Interpretacje do przepisu
art. 88 ust. 3a ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


478/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 88 ust. 3a ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.481.2019.1.JK
     ∟Prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej wynagrodzenie za faktoring.

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.400.2019.3.PG
     ∟Prawo do odliczenia podatku w związku z zakupem nieruchomości.

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.539.2019.2.RK
     ∟Prawo do odliczenia 50% VAT naliczonego z tytułu nabycia samochodu osobowego.

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.451.2019.3.JO
     ∟Skutki podatkowe związane z nabyciem Nieruchomości.

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.546.2019.2.IT
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących nabycia towarów i usług za pomocą kart paliwowych, z uwzględnieniem ograniczeń w prawie do odliczenia podatku, o których mowa w art. 86a ustawy o VAT

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.437.2019.3.AM
     ∟w zakresie opodatkowania i udokumentowania fakturą części kwoty stanowiącej opłatę za prawo użytkowania wieczystego działek gruntowych oraz prawa do odliczenia podatku VAT przez nabywcę tej opłaty

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.478.2019.2.ICz
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z duplikatu faktury wystawionej na prywatne nazwisko Wnioskodawcy z podaniem numeru PESEL.

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.351.2019.3.KP
     ∟Opodatkowania transakcji sprzedaży nieruchomości oraz prawa do obniżenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony z tytułu tej transakcji.

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.427.2019.2.MMA
     ∟Prawo do odliczenia podatku wykazanego przez Wnioskodawcę w deklaracji podatkowej z tytułu nabycia udziału w prawie wieczystego użytkowania Nieruchomości.

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.427.2019.2.MD
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz obowiązku zastosowania tzw. odwrotnego obciążenia w kontekście rozliczeń między konsorcjantami.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.436.2019.3.ICz
     ∟Stawka podatku dla usług najmu lokalu mieszkalnego na rzecz pracowników Wnioskodawcy przez dostawcę tych usług oraz prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej nabycie usługi najmu lokalu.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPP1/4512-934/15-2/19-S/IK
     ∟Gminie będzie przysługiwało prawo do częściowego prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabytej usługi wybudowania wodociągu poprzez dokonanie wieloletniej korekty podatku naliczonego oraz prawa do częściowego odliczenia podatku naliczonego od nabytej usługi wybudowania otworu studziennego w 2014 r.

2019.09.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - KDIB3-1.4012.447.2019.1.WN
     ∟- prawo do odliczenia VAT naliczonego wynikającego z Faktury uregulowanej w całości w rozliczeniu za okres, w którym należność zostanie uregulowana oraz brak dokonywania korekt VAT naliczonego za wcześniejsze okresy rozliczeniowe, - prawo do odliczenia części VAT naliczonego (przypadającej na uregulowaną część należności) wynikającego z Faktury uregulowanej w części w rozliczeniu za okres, w którym ta część należności zostanie uregulowana, oraz brak zobowiązania do dokonywania korekt VAT naliczonego za wcześniejsze okresy rozliczeniowe w odniesieniu do tej części podatku.

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.317.2019.2.KBR
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej dostawę towaru, w części odnoszącej się do wartości Gruntu.

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.303.2019.2.PC
     ∟Opodatkowania planowanej transakcji zbycia składników majątku oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

2019.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.320.2019.2.KS
     ∟Przechowywanie wyłącznie w formie elektronicznej faktur zakupowych oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego na nich zawartego oraz przechowywanie wystawianych faktur sprzedażowych.

2019.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.257.2019.2.AS
     ∟Uznanie za zcp i opodatkowanie sprzedaży składników majątku.

2019.08.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.391.2019.1.KO
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących raty leasingowe oraz materiały eksploatacyjne i paliwo związane z eksploatacją samolotu

2019.08.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.403.2019.1.AP
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących nabytych towarów i usług otrzymanych w formie papierowej a przechowywanych wyłącznie w formacie elektroniczny.

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.318.2018.1.KW
     ∟w zakresie zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT przy sprzedaży Nieruchomości na rzecz X Spółka z o.o., określenia podstawy opodatkowania dostawy Nieruchomości oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem Nieruchomości

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.316.2019.1.PRP
     ∟w zakresie: uznania zbycia Nakładów za dostawę towarów, zastosowania 23% stawki podatku VAT przy zbyciu Nakładów, prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem Nakładów

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.295.2019.1.AK
     ∟- Uznanie otrzymanej dotacji za niestanowiącą podstawy opodatkowania i tym samym niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług;- Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizowanym Projektem

2019.07.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.163.2019.2.IG
     ∟Sprzedaż budowli nie powinna zostać wyłączona z opodatkowania podatkiem VAT. Spełnione są przesłanki warunkujące możliwość zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Wnioskodawca ma obowiązek skorygowania wykazanego w fakturze podatku należnego od sprzedaży budowli poprzez wystawienie faktury korygującej. Nabywcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego w fakturze Sprzedawcy. Nabywca otrzymując fakturę korygującą będzie miał obowiązek skorygowania wcześniej odliczonego podatku naliczonego w związku z transakcją sprzedaży.

2019.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.275.2019.4.EK
     ∟Skutki podatkowe związane ze sprzedażą Nieruchomości – opodatkowanie, ZCP, prawo do odliczenia.

2019.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.179.2019.1.RMA
     ∟Prawo do odliczenia podatku VAT i brak obowiązku dokonywania korekt.

2019.06.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.228.2019.1.KK
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej czynność zbycia przez Spółkę nakładów inwestycyjnych.

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.134.2019.1.RD
     ∟Rozliczenie podatku od zaliczek dokonanych na poczet dostawy towarów z montażem oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

2019.05.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.163.2019.1.MMA
     ∟opodatkowanie sprzedaży nieruchomości

2019.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.98.2019.2.RS
     ∟W zakresie braku opodatkowania darowizny 1/3 udziałów w przedsiębiorstwie otrzymania ww. udziałów przez obdarowanych oraz braku obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego w związku z dokonaną darowizną.

2019.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.96.2019.1.AK
     ∟Archiwizacja faktur i paragonów, prawo do obniżenia podstawy opodatkowania i VAT należnego po otrzymaniu potwierdzenia dostarczenia faktury korygującej do kontrahenta i zarchiwizowaniu go wyłącznie w formie elektronicznej oraz prawo do odliczenia podatku VAT na podstawie faktur dokumentujących nabycie towarów oraz usług służących działalności opodatkowanej VAT Wnioskodawcy po ich zarchiwizowaniu w formie elektronicznej.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj