Interpretacje do przepisu
art. 9 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


954/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 9 Ordynacji podatkowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.328.2019.2.MT
     ∟Przychody Wnioskodawcy z dywidendy ze spółki z siedzibą na Cyprze podlegają opodatkowaniu w Polsce na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 30a ust. 1 pkt 4 updof. Z uwagi na brak obowiązku zapłaty podatku od dywidendy w Republice Cypru wynikający z przepisów cypryjskich, kwota podatku nie ulega pomniejszeniu w wyniku realizacji prawa do odliczenia, o którym mowa w art. 30a ust. 9 ustawy i art. 24 ust. 1 lit. b polsko-cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.405.2019.1.IZ/KOM
     ∟Objęcie zwolnieniem od podatku VAT opłat za obciążanie najemców lokali mieszkalnych za zużycie mediów.

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.336.2019.1.JK2
     ∟Obowiązki płatnika wobec pracowników oddelegowanych przez swojego zagranicznego pracodawcę.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPB2.4511.1077.2016.9.19-S.ENB
     ∟Zwolnienie z opodatkowania świadczeń otrzymanych w związku z uczestnictwem w programie Mobilność Plus.

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.305.2019.3.MG
     ∟w zakresie obowiązków płatnika oraz obowiązków informacyjnych ciążących na Spółce, związanych z dokonywaniem wypłat odsetek i dywidend z papierów wartościowych oraz wypłat należności z Certyfikatów, na rzecz rezydentów i nierezydentów, emitowanych przez podmioty zagraniczne (pytanie Nr 1)

2019.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.185.2019.2.JG
     ∟Czy wykonawca testamentu i kurator masy spadkowej zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zobowiązanym do uregulowania zobowiązań podatkowych z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości?

2019.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB4/4511-657/15-2/MN
     ∟Skutki podatkowe uczestnictwa w Planie Motywacyjnym spółki amerykańskiej.

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.270.2019.2.AKR
     ∟Czy zasiłek ESA jest zwolniony z opodatkowania w Polsce (czy powinien być łączony z dochodami z renty z tytułu niepełnosprawności)?

2019.05.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.167.2019.1.MP
     ∟obowiązki płatnika w związku z korzystaniem przez pracowników z telefonów służbowych

2019.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.82.2019.2.MR
     ∟Czy dokonanie częściowego zwrotu wkładu pieniężnego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych u wspólników, którzy otrzymali środki pieniężne z częściowego wycofania wkładów ze spółki?

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.132.2019.1.AKR
     ∟opodatkowanie renty rodzinnej z Włoch

2019.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.41.2019.1.MT
     ∟Kwestia zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 21 ust. 1 pkt 3b, art. 21 ust. 1 pkt 3c updof) i braku obowiązku wykazywania w zeznaniu rocznym środków pieniężnych otrzymanych w 2018 r. na podstawie ugody sądowej zawartej na gruncie prawa brytyjskiego, dotyczącej roszczeń Wnioskodawczyni o zapłatę odszkodowania za uszkodzenie ciała i wynikające z tego skutki i konsekwencje, spowodowane zaniedbaniem medycznym / nieprawidłowym leczeniem.

2019.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB2/4511-367/15-5/MM
     ∟Kwoty pieniężne wypłacane przez Bank - w ramach programów typu moneyback posiadaczom kart debetowych lub kredytowych oraz kwot stanowiących zwrot jednej lub dwóch rat kapitałowo-odsetkowych, jeżeli związane są one z usługą udzielenia i obsługi kredytu mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Od wartości ww. nagród do których nie ma/nie będzie miało zastosowania omawiane zwolnienie przedmiotowe występuje zaś obowiązek pobrania i odprowadzenia 10% zryczałtowanego podatku dochodowego. Natomiast od wartości bonów towarowych (np. …) lub biletów (np. do kina), przekazywanych klientom obowiązany jest naliczyć, pobrać i odprowadzić 19-towy zryczałtowany podatek dochodowy.

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.437.2018.2.MT
     ∟Zasady rozliczania dochodów uzyskiwanych przez polskiego rezydenta ze spółki zarejestrowanej w Wielkiej Brytanii, mającej faktyczny zarząd w Polsce.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.323.2018.2.DP
     ∟Skutki podatkowe zawarcia umowy przeniesienia roszczenia o odszkodowanie.

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.307.2018.4.AK
     ∟Czy w związku z planowaną sprzedażą swoich udziałów w nieruchomości, ich zbycie jest źródłem przychodu, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.212.2018.3.MT
     ∟Wypłata na rzecz spadkobierców zmarłego wspólnika środków pieniężnych tytułem spłaty wartości udziałów jakie spadkodawca posiadał w Spółce, nie będzie skutkować po stronie Spółki – jako podmiotu wypłacającego przychody, które nie podlegają przepisom o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) – powstaniem obowiązków płatnika tego podatku.

2018.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.392.2018.1.AK
     ∟Przeznaczenie przychodu ze sprzedaży nieruchomości W Polsce na zakup nieruchomości w Finlandii

2018.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.345.2018.1.MZ
     ∟Należy stwierdzić, że spłata dokonana na rzecz Wnioskodawczyni za przeniesienie udziału w nieruchomości na wyłączną własność współwłaściciela nieruchomości, stanowi dla Wnioskodawczyni źródło przychodu, podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ jak wynika ze stanu faktycznego, zniesienie współwłasności nieruchomości nastąpiło przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

2018.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.292.2018.1.AMN
     ∟Obowiązki płatnika w związku ze zorganizowaniem wycieczki do parku rozrywki.

2018.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.259.2018.1.AMN
     ∟Obowiązki płatnika w związku ze zorganizowaniem spotkania integracyjnego

2018.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.168.2018.2.ES
     ∟Wyliczenie limitu małego podatnika.

2018.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.262.2018.1.WR
     ∟Przychód uzyskany z tytułu zbycia gruntu, uprzednio wycofanego z działalności gospodarczej, stanowił będzie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, bowiem między dniem wycofania składnika majątku (gruntu) z działalności gospodarczej a dniem jego odpłatnego zbycia nie upłynęło 6 lat – (art. 10 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy). Natomiast kosztem uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia ww. gruntu będzie wartość początkowa tego gruntu wykazana w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Jednakże mając na uwadze fakt, iż Wnioskodawca posiada 50% udziału w spółce jawnej oraz fakt, iż w wyniku wycofania ww. gruntu z działalności gospodarczej otrzymał 1/2 część tego gruntu, to stosownie do treści cytowanego uprzednio art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przychód oraz koszty uzyskania przychodu Wnioskodawcy należy ustalić proporcjonalnie do Jego prawa do udziału w tej nieruchomości (gruncie), tj. 50%.

2018.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB1/415-1257/14-2/MR
     ∟Likwidacja spółki komandytowej powstałej z przekształcenia sp. z o.o.

2018.05.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB1/415-1253/14-2/MR
     ∟Likwidacja spółki komandytowej powstałej z przekształcenia sp. z o.o.

2018.04.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.173.2018.1.DP
     ∟Skutki podatkowe zbycia nieruchomości wycofanej z działalności gospodarczej.

2018.04.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.83.2018.1.IL
     ∟Udział pracowników w wycieczkach turystyczno- krajoznawczych organizowanych na terenie Polski bądź za granicą, sfinansowanych w części z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, które będą miały na celu integrację pracowników, a także zwiększenie motywacji do pracy, obniżenie napięć w zespole oraz wzmocnienia więzi koleżeńskich, skutkujących w późniejszym czasie poprawą komunikacji i współpracy w całym zespole nie będzie stanowić dla nich przysporzenia majątkowego, a tym samym nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.12.2018.1.MD
     ∟Czy Wnioskodawca powinien zaliczać do przychodu pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość kwater noclegowych nieodpłatnie udostępnionych pracownikom w czasie ich delegowania za granicę, z których pracownicy będą korzystać w związku ze świadczoną pracą na kontraktach?

2018.03.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.30.2018.2.AK
     ∟W zakresie skutków podatkowych z tytułu sprzedaży nieruchomości.

2018.03.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.37.2018.1.AK
     ∟Sprzedaż udziału we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości i udziału w budynku mieszkalnym nabytych przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny w 2017 r., dokonana przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie, będzie stanowić źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a dochód z ich sprzedaży co do zasady powinien podlegać opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 30e tej ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. Zatem, przyjmując za Wnioskodawczynią, że kwota uzyskana ze sprzedaży ww. udziałów zostanie przeznaczona na własne cele mieszkaniowe Wnioskodawczyni, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uznać należy, że uzyskany z tego tytułu dochód będzie w całości korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego. Tym samym Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj