Interpretacje do przepisu
art. 90 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


4152/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 90 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.533.2019.1.ALN
     ∟uznanie odpłatnego świadczenia usług dostarczania wody na rzecz Odbiorców zewnętrznych, za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, niekorzystającą ze zwolnienia z tego podatku, prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego od Wydatków inwestycyjnych i Wydatków bieżących związanych z Infrastrukturą służącą wykonaniu ww. usług na rzecz Odbiorców zewnętrznych

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.513.2019.1.LS
     ∟Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.558.2019.1.MD
     ∟prawo do odliczenia w części podatku VAT naliczonego od wydatków bieżących i remontowych/inwestycyjnych ponoszonych na budynki nr 1-5 oraz prawo do odliczenia w części podatku VAT naliczonego od wydatków bieżących i remontowych/inwestycyjnych ponoszonych na budynki nr 6-8 przy zastosowaniu prewspółczynnika oraz współczynnika VAT

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.579.2019.1.AZ
     ∟odliczenie podatku z zastosowaniem proporcji ustalonej w oparciu o art. 86 ust. 7b ustawy dla wydatków inwestycyjnych poniesionych przez Gminę w 2015 r., odliczenia podatku z zastosowaniem prewspółczynnika wyliczonego dla urzędu gminy od wydatków inwestycyjnych poniesionych przez Gminę w latach 2017 i 2018

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.472.2019.2.JB
     ∟- zastosowanie zwolnienia od podatku VAT dla czynności udzielania pożyczek na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy; - ustalenie, czy obrót z tytułu udzielania pożyczek powinien być przez Spółkę wliczany do obrotu, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.473.2019.2.KW
     ∟w zakresie niepodlegania opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i braku zwolnienia z opodatkowania tym podatkiem czynności udzielania pożyczek podmiotom powiązanym oraz prawa do określenia kwot podatku naliczonego na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.577.2019.1.AS
     ∟prawo do odliczenia VAT od wydatków inwestycyjnych i wydatków bieżących na inwestycje, które zostały / zostaną przekazane jednej z jednostek organizacyjnych i które są / będą wykorzystywane przez tę jednostkę organizacyjną

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.435.2019.2.EW
     ∟Sposób odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami ponoszonymi na realizację inwestycji.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.529.2019.2.MP
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu ponoszonych wydatków inwestycyjnych oraz bieżących dotyczących inwestycji wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne Gminy.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.528.2019.2.KS
     ∟ prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu ponoszonych wydatków inwestycyjnych oraz bieżących dotyczących inwestycji wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne gminy

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.352.2019.2.AP
     ∟Opodatkowanie podatkiem VAT świadczonych usług odbioru ścieków od Odbiorców zewnętrznych oraz prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego od Wydatków inwestycyjnych i Wydatków bieżących związanych z Infrastrukturą.

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.555.2019.1.AS
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego w oparciu o prewspółczynnik i współczynnik Zakładu, który będzie faktycznie wykorzystywał środek trwały

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.350.2019.2.AK
     ∟Ustalenie czy usługi udzielania pożyczek świadczone przez Wnioskodawcę powinny być postrzegane jako transakcje mające charakter pomocniczy w rozumieniu art. 90 ust. 6 pkt 2 ustawy o VAT, w związku z czym obrót z tytułu tych transakcji nie powinien być brany pod uwagę dla celów obliczania proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 tej ustawy.

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.401.2019.3.MJ
     ∟prawa do częściowego odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących realizację zadania dot. Zagospodarowania brzegów zalewu wg wskaźnika na podstawie art. 86 ust. 22 ustawy, prawa do częściowego odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących bieżące wydatki związane z utrzymaniem obiektu.

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.378.2019.3.JKU
     ∟Uznanie, że przedmiotem planowanej sprzedaży nie jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 27e ustawy, zwolnienie od podatku sprzedaży Nieruchomości (gruntu zabudowanego budynkiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą), zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy oraz zobowiązanie do dokonania częściowej korekty podatku VAT naliczonego z tytułu nakładów poniesionych na budynek.

2019.10.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.350.2019.1.JG
     ∟Prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieodliczonej kwoty podatku z faktur zakupowych.

2019.10.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.332.2019.2.AP
     ∟Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „(…)”.

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.321.2019.5.OA
     ∟Prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturach dokumentujących wykonane usługi.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.427.2019.1.ASZ
     ∟-nieuznanie za działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT prowadzenia drużyn juniorskich -brak prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków ponoszonych w związku prowadzeniem drużyn juniorskich

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.543.2019.1.BJ
     ∟Prawo do odliczenia części i całości podatku naliczonego przy realizacji projektu.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.549.2019.1.MN
     ∟Prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego związanego z termomodernizacją budynku wykorzystywanego przez dwie jednostki budżetowe Wnioskodawcy z zastosowaniem prewspółczynnika i proporcji sprzedaży Urzędu Miasta.

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.289.2019.2.OA
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją inwestycji.

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.517.2019.2.DM
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją inwestycji polegającej na termomodernizacji budynków.

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.448.2019.1.PS
     ∟W zakresie prawa do odliczenia części podatku naliczonego przy realizacji projektu.

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.471.2019.1.WL
     ∟prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji polegającej na kompleksowej termomodernizacji energetycznej kompleksu budynków użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Sali Sportowo-Widowiskowej, częściowe prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji polegającej na kompleksowej termomodernizacji energetycznej kompleksu budynków użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Sali Sportowo-Widowiskowej

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.441.2019.2.RS
     ∟W zakresie prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z przebudową stacji uzdatniania wody oraz braku opodatkowania otrzymanej dotacji na realizację ww. inwestycji.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.414.2019.1.EW
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami poniesionymi w związku z realizacją inwestycji.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.415.2019.1.EW
     ∟Uznanie usług dostarczania wody na rzecz Odbiorców zewnętrznych za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, niekorzystającą ze zwolnienia oraz prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego od Wydatków inwestycyjnych i Wydatków bieżących związanych z Infrastrukturą.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.361.2019.2.EB
     ∟Prawo do odliczenia związanych z termomodernizacją gminnych obiektów użyteczności publicznej.

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.473.2019.1.AK
     ∟ustalanie podstawy opodatkowania na podstawie art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz kalkulacja współczynnika struktury sprzedaży w odniesieniu do uzyskiwanych przychodów z tytułu: odsetek od rezerwy obowiązkowej oraz depozytów utrzymywanych na rachunku w NBP; odsetek z tytułu środków pieniężnych utrzymywanych na rachunkach nostro; z depozytów międzybankowych oraz odsetek, opłat karnych, kar umownych i odszkodowań za bezumowne korzystanie z majątku alokowanego do Oddziału, a także monitów i upomnień

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj