie uregulowana, oraz brak zobowiązania do dokonywania korekt VAT naliczonego za wcześniejsze okresy rozliczeniowe w odniesieniu do tej części podatku.

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.289.2019.1.WR
     ∟Brak prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.433.2019.2.AS
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług na potrzeby realizacji inwestycji wodno-kanalizacyjnej

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.260.2019.1.WR
     ∟Brak prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP3/4512-340/15-1/ASZ
     ∟opodatkowania podatkiem VAT udostępnienia stanowisk handlowych za poborem opłaty rezerwacyjnej oraz odliczenia podatku naliczonego przez korektę okresów, w których w odniesieniu do nabytych towarów i usług powstał obowiązek podatkowy i Gmina otrzymała faktury za wydatki inwestycyjne, prawa do pełnego odliczenia VAT naliczonego wykazanego w fakturach dokumentujących wydatki poniesione na budowę targowiska

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP3/4512-588/15-2/AR
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na przebudowę budynku stanowiącego przedmiot najmu na rzecz GOK i Biblioteki oraz w zakresie sposobu zrealizowania tego prawa

2019.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.246.2019.1.PJ
     ∟- W odniesieniu do otrzymanych od dostawców faktur dokumentujących dostawy krajowe zasadne jest wykazywanie faktur korygujących in minus w rozliczeniu za okres ich otrzymania przez nabywcę. - Spółka może dokonać odliczenia podatku VAT z faktury korygującej in plus dotyczącej transakcji krajowej, dla której obowiązek podatkowy powstał w poprzednich okresach rozliczeniowych, w rozliczeniu za okres, w którym Spółka otrzyma taką fakturę korygującą, bądź w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. - O ile przyczyny dotyczące korekt w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (in plus, in minus) były znane w momencie wystawienia faktur pierwotnych, kwoty wynikające z otrzymanych przez Spółkę faktur korygujących powinny zostać rozliczone w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy. - Natomiast w przypadku, gdy przyczyny korekt nie istniały w momencie wystawienia faktur pierwotnych korekty faktur winny być rozliczone w momencie ich otrzymania

2019.08.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.445.2019.3.ACE
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku VAT w drodze korekty deklaracji.

2019.08.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.350.2019.2.MSU
     ∟uznanie odpłatnego udostępnienia przez Gminę Inwestycji na rzecz Spółki w ramach umowy dzierżawy za czynność podlegającą opodatkowaniu VAT, niekorzystającą ze zwolnienia z VAT, prawo do odliczenia pełnych kwot VAT naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na realizację Inwestycji, termin odliczenia podatku w związku z wydatkami poniesionymi na realizację Inwestycji,

2019.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPP2/4512-1461/14-4/19-S/AD
     ∟Dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nakładów, związanych z utrzymaniem w należytym stanie technicznym i remontami Stacji Uzdatniania Wody i wodociągu, poniesionych po podjęciu decyzji o przeznaczeniu tej infrastruktury do odpłatnej dzierżawy oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków na budowę tej infrastruktury poniesionych przed podjęciem decyzji o jej przeznaczeniu do odpłatnej dzierżawy oraz sposobu realizacji tego uprawnienia.

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.315.2019.1.AM
     ∟w zakresie skutków na gruncie ustawy VAT czynności podziału spółki przez wydzielenie ZCP

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.326.2019.1.DM
     ∟Opodatkowanie odpłatnych usług w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych świadczonych na rzecz podmiotów zewnętrznych, prawa do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości w odniesieniu do wydatków związanych z realizacją inwestycji oraz terminu dokonania odliczania podatku naliczonego.

2019.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.376.2019.2.IT
     ∟prawo do częściowego odliczenia podatku VAT z faktur otrzymanych od inwestorów oraz korekty podatku VAT

2019.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.247.2019.2.MWJ
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących budowę infrastruktury wodno-ściekowej stosując prewspółczynnik Samorządowego Zakładu Komunalnego w korekcie jednorazowej za m-c luty 2019.

2019.07.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.173.2019.2.JŻ
     ∟określenia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, miejsca opodatkowania usług oraz prawa do odliczenia podatku

2019.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.208.2019.6.AR
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zaewidencjonowania w rejestrze VAT faktury z roku 2015.

2019.07.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPP1/443-377/14/19-S/MN
     ∟1. Czy dzierżawa Infrastruktury pomiędzy Gminą a Zakładem stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT wg stawki podstawowej? 2. Czy w związku z wydzierżawieniem Infrastruktury Gmina będzie uprawniona do korekty podatku naliczonego na zasadach, o których mowa w ad. 91 ust. 7 i 7a ustawy o VAT?

2019.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPP3/4512-389/15-1/19-S/AP
     ∟Prawo do odliczenia w drodze korekty wieloletniej podatku naliczonego związanego ze zrealizowaną inwestycją polegającą na rozbudowie kanalizacji tłoczonej w miejscowości.

2019.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.214.2019.2.IP
     ∟Opodatkowanie udostępnienia Spółce infrastruktury powstałej w wyniku realizacji zadań nr 4 i 5 w ramach umowy dzierżawy, prawo do pełnego odliczenia oraz zwrotu podatku naliczonego w związku z realizacją Inwestycji w zakresie zadań nr 4 i 5, prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z bieżącą obsługą, utrzymaniem i ewentualnymi remontami infrastruktury powstałej w wyniku realizacji zadań nr 4 i 5 w ramach Inwestycji, prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z nadzorem budowlanym w ramach zadania nr 7.

2019.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP3/443-900/14-2/MN
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki inwestycyjne oraz bieżące na budowę oraz utrzymanie infrastruktury, która jest i będzie wykorzystywana przez Zakład do świadczenia usług z zakresu doprowadzania wody do posesji mieszkańców i sposób jego realizacji

2019.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.179.2019.1.RMA
     ∟Prawo do odliczenia podatku VAT i brak obowiązku dokonywania korekt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj