Interpretacje do przepisu
art. 88 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


5093/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 88 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.635.2019.1.MS
     ∟Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.651.2019.2.MDO
     ∟Odliczenie podatku.

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.397.2019.1.OA
     ∟Opodatkowanie sprzedaży Nieruchomości, zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy dostawy Nieruchomości oraz możliwości wyboru opcji opodatkowania ww. dostawy na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego, zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego w związku z nabyciem Nieruchomości.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.469.2019.1.JN
     ∟Przechowywanie faktur wyłącznie w formie elektronicznej i zachowanie prawa do odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z tak archiwizowanych faktur.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.471.2019.1.AP
     ∟Przechowywanie faktur wyłącznie w formie elektronicznej i zachowanie prawa do odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z tak archiwizowanych faktur.

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.673.2019.1.AKO
     ∟Prawo do odzyskania podatku VAT ponoszonego w zw. z realizacją projektu

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.467.2019.1.KBR
     ∟Prawo do ujęcia Faktury pierwotnej i faktury korygującej ją do zera w okresie rozliczeniowym, w którym Spółka otrzymała fakturę korygującą do zera, w sytuacji gdy Faktura pierwotna dokumentuje dostawę towarów, która nie została dokonana.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.520.2019.1.SM
     ∟w zakresie przechowywania faktur wyłącznie w formie elektronicznej i zachowania prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z archiwizowaniem faktur.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.515.2019.1.AM
     ∟w zakresie przechowywania faktur wyłącznie w formie elektronicznej i zachowania prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z archiwizowaniem faktur.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.375.2019.2.SS
     ∟Możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.563.2019.2.AKO
     ∟prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.650.2019.1.MP
     ∟prawo do odzyskania podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.599.2019.1.AK
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego, w związku z realizacją projektu

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.446.2019.2.LS
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury końcowej dokumentującej zakup lokalu niemieszkalnego. A zatem, w przedmiotowym przypadku, skoro Wnioskodawczyni (zarejestrowany czynny podatnik VAT od 1 lutego 2019 r.) otrzymała duplikaty faktur zaliczkowych, to przysługiwało jej prawo do rozliczenia podatku z nich wynikającego w rozliczeniu za okres w którym otrzymała te faktury lub dwa kolejne miesiące. Jednakże podatek nierozliczony w okresie otrzymania faktury lub w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych może zostać rozliczony w okresie 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego. Odliczenie podatku, zgodnie z art. 86 ust. 13 ustawy będzie możliwe wyłącznie poprzez korektę deklaracji za okres, w którym wystąpiło prawo do odliczenia podatku.

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.637.2019.1.MP
     ∟Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu.

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.381.2019.2.RD
     ∟zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.608.2019.1.IT
     ∟brak możliwości do odzyskania kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją operacji

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.279.2019.2.AMS
     ∟ Brak prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.427.2019.2.MMA
     ∟Prawo do odliczenia podatku wykazanego przez Wnioskodawcę w deklaracji podatkowej z tytułu nabycia udziału w prawie wieczystego użytkowania Nieruchomości.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.481.2019.2.AS
     ∟Opodatkowanie, określenie stawki oraz moment powstania obowiązku podatkowego dla wpłat dokonywanych przez mieszkańców w związku z realizowanym projektem, opodatkowanie otrzymanej dotacji na realizację instalacji OZE, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu oraz opodatkowanie otrzymanej dotacji na realizację usługi nadzoru inwestorskiego

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.278.2019.1.MS
     ∟Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.277.2019.2.MS
     ∟Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.438.2019.3.ASZ
     ∟nieuznanie Sprzedającego 1 za podatnika podatku VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 w związku z planowaną transakcją sprzedaży udziałów Nieruchomości 1 oraz opodatkowanie podatkiem VAT ww. transakcji sprzedaży udziałów Nieruchomości 1, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz zwrotu różnicy podatku naliczonego w związku z nabyciem ww. udziałów Nieruchomości 1 przez Wnioskodawcę.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.443.2019.4.AZ
     ∟uznanie Sprzedającego 2 za podatnika podatku VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 w związku z planowaną transakcją sprzedaży udziałów w Nieruchomości 1 oraz określenia skutków podatkowych oddzielnie dla każdej z działek ewidencyjnych i opodatkowania podatkiem VAT ww. transakcji sprzedaży udziałów w Nieruchomości 1, a także prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz zwrotu różnicy podatku naliczonego w związku z nabyciem ww. udziałów w Nieruchomości 1 przez Wnioskodawcę.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.442.2019.3.SR
     ∟uznanie Sprzedającego 1 za podatnika podatku VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 w związku z planowaną transakcją sprzedaży Nieruchomości 2 oraz opodatkowanie podatkiem VAT ww. transakcji sprzedaży Nieruchomości 2, a także prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz zwrotu różnicy podatku naliczonego w związku z nabyciem ww. Nieruchomości 2 przez Wnioskodawcę

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.535.2019.1.PS
     ∟Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego przy realizacji inwestycji.

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.335.2019.1.KS
     ∟Prawo do rozliczenia podatku wynikającego z faktur korygujących wystawionych przez Dostawcę.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.327.2019.1.OA
     ∟Uznanie otrzymanego dofinansowania za niestanowiące podstawy opodatkowania i tym samym niepodlegające opodatkowaniu oraz braku prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług służących do realizacji projektu.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.499.2019.2.MP
     ∟Opodatkowanie, określenie stawki oraz momentu powstania obowiązku podatkowego dla wpłat dokonywanych przez mieszkańców w związku z realizowanym projektem, opodatkowanie otrzymanej dotacji na realizację instalacji OZE, prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu oraz opodatkowanie otrzymanej dotacji na realizację usługi nadzoru inwestorskiego.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.341.2019.3.JKU
     ∟Nieuznanie otrzymanej refundacji poniesionych kosztów za zwiększającą podstawę opodatkowania podatkiem VAT oraz prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od dokonywanych zakupów.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj