Interpretacje do przepisu
art. 9 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


58/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 9 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn

1 2

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.94.2019.4.LB
     ∟Czy od kwot, które wpłynęły na konto osobiste i portal internetowy Wnioskodawczyni musi odprowadzić podatek od darowizny?

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.89.2019.4.HS
     ∟Skutki podatkowe nabycia darowizny obciążonej poleceniem darczyńcy.

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.76.2019.1.MD
     ∟Darowizna środków pieniężnych od osoby z III grupy podatkowej z poleceniem na spłatę kredytu (darowizna z uwagi na obciążenie poleceniem nie podlega opodatkowaniu)

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.75.2019.1.LB
     ∟Czy Wnioskodawczyni zobowiązana będzie do zapłaty podatku od spadków i darowizn od wartości darowizny, którą wykona na jej rzecz Pan P.Z.?

2019.05.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.48.2019.1.MCZ
     ∟ustalenie podstawy opodatkowania przy darowiźnie obciążonej poleceniem darczyńcy

2019.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.47.2019.1.BB
     ∟Zatem, skoro Wnioskodawca przedmiotową darowiznę w postaci środków pieniężnych w całości (zgodnie ze wskazaniem darczyńców) przeznaczył na zakup mieszkania, to zostały spełnione przesłanki wynikające z art. 7 ust. 2 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Wartość wykonanego polecenia darczyńcy obniża bowiem podstawę opodatkowania z tytułu darowizny, w związku z tym Wnioskodawca jako obdarowany nie jest zobowiązany do zapłaty podatku od spadków i darowizn z tytułu otrzymanej darowizny.

2019.05.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.37.2019.2.BB
     ∟Wykonanie polecenia darczyńcy skutkować będzie powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn w zakresie tej części polecenia, co do której Wnioskodawca jest beneficjentem. Obciążenie darowizny poleceniem nie będzie więc skutkowało wyeliminowaniem podatku, a jedynie zmianą tytułu, z którego powinien zostać uiszczony.

2019.04.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.19.2019.2.MCZ
     ∟skutki nabycia tytułem wykonania polecenia darczyńcy

2019.03.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.14.2019.1.MCZ
     ∟Nabycie środków pieniężnych tytułem darowizny obciążonej poleceniem darczyńcy

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.78.2018.1.AR
     ∟Skutki podatkowe otrzymania darowizny środków pieniężnych z poleceniem.

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.120.2018.1.BD
     ∟Czy w związku z planowanymi darowiznami, w ramach umów darowizny, gdzie brat Wnioskodawcy będzie darczyńcą, a żona brata wyrazi na te darowizny zgody, Wnioskodawca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia wynikającego art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn w stosunku do całej otrzymanej kwoty pieniężnej oraz akcji, biorąc pod uwagę, że darowizna będzie pochodziła z majątku wspólnego brata i żony? Czy też Wnioskodawca powinien każdą z planowanych darowizn potraktować jako dwie oddzielne darowizny – od brata oraz od jego żony i zapłacić podatek od połowy otrzymanej kwoty oraz od połowy wartości akcji?

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.121.2018.1.BD
     ∟Czy w związku z planowanymi darowiznami, w ramach umów darowizny, gdzie brat Wnioskodawcy będzie darczyńcą, a żona brata wyrazi na te darowizny zgody, Wnioskodawca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia wynikającego art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn w stosunku do całej otrzymanej kwoty pieniężnej oraz akcji, biorąc pod uwagę, że darowizna będzie pochodziła z majątku wspólnego brata i żony? Czy też Wnioskodawca powinien każdą z planowanych darowizn potraktować jako dwie oddzielne darowizny – od brata oraz od jego żony i zapłacić podatek od połowy otrzymanej kwoty oraz od połowy wartości akcji?

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.109.2018.1.BD
     ∟Czy Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do zapłaty podatku od spadków i darowizn na skutek otrzymania darowizny od partnera siostry w wyżej opisanej sytuacji, a jeśli tak to jaka kwota powinna być podstawą opodatkowania? Czy Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do złożenia zeznania podatkowego na skutek otrzymania darowizny, jeśli wykona polecenie w terminie 21 dni od otrzymania darowizny, a jeśli tak to jaką kwotę wartości darowizny powinna wykazać w tym zeznaniu?

2018.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.100.2018.1.BD
     ∟Czy w przypadku darowizny „ze wskazaniem” otrzymanej od osoby żyjącej w konkubinacie, osoba obdarowana (konkubina/konkubent) będzie musiała odprowadzić podatek z tytułu spadków i darowizn?

2018.02.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4015.63.2017.3.MZ
     ∟Czy kwoty uzyskane tytułem alimentów zapłaconych za matkę podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadku i darowizn?

2017.12.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.155.2017.2.MD
     ∟Czy Wnioskodawczyni ma odprowadzić podatek od spadków i darowizn od kwoty zebranej z wolnych datków?

2017.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.119.2017.1.MCZ
     ∟opodatkowanie darowizn pozyskanych ze zbiórki internetowej

2017.09.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.110.2017.2.BB
     ∟Czy fakt, iż przy przekazywaniu pieniędzy między Darczyńcami a Wnioskodawcą występują pewnego rodzaju pośrednicy (Organizator zbiórki), skutkuje koniecznością rozpoznania obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn między Wnioskodawcą a Organizatorem zbiórki?

2017.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.15.2017.2.MD
     ∟W jaki sposób należy opodatkować otrzymanie przez Wnioskodawcę środków pieniężnych, papierów wartościowych lub innych aktywów przekazanych przez Trust za zgodą Rady Trustu lub w przypadku jego rozwiązania? (Trust z siedzibą w Liechtensteinie)

2017.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-2-1.4515.12.2017.2.JKu
     ∟jeżeli kwoty darowizn od poszczególnych darczyńców nie przekroczą tzw. kwot wolnych określonych dla poszczególnych grup podatkowych w art. 9 ust. 1 (przy uwzględnieniu zasady kumulacji określonej w art. 9 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn), to darowizny te nie będą podlegały opodatkowaniem podatkiem od spadków i darowizn.

2017.01.26 - Minister Finansów - PS1.845.7.2017
     ∟spadek z Niemiec

2016.09.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4515-192/16-1/MZ
     ∟Czy darowizna majątku spółki jawnej na rzecz osoby, która w relacji do wszystkich wspólników tej spółki zalicza się do kategorii podmiotów z katalogu I grupy podatkowej, o której mowa w art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, korzystać będzie ze zwolnienia w zakresie opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5 oraz art. 4a ww. ustawy?

2016.03.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4515-164/15-2/AF
     ∟Czy wpłaty dokonywane przez Wspierających, przeznaczone na realizację projektu Wnioskodawcy, stanowić będą darowizny opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn?

2015.10.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4515-88/15-4/MZ
     ∟stwierdzić należy, że otrzymane przez Wnioskodawcę od Fundacji darowizny, z uwagi na to, że ich wartość w okresie 5 lat przekroczy kwotę wolną od podatku, podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Należy wskazać, że do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie (dotyczy to również Darowizn Nieopodatkowanych). Jednakże, od podatku obliczonego od łącznej wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych potrąca się podatek przypadający wyłącznie od opodatkowanych poprzednio nabytych rzeczy i praw majątkowych. Tym samym, z tytułu nieopodatkowanych darowizn Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku od spadków i darowizn. Nadmienia się, że w zeznaniu SD-3 należy wykazać rzeczy lub prawa majątkowe nabyte od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, czyli również należy wykazać Darowizny Nieopodatkowane.

2014.10.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-219/14/ASz
     ∟Jaka kwotę podatku Wnioskodawca zapłaci, jeżeli otwarcie spadku nastąpi po dniu 23 sierpnia 2015 r., przy założeniu, że jest jedynym spadkobiercą?

2014.07.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-98/14/TJ
     ∟Obowiązek złożenia zeznania w podatku od spadków i darowizn.

2014.07.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-133/14/MCZ
     ∟skutki podatkowe działu spadku

2013.09.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-327/13-4/AF
     ∟Wnioskodawczyni może skorzystać z ulgi na podstawie art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Niemniej jednak, aby skorzystać z ww. ulgi niezbędne jest łączne spełnienie wszystkich zawartych w tym przepisie warunków. Należy wskazać, że ulga, o której mowa w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn może mieć zastosowanie tylko i wyłącznie do jednego lokalu mieszkalnego, w którym Wnioskodawczyni będzie zamieszkiwać będąc zameldowanym na pobyt stały w nabytym lokalu i nie dokona jego zbycia przez okres 5 lat od dnia złożenia zeznania podatkowego - jeżeli w chwili złożenia zeznania nabywca mieszka i jest zameldowany na pobyt stały w nabytym lokalu lub bu...

2013.04.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-47/13/AA
     ∟Ulga mieszkaniowa (art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn) – sprawowanie opieki, III grupa podatkowa, nabycie lokalu mieszkalnego z udziałem w gruncie.

2012.10.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-265/12/AA
     ∟Czy Wnioskodawczyni musi uiścić jakikolwiek podatek od spadku jeśli w jego skład wchodził jedynie opisany wyżej lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość?

1 2

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj