Interpretacje do przepisu
art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


61/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn

1 2 3

2019.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.264.2019.3.MS2
     ∟W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.99.2019.2.MZ
     ∟Czy po zakończonym procesie sądowym Wnioskodawca zobowiązany jest do uiszczenia podatku od spadków i darowizn od nabycia tytułem nieodpłatnego zniesienia współwłasności, działek ewidencyjnych nr 80/4 i nr 80/5 o łącznej powierzchni 512 m2, których własność przyznał Wnioskodawcy Sąd w postanowieniu z 28 czerwca 2018 r.?

2019.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.66.2019.1.JKu
     ∟jeżeli istotnie wartość otrzymanych przez Wnioskodawcę środków pieniężnych nie przekroczyła kwoty wolnej od podatku, określonej dla III grupy podatkowej, wówczas nabycie takie nie podlegało opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, tzn. nie ma obowiązku składania zeznania; tym samym nie będzie też obowiązku opłacania tegoż podatku.

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.54.2019.2.MZ
     ∟Czy w przedmiotowej sprawie podstawa opodatkowania nabywanej 1/2 części mieszkania wraz z przynależnymi prawami poprzez zniesienie współwłasności wynosi zero złotych?

2019.05.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.42.2019.1.MD
     ∟Czy po otrzymaniu w przyszłości spadku w wartości netto – po opłaceniu podatku od spadku według prawa brytyjskiego, Wnioskodawca będzie zobowiązany również do zapłaty podatku od spadku według prawa polskiego?

2018.11.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.117.2018.2.BB
     ∟Czy przy wyliczaniu czystej wartości nieruchomości należy obniżyć ją o całą kwotę wpisanej do księgi wieczystej hipoteki, czy tylko pomniejszyć ją o wartość pozostałej do spłaty wielkości kredytu? Czy należy wydzielić osobno wartość budynku i wartość gruntu przy wyliczaniu podatku z uwzględnieniem art. 16 ww. ustawy?

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.59.2018.5.MZ
     ∟Skutki podatkowe nieodpłatnego zniesienia współwłasności (bez spłat i dopłat) lokalu mieszkalnego obciążonego hipoteką.

2018.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.90.2018.2.BD
     ∟Czy fakt, że umowa o sprawowanie opieki została sporządzona nie tylko pomiędzy Wnioskodawczynią i osobą, która takiej opieki wymaga, ale również mamą Wnioskodawczyni – ma wpływ na ulgę, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn?

2018.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.33.2018.3.MZ
     ∟Nabycie roszczenia o odszkodowanie tytułem dziedziczenia.

2018.06.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.30.2018.1.MZ
     ∟Wnioskodawca nie może pomniejszyć podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn nabycia tytułem dziedziczenia udziału 3/10 części, w nieruchomości stanowiącej działkę nr 2032/4, o wskazane we wniosku roszczenie X względem Y (spadkodawcy) o zwrot nakładów poniesionych na nieruchomość w wysokości – po wzajemnym potrąceniu – 76.000 zł, ponieważ roszczenie to za życia spadkodawcy nie skonkretyzowało się, a tym samym nie istniało w momencie nabycia spadku przez Wnioskodawcę.

2018.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.3.2018.1.MZ
     ∟Czy Wnioskodawca w istniejącym stanie faktycznym i prawnym jest uprawniony do skorzystania ze zwolnienia (ulgi mieszkaniowej) na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn w zw. z art. 120 i 121 ustawy Ordynacja podatkowa oraz art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej?

2018.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.29.2018.2.MCZ
     ∟opodatkowanie darowizn pozyskanych ze zbiórki pieniężnej

2018.03.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.33.2018.1.MSI
     ∟skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych zebranych przez komitet społeczny w ramach zbiórki publicznej

2018.02.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4015.63.2017.3.MZ
     ∟Czy kwoty uzyskane tytułem alimentów zapłaconych za matkę podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadku i darowizn?

2018.02.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.210.2017.12.ASZ
     ∟Kiedy Wnioskodawczyni mogła sprzedać odziedziczone mieszkanie, aby skorzystać z ulgi podatkowej, tzn. od kiedy liczy się okres 5 lat – czy od daty śmierci spadkodawcy czy od daty postanowienia sądu?

2017.12.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.155.2017.2.MD
     ∟Czy Wnioskodawczyni ma odprowadzić podatek od spadków i darowizn od kwoty zebranej z wolnych datków?

2017.12.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.175.2017.1.BD
     ∟Czy ze względu na zaistniały stan faktyczny, tj. sprawowanie opieki nad zmarłą spadkodawczynią przez okres dłuższy niż dwa lata przysługuje Wnioskodawcy ulga określona w art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn?

2017.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 111-KDIB4.4015.108.2017.2.MCZ
     ∟Opodatkowania majątku nabytego w spadku od osoby objętej opieką.

2017.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.119.2017.1.MCZ
     ∟opodatkowanie darowizn pozyskanych ze zbiórki internetowej

2017.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-2-1.4515.72.2017.2.MD
     ∟Czy przypadające na Wnioskodawcę (proporcjonalnie do jego udziału z zyskach spółki cywilnej) dobrowolne wpłaty dokonywane przez internautów na konto spółki cywilnej, której Wnioskodawca jest wspólnikiem, powinny podlegać podatkowi od spadków i darowizn?

2017.05.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.19.2017.1.BJ
     ∟Czy Wnioskodawczyni musi płacić podatek od darowizny?

2017.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-2-1.4515.12.2017.2.JKu
     ∟jeżeli kwoty darowizn od poszczególnych darczyńców nie przekroczą tzw. kwot wolnych określonych dla poszczególnych grup podatkowych w art. 9 ust. 1 (przy uwzględnieniu zasady kumulacji określonej w art. 9 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn), to darowizny te nie będą podlegały opodatkowaniem podatkiem od spadków i darowizn.

2016.12.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4515.372.2016.1.HK
     ∟Czy zapłacony przez Wnioskodawczynię w Niemczech w związku z nabyciem spadku podatek należy do kategorii obciążeń, o których mowa w art. 7 ust. 1-3 ustawy o podatku od spadków i darowizn?

2016.12.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4515.371.2016.1.MCZ
     ∟określenie podstawy opodatkowania w związku z nabyciem spadku z Niemiec

2016.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4515.366.2016.1.MD
     ∟Czy Wnioskodawczyni musi (w jaki sposób) zaliczyć i opodatkować darowizny pieniężne otrzymane od osób trzecich przez serwis X.?

2016.09.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4515-192/16-1/MZ
     ∟Czy darowizna majątku spółki jawnej na rzecz osoby, która w relacji do wszystkich wspólników tej spółki zalicza się do kategorii podmiotów z katalogu I grupy podatkowej, o której mowa w art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, korzystać będzie ze zwolnienia w zakresie opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5 oraz art. 4a ww. ustawy?

2016.06.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4515-65/16/AD
     ∟W sytuacji gdy Zainteresowani nie zawarli ze spadkodawczynią umowy o opiekę w przewidzianej prawem formie, brak jest podstaw do zastosowania przy określaniu podstawy opodatkowania preferencji podatkowej wynikającej z art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Dla powyższego bez znaczenia pozostaje fakt sprawowania opieki nad spadkodawczynią.

2016.06.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4515-132/16/AD
     ∟Umowy o sprawowanie opieki, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn nie można utożsamiać z oświadczeniem spadkodawcy o sprawowaniu opieki zawartym w jego poświadczonym notarialnie testamencie. Podkreślić należy bowiem, iż testament nie stanowi umowy, będąc jedynie jednostronną czynnością prawną zawierającą wyłącznie oświadczenie woli testatora.

2016.03.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4515-164/15-2/AF
     ∟Czy wpłaty dokonywane przez Wspierających, przeznaczone na realizację projektu Wnioskodawcy, stanowić będą darowizny opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn?

2015.12.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4515-160/15/HK
     ∟Czy istnieje możliwość skorzystania z ulgi podatkowej przewidzianej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn przez osobę zaliczaną do III grupy podatkowej, jeżeli osoba ta nie dysponuje umową, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy?

1 2 3

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj