Interpretacje do przepisu
art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


542/481752 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2017.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.661.2017.1.MSU
     ∟brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z modernizacją budynków

2017.09.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.258.2017.2.AS
     ∟Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur wystawionych przez agenta, również w okresie, gdy zachowywał się jak podatnik podatku VAT, lecz nie figurował w rejestrze podatników VAT czynnych (został wykreślony).

2017.09.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.244.2017.1.AKO
     ∟Czy Wnioskodawca ma prawo odliczyć pełną kwotę podatku VAT naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej nabycie od Usługodawców kompleksowej usługi organizacji Szkolenia, Konferencji, Spotkania integracyjnego opodatkowanej podstawową stawką VAT 23%?

2017.08.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.274.2017.1.RS
     ∟Opodatkowanie dostawy nieruchomości zabudowanej oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia nieruchomości.

2017.07.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.82.2017.2.ISZ
     ∟w zakresie prawa do odliczenia z tytułu nabytych usług noclegowych i gastronomicznych

2017.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.38.2017.2.ISZ
     ∟1. Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur dokumentujących poniesienie wymienionych Wydatków, z wyłączeniem usług gastronomicznych i noclegowych? 2. Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia VAT naliczonego z ww refaktur dokumentujących usługi noclegowe oraz przewozów lotniczych wykonane poza terytorium RP?

2017.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.39.2017.2.ISZ
     ∟1. Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur dokumentujących poniesienie wymienionych Wydatków, z wyłączeniem usług gastronomicznych i noclegowych? 2. Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia VAT naliczonego z ww refaktur dokumentujących usługi noclegowe oraz przewozów lotniczych wykonane poza terytorium RP?

2017.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.162.2017.1.MAO
     ∟w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku z tytułu faktury wystawionej przez Przedsiębiorcę dokumentującej nabycie m. in. usługi gastronomicznej i noclegowej stanowiących Usługi Pomocnicze

2017.06.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.130.2017.1.KT
     ∟Prawo do odliczenia z tytułu nabytych usług gastronomicznych

2017.04.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPP2.4512.110.2017.1.KK
     ∟Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości.

2017.04.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.53.2017.1.EK
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług wykorzystywanych w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy

2017.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPP1.4512.982.2016.2.AW
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur zakupu usług gastronomicznych nabywanych przez Wnioskodawcę w celu ich dalszej odsprzedaży, w ramach usług zakwaterowania

2017.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPP3.4512.117.2017.1.ISZ
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem usług gastronomicznych

2017.02.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP1.4512.18.2017.1.DM
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie usług w związku z organizacją jubileuszu firmy.

2017.01.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.847.2016.3.LSz
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących nabyte usługi gastronomiczne i noclegowe od podmiotów zewnętrznych – dotyczy stosowania art. 1 pkt 43 lit. a tiret drugie ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 209, poz. 1320) w związku z art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o VAT dotyczącego możliwości odliczania podatku VAT z nabywanych usług gastronomicznych i hotelowych pomimo uchylenia przepisu.

2017.01.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.756.2016.2.BM
     ∟w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu zakupu usług gastronomicznych i hotelowych

2017.01.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP3.4512.748.2016.2.JF
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego

2017.01.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP3.4512.977.2016.1.PC
     ∟Stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe w zakresie prawa do odliczenia kwoty podatku VAT naliczonego wynikającego z nabycia kompleksowej usługi organizacji i produkcji Konferencji, na którą składa się: przygotowanie i organizacja obiektów w których odbywa się Konferencja, w tym zapewnienie niezbędnego wyposażenia technicznego, organizacja transportu do miejsca Konferencji, w tym organizacja przelotów i komunikacji do i z lotniska w przypadku Konferencji organizowanych poza Polską, przygotowanie gadżetów, zapewnienie pracownikom zakwaterowania i wyżywienia, w tym napojów (również alkoholowych) oraz nieprawidłowe w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z nabycia świadczeń polegających na organizacji rozrywek podczas czasu wolnego w trakcie Konferencji.

2017.01.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP1-2.4512.181.2016.1.JO
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem kompleksowych usług organizacji imprez integracyjnych i spotkań biznesowych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego od nabycia usługi cateringowej dla pracowników.

2017.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP2.4512.994.2016.1.RR
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z działalnością sportową

2016.11.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP1.4512.482.2016.1.MGo
     ∟Brak prawa do odliczenia w całości lub części podatku VAT w związku z realizacją projektu.

2016.11.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-630/16-1/PC
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem usług polegających na organizacji konferencji szkoleń, spotkań

2016.10.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP2.4512.649.2016.1.JO
     ∟w zakresie prawa do odliczenie podatku naliczonego z faktur otrzymanych od Usługodawców za usługę organizacji konferencji i szkoleń

2016.10.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-543/16-2/IZ
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabywanymi usługami noclegowymi

2016.10.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-522/16-2/WN
     ∟prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów oraz usług związanych z emisją nowych akcji i wprowadzeniem ich do obrotu na GPW

2016.09.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/4512-451/16-1/MS
     ∟Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących zakup posiłków? Czy w momencie przekazania pracownikom zakupionych posiłków Spółka ma obowiązek naliczenia podatku należnego?

2016.08.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-491/16-2/AS
     ∟Opodatkowanie zużycia produktów spożywczych w trakcie spotkań w firmie, opodatkowanie nieodpłatnego świadczenia usługi gastronomicznej w trakcie służbowych spotkań poza firmą oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów produktów spożywczych i cateringu

2016.08.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-406/16-4/MT
     ∟Przechowywanie otrzymanych przez Wnioskodawcę faktur (a także faktur korygujących oraz duplikatów faktur i faktur korygujących) wyłącznie w wersji elektronicznej oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

2016.08.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-787/16-2/PP
     ∟Czy zużycie ww. produktów spożywczych, ewentualnie catering oraz korzystanie z usługi gastronomicznej w restauracji z kontrahentem nie powoduje powstania obowiązku rozpoznania po stronie pracowników przychodów ze stosunku pracy podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2016.08.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-611/16-5/BC
     ∟Czy ww. wydatki stanowią koszty uzyskania przychodów wg ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj