Interpretacje do przepisu
art. 90 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


4122/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 90 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.513.2019.1.LS
     ∟Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.558.2019.1.MD
     ∟prawo do odliczenia w części podatku VAT naliczonego od wydatków bieżących i remontowych/inwestycyjnych ponoszonych na budynki nr 1-5 oraz prawo do odliczenia w części podatku VAT naliczonego od wydatków bieżących i remontowych/inwestycyjnych ponoszonych na budynki nr 6-8 przy zastosowaniu prewspółczynnika oraz współczynnika VAT

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.522.2019.2.DM
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania polegającego na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest.

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.599.2019.1.JC
     ∟Prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w 2017 r. oraz latach kolejnych na odcinki/fragmenty infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, które będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby prowadzonej przez Gminę - za pośrednictwem Zakładu - działalności opodatkowanej VAT.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.472.2019.2.JB
     ∟- zastosowanie zwolnienia od podatku VAT dla czynności udzielania pożyczek na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy; - ustalenie, czy obrót z tytułu udzielania pożyczek powinien być przez Spółkę wliczany do obrotu, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.473.2019.2.KW
     ∟w zakresie niepodlegania opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i braku zwolnienia z opodatkowania tym podatkiem czynności udzielania pożyczek podmiotom powiązanym oraz prawa do określenia kwot podatku naliczonego na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.435.2019.2.EW
     ∟Sposób odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami ponoszonymi na realizację inwestycji.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.554.2019.1.EJU
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją zadania pn. „X”–

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.555.2019.1.AS
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego w oparciu o prewspółczynnik i współczynnik Zakładu, który będzie faktycznie wykorzystywał środek trwały

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.350.2019.2.AK
     ∟Ustalenie czy usługi udzielania pożyczek świadczone przez Wnioskodawcę powinny być postrzegane jako transakcje mające charakter pomocniczy w rozumieniu art. 90 ust. 6 pkt 2 ustawy o VAT, w związku z czym obrót z tytułu tych transakcji nie powinien być brany pod uwagę dla celów obliczania proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 tej ustawy.

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.378.2019.3.JKU
     ∟Uznanie, że przedmiotem planowanej sprzedaży nie jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 27e ustawy, zwolnienie od podatku sprzedaży Nieruchomości (gruntu zabudowanego budynkiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą), zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy oraz zobowiązanie do dokonania częściowej korekty podatku VAT naliczonego z tytułu nakładów poniesionych na budynek.

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.708.2017.8.MW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.321.2019.5.OA
     ∟Prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturach dokumentujących wykonane usługi.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.549.2019.1.MN
     ∟Prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego związanego z termomodernizacją budynku wykorzystywanego przez dwie jednostki budżetowe Wnioskodawcy z zastosowaniem prewspółczynnika i proporcji sprzedaży Urzędu Miasta.

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.510.2019.1.AZ
     ∟zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących usługi doradztwa podatkowego i usługi prawnicze wystawionych przez doradcę

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.300.2019.2.AWA
     ∟Korekty podatku naliczonego w związku z połączeniem jednostek od wartości niematerialnych i prawnych polegających amortyzacji.

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.452.2019.2.RG
     ∟usługi w części dotyczącej wynagrodzenia za bieżące doradztwo oraz wynagrodzenia za analizę różnych wydatków - przy zastosowaniu tzw. prewspółczynnika, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT wraz z zastosowaniem tzw. współczynnika, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT; usługi w części dotyczącej wynagrodzenia za analizę pojedynczego wydatku - w sposób tożsamy jak prawo do odliczenia VAT naliczonego od danego wydatku będącego przedmiotem analizy pojedynczego wydatku; usługi w części dotyczącej wynagrodzenia za sukces - w sposób tożsamy jak prawo do odliczenia VAT naliczonego od danego wydatku, którego odliczenie przez Gminę stanowi podstawę kalkulacji wynagrodzenia Doradcy.

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.559.2019.1.MGO
     ∟Prawo do odliczenia pełnych kwot podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu.

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.441.2019.2.RS
     ∟W zakresie prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z przebudową stacji uzdatniania wody oraz braku opodatkowania otrzymanej dotacji na realizację ww. inwestycji.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.414.2019.1.EW
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami poniesionymi w związku z realizacją inwestycji.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.427.2019.2.AP
     ∟Prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z projektem.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.361.2019.2.EB
     ∟Prawo do odliczenia związanych z termomodernizacją gminnych obiektów użyteczności publicznej.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.543.2017.11.JK
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących na wodociągi za pomocą sposobu określenia proporcji, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy, opartego na kryterium udziału rocznego określonej w m3 ilości wody dostarczanej w ramach transakcji zewnętrznych w określonej w m3 ilości wody dostarczonej w ramach ogółu transakcji (tj. zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych); prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących na kanalizację za pomocą prewspółczynnika, opartego na kryterium udziału rocznego określonej w m3 ilości ścieków odprowadzonych i oczyszczonych w ramach transakcji zewnętrznych w określonej w m3 ilości ścieków odprowadzonych i oczyszczonych w ramach ogółu transakcji (tj. zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych) oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków ogólnych związanych z infrastrukturą za pomocą prewspółczynnika, opartego na kryterium udziału rocznego sumy określonych w m3 ilości wody dostarczonej oraz ścieków odprowadzonych i oczyszczonych w ramach transakcji zewnętrznych w sumie określonych w m3 ilości wody dostarczonej oraz ścieków odprowadzonych i oczyszczonych w ramach ogółu transakcji (tj. zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych).

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.553.2019.1.AR
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją zadania pn. „…..”

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.473.2019.1.AK
     ∟ustalanie podstawy opodatkowania na podstawie art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz kalkulacja współczynnika struktury sprzedaży w odniesieniu do uzyskiwanych przychodów z tytułu: odsetek od rezerwy obowiązkowej oraz depozytów utrzymywanych na rachunku w NBP; odsetek z tytułu środków pieniężnych utrzymywanych na rachunkach nostro; z depozytów międzybankowych oraz odsetek, opłat karnych, kar umownych i odszkodowań za bezumowne korzystanie z majątku alokowanego do Oddziału, a także monitów i upomnień

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPP3/4512-1-155/15-6/AW
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.426.2019.2.AP
     ∟Prawo do odliczenia części podatku naliczonego od wydatków związanych z inwestycją.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.401.2019.2.AW
     ∟Kwota dotacji otrzymana przez Gminy na realizację projektu w zakresie, w jakim przeznaczona jest na zakup i montaż instalacji w budynkach użyteczności publicznej, nie stanowi podstawy opodatkowania. Prawo Gmin do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków dotyczących zakupu i montażu instalacji oraz sposób realizacji tego uprawnienia.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.489.2019.2.IT
     ∟odliczenie kwoty podatku naliczonego związanego z działalnością wodno-kanalizacyjną za pomocą metody kalkulacji prewspółczynnika opartej o stosunek rocznego przychodu z tytułu dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków do podmiotów trzecich w ogólnym rocznym przychodzie z tytułu dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków do podmiotów trzecich, urzędu obsługującego Wnioskodawcę, jednostek organizacyjnych Gminy oraz hydrantów przeciwpożarowych

2019.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP2/4512-958/15-2/AB
     ∟uwzględnienie odsetek z tytułu udzielonych pożyczek przy wyliczeniu proporcji sprzedaży.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj