Interpretacje do przepisu
art. 90 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


669/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 90 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.524.2019.2.MC
     ∟W zakresie: braku prawa do zmniejszenia podatku VAT należnego o podatek naliczony w związku z zadaniem inwestycyjnym pn. „” realizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr ... w ...

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.492.2019.2.KT
     ∟w zakresie prawa do odliczenia w odniesieniu do wydatków na wytworzenie oraz utrzymania infrastruktury wodnokanalizacyjnej za pomocą prewspółczynnika obliczonego w oparciu o udział rocznego obrotu z transakcji opodatkowanych związanych z dostawą wody i odbiorem ścieków do/od podmiotów trzecich w całkowitym obrocie związanym z dostawą wody i odbiorem ścieków do/z Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy oraz do/od podmiotów trzecich

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.555.2019.1.AS
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego w oparciu o prewspółczynnik i współczynnik Zakładu, który będzie faktycznie wykorzystywał środek trwały

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.549.2019.1.MN
     ∟Prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego związanego z termomodernizacją budynku wykorzystywanego przez dwie jednostki budżetowe Wnioskodawcy z zastosowaniem prewspółczynnika i proporcji sprzedaży Urzędu Miasta.

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.300.2019.2.AWA
     ∟Korekty podatku naliczonego w związku z połączeniem jednostek od wartości niematerialnych i prawnych polegających amortyzacji.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.489.2019.2.IT
     ∟odliczenie kwoty podatku naliczonego związanego z działalnością wodno-kanalizacyjną za pomocą metody kalkulacji prewspółczynnika opartej o stosunek rocznego przychodu z tytułu dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków do podmiotów trzecich w ogólnym rocznym przychodzie z tytułu dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków do podmiotów trzecich, urzędu obsługującego Wnioskodawcę, jednostek organizacyjnych Gminy oraz hydrantów przeciwpożarowych

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.379.2019.2.AS
     ∟Prawo do odliczenia podatku VAT poniesionego w związku z realizacją projektu.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.319.2019.2.ASZ
     ∟zastosowanie dla odliczenia VAT od wydatków poniesionych w ramach budowy infrastruktury wodociągowej prewspółczynnika metrażowego jako bardziej reprezentatywnego sposobu określenia proporcji

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.454.2019.1.AS
     ∟prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków inwestycyjnych i bieżących dotyczących inwestycji przekazanych jednostkom organizacyjnym Gminy

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.390.2019.1.WB
     ∟Możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.383.2019.1.AS
     ∟Możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.408.2019.1.RH
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.407.2019.1.RH
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2019.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.357.2019.2.AKO
     ∟Prawo do odliczenia części podatku naliczonego od Wydatków inwestycyjnych i Wydatków bieżących związanych z infrastrukturą kanalizacyjną wg udziału procentowego, w jakim przedmiotowa infrastruktura wykorzystywana jest/będzie do wykonywania działalności gospodarczej, tj. według udziału liczby metrów sześciennych odprowadzonych od Odbiorców zewnętrznych ścieków (czynności opodatkowane VAT) w liczbie metrów sześciennych odprowadzonych ścieków ogółem (od Odbiorców zewnętrznych oraz Odbiorców wewnętrznych).

2019.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.398.2019.1.MP
     ∟- uznanie połączenia Spółek poprzez przejęcie za czynność niepodlegającą opodatkowaniu; - prawo Spółki przejmującej do stosowania proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy, ustalonej na podstawie obrotu Spółki przejmowanej; - opodatkowanie czynności wykonywanych pomiędzy Spółką przejmującą i Oddziałem

2019.08.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.309.2019.1.SJ
     ∟Możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn.: „…”.

2019.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.314.2019.1.MP
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług wykorzystywanych na potrzeby działalności opodatkowanej oraz czynności niepodlegających opodatkowaniu.

2019.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.244.2019.1.RR
     ∟możliwość zastosowania zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy

2019.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.248.2019.1.ASZ
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących dotyczących inwestycji przekazanych jednostkom organizacyjnym Gminy.

2019.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.169.2019.1.MC
     ∟Prawo do odzyskania podatku VAT w zw. z realizacją projektu – przebudowa drogi.

2019.04.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.19.2019.4.RG
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących wydatki związane z budową infrastruktury w ramach projektu pn. „…”, prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących wydatki związane z budową POŚ

2019.04.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.52.2019.2.KM
     ∟Usługi udzielania pożyczek na rzecz podmiotów powiązanych są pomocniczymi transakcjami finansowymi, a zatem zgodnie z art. 90 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług należy je wliczać do obrotu służącego do wyliczenia proporcji ustalanej na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy.

2019.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.70.2019.2.MSO
     ∟Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w stosunku do środków trwałych i sprzętów nabytych w zw. z realizacja projektu.

2019.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.64.2019.1.WN
     ∟braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w stosunku do środków trwałych i sprzętów nabytych w związku z realizacją projektu „…”

2019.03.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.33.2019.1.JK
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu realizacji projektu.

2019.02.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.819.2018.2.MJ
     ∟Sposób i termin dokonania korekty podatku naliczonego za rok połączenia w odniesieniu do środków trwałych/WNiP o wartości początkowej nieprzekraczającej 15.000 zł oraz towarów i usług niebędących środkami trwałymi/WNiP nabytych i oddanych do użytkowania w roku połączenia ale przed dniem połączenia oraz obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego w odniesieniu do środków trwałych/WNiP o wartości początkowej nieprzekraczającej 15.000 zł oraz towarów i usług niebędących środkami trwałymi/WNiP nabytych i oddanych do użytkowania przed rokiem połączenia.

2019.02.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.39.2019.1.SJ
     ∟Sposób dokonania korekty podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług będącymi środkami trwałymi w budowie/WNiP oraz towarami i usługami innymi niż surowce i materiały oddanymi do używania po dniu połączenia; sposób ustalenia proporcji wstępnej, o której mowa w art. 90 ust. 2-10 ustawy oraz prawo do częściowego odliczenia podatku przy zastosowaniu wstępnej proporcji.

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.867.2018.1.AW
     ∟Korekta podatku naliczonego w związku z połączeniem się spółek.

2019.02.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.916.2018.2.AGW
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przy realizacji projektu.

2019.02.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.915.2018.2.AGW
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przy realizacji projektu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj