Interpretacje do przepisu
art. 87 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1347/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 87 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.582.2019.2.MG
     ∟braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących realizacji projektu.

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.397.2019.1.OA
     ∟Opodatkowanie sprzedaży Nieruchomości, zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy dostawy Nieruchomości oraz możliwości wyboru opcji opodatkowania ww. dostawy na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego, zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego w związku z nabyciem Nieruchomości.

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.619.2019.1.MM
     ∟Wnioskodawcy przysługuje prawo do przenoszenia na następne okresy rozliczeniowe nadwyżki podatku naliczonego nad należnym powstałej ponad 5 lat temu i prawo ubiegania się o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.464.2019.4.KK
     ∟Brak wyłączenia z opodatkowania transakcji sprzedaży składników majątkowych przedsiębiorstwa, zwolnienie od podatku planowanej dostawy budynków i budowli na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, możliwość skorzystania z opcji opodatkowania transakcji w przypadku zastosowania zwolnienia od podatku, prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia składników majątkowych przedsiębiorstwa oraz brak obowiązku dokonania korekty podatku uprzednio odliczonego.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.460.2019.5.AP
     ∟Brak wyłączenia z opodatkowania transakcji sprzedaży składników majątkowych przedsiębiorstwa, zwolnienia od podatku planowanej dostawy budynków i budowli na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, możliwości skorzystania z opcji opodatkowania transakcji w przypadku zastosowania zwolnienia od podatku, prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia składników majątkowych przedsiębiorstwa oraz braku obowiązku dokonania korekty podatku uprzednio odliczonego.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.483.2019.3.MK
     ∟brak wyłączenia z opodatkowania transakcji sprzedaży składników majątkowych na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, uznanie, iż w stosunku do planowanej transakcji nie znajdzie zastosowania żadne z obligatoryjnych zwolnień z opodatkowania VAT, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2, 9 i 10a ustawy o VAT, prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przez Nabywcę z tytułu nabycia nieruchomości uznanie, iż Zbywca nie będzie zobowiązany, w związku z dostawą ..., do dokonania korekty, o której mowa w art. 91 ust. 5 w zw. z art. 91 ust. 4 ustawy o VAT, poprzez zmniejszenie odliczonego podatku VAT naliczonego przy nabyciu, budowie bądź rozbudowie ...

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.463.2019.4.AD
     ∟Dotyczy braku wyłączenia z opodatkowania transakcji sprzedaży składników majątkowych przedsiębiorstwa, zwolnienia od podatku planowanej dostawy budynków i budowli na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, możliwości skorzystania z opcji opodatkowania transakcji w przypadku zastosowania zwolnienia od podatku, prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia składników majątkowych przedsiębiorstwa oraz braku obowiązku dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego.

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.461.2019.3.DM
     ∟Brak wyłączenia z opodatkowania transakcji sprzedaży składników majątkowych przedsiębiorstwa, zwolnienie od podatku planowanej dostawy budynków i budowli na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, możliwości skorzystania z opcji opodatkowania transakcji w przypadku zastosowania zwolnienia od podatku, prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia składników majątkowych przedsiębiorstwa oraz brak obowiązku dokonania korekty podatku uprzednio odliczonego.

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.417.2019.3.EW
     ∟Sprzedaż udziału w prawach wieczystego użytkowania oraz prawie własności zabudowy oraz pozostałych praw.

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.447.2019.2.JŻ
     ∟Prawo do odliczenia i zwrotu podatku.

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.459.2019.4.RS
     ∟W zakresie braku wyłączenia z opodatkowania transakcji sprzedaży składników majątkowych przedsiębiorstwa, zwolnienia od podatku planowanej dostawy budynków i budowli na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, możliwości skorzystania z opcji opodatkowania transakcji w przypadku zastosowania zwolnienia od podatku, prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia składników majątkowych przedsiębiorstwa oraz braku obowiązku dokonania korekty podatku uprzednio odliczonego.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.432.2019.3.IZ
     ∟Uznanie dostawy Nieruchomości za czynność podlegająca opodatkowaniu, zastosowania zwolnienia od podatku dla dostawy Nieruchomości oraz prawa do odliczenia podatku z tytułu nabycia Nieruchomości

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.365.2019.3.JG
     ∟opodatkowania transakcji sprzedaży Działek

2019.10.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.350.2019.4.MK
     ∟W zakresie skutków podatkowych związanych ze sprzedażą Nieruchomości.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.457.2019.2.AJ
     ∟Składniki majątkowe mające być przedmiotem sprzedaży nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z tym transakcja ich zbycia będzie podlegała przepisom ustawy o podatku od towarów i usług. Zostały spełnione przesłanki do zastosowania do planowanej dostawy zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, jednakże z uwagi na wybór opcji opodatkowania przez strony transakcji będzie ona opodatkowana 23% stawką podatku. W związku z tym nabywcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.431.2019.2.MŁ
     ∟Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości i brak uznania jej za zcp.

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.274.2019.4.ASZ
     ∟Czy planowana Transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na mocy art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.562.2019.1.AR
     ∟w zakresie braku możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji pn. „…”

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.429.2019.3.AM
     ∟W zakresie opodatkowania planowanej transakcji, prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego i uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.413.2019.2.KBR
     ∟Brak wyłączenia z opodatkowania sprzedaży Galerii, opodatkowanie tej transakcji stawką podatku VAT w wysokości 23% oraz prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przez Kupującego.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.299.2019.2.MK
     ∟- Opodatkowania podatkiem VAT według stawki 23% oraz udokumentowania fakturą, każdorazowej dostawy udziału w Nieruchomości;- Prawa do odliczenia lub zwrotu podatku VAT wynikającego z faktury dokumentującej umowę przyrzeczoną sprzedaży udziałów w Nieruchomości.

2019.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.401.2019.2.AM
     ∟W zakresie braku wyłączenia z opodatkowania sprzedaży Galerii, opodatkowania tej transakcji stawką podatku VAT w wysokości 23% oraz prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przez Kupującego.

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.270.2019.2.MS
     ∟prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „…”.

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.369.2019.1.AS
     ∟Prawo do odliczenia oraz możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.359.2019.2.AR
     ∟w zakresie braku prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT w ramach realizacji projektu pn. „….”.

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP3/443-244/14-2/ASZ
     ∟prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z budową infrastruktury kanalizacyjnej

2019.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.475.2019.1.AW
     ∟Stowarzyszenie nie ma prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją przedmiotowego projektu.

2019.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.420.2019.2.MP
     ∟Prawo do odzyskania podatku naliczonego z tytułu realizacji projektu.

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.259.2019.2.MMA
     ∟Kupujący będzie podatnikiem podatku VAT czynnym. Ponadto Kupujący zamierza przebudować Nieruchomość na cele hotelowe oraz wykorzystywać Nieruchomość do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem w analizowanym przypadku będą spełnione warunki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy. Jednocześnie nie znajduje zastosowania art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy. W konsekwencji przy braku zaistnienia innych negatywnych przesłanek, Kupującemu będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy oraz prawo do zwrotu tego podatku w trybie art. 87 ustawy o podatku od towarów i usług.

2019.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.327.2019.4.IT
     ∟Brak wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT planowanej Transakcji, opodatkowanie planowanej Transakcji nabycia Nieruchomości według stawki podatku VAT w wysokości 23%, prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj