Interpretacje do przepisu
art. 90 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1495/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 90 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.513.2019.1.LS
     ∟Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.579.2019.1.AZ
     ∟odliczenie podatku z zastosowaniem proporcji ustalonej w oparciu o art. 86 ust. 7b ustawy dla wydatków inwestycyjnych poniesionych przez Gminę w 2015 r., odliczenia podatku z zastosowaniem prewspółczynnika wyliczonego dla urzędu gminy od wydatków inwestycyjnych poniesionych przez Gminę w latach 2017 i 2018

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.324.2019.1.MPU
     ∟w zakresie braku prawa do obniżenia podatku VAT należnego o wartość podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług realizowanych w ramach projektu

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.435.2019.2.EW
     ∟Sposób odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami ponoszonymi na realizację inwestycji.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.329.2019.2.AWA
     ∟Ustalenie czy przy obliczaniu prewspółczynnika i proporcji należy pomniejszyć obrót i dochód o wartość sprzedanych nieruchomości i ruchomych środków trwałych.

2019.10.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.350.2019.1.JG
     ∟Prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieodliczonej kwoty podatku z faktur zakupowych.

2019.10.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.332.2019.2.AP
     ∟Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „(…)”.

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.321.2019.5.OA
     ∟Prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturach dokumentujących wykonane usługi.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.549.2019.1.MN
     ∟Prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego związanego z termomodernizacją budynku wykorzystywanego przez dwie jednostki budżetowe Wnioskodawcy z zastosowaniem prewspółczynnika i proporcji sprzedaży Urzędu Miasta.

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.517.2019.2.DM
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją inwestycji polegającej na termomodernizacji budynków.

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.473.2019.1.AK
     ∟ustalanie podstawy opodatkowania na podstawie art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz kalkulacja współczynnika struktury sprzedaży w odniesieniu do uzyskiwanych przychodów z tytułu: odsetek od rezerwy obowiązkowej oraz depozytów utrzymywanych na rachunku w NBP; odsetek z tytułu środków pieniężnych utrzymywanych na rachunkach nostro; z depozytów międzybankowych oraz odsetek, opłat karnych, kar umownych i odszkodowań za bezumowne korzystanie z majątku alokowanego do Oddziału, a także monitów i upomnień

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.422.2019.2.EW
     ∟- prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków ponoszonych na Instalacje montowane na dachu budynku Szkoły podstawowej; - sposób realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami ponoszonymi na Instalacje montowane na dachu Nowego budynku Szkoły podstawowej; - sposób realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami ponoszonymi na Instalacje montowane przy Oczyszczalni ścieków.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.489.2019.2.IT
     ∟odliczenie kwoty podatku naliczonego związanego z działalnością wodno-kanalizacyjną za pomocą metody kalkulacji prewspółczynnika opartej o stosunek rocznego przychodu z tytułu dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków do podmiotów trzecich w ogólnym rocznym przychodzie z tytułu dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków do podmiotów trzecich, urzędu obsługującego Wnioskodawcę, jednostek organizacyjnych Gminy oraz hydrantów przeciwpożarowych

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.415.2019.1.AJ
     ∟Gminie przysługuje/będzie przysługiwało prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego z tytułu montażu instalacji na budynku urzędu oraz prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z tytułu montażu instalacji na budynku hydroforni. Ponadto z uwagi na fakt że budynki dla instytucji kultury zostały nieodpłatnie użyczone to Gminie nie przysługuje nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu montażu instalacji fotowoltaicznych.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.319.2019.2.ASZ
     ∟zastosowanie dla odliczenia VAT od wydatków poniesionych w ramach budowy infrastruktury wodociągowej prewspółczynnika metrażowego jako bardziej reprezentatywnego sposobu określenia proporcji

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.454.2019.1.AS
     ∟prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków inwestycyjnych i bieżących dotyczących inwestycji przekazanych jednostkom organizacyjnym Gminy

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.375.2019.3.AW
     ∟- uznanie, że dofinansowanie otrzymane przez Gminę na realizację projektu stanowi podstawę opodatkowania - prawo Gminy do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług w ramach realizacji tego projektu - braku obowiązku rozliczenia przez Gminę podatku należnego na zasadach odwrotnego obciążenia w związku z nabyciem usług montażu paneli fotowoltaicznych

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.390.2019.1.WB
     ∟Możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.383.2019.1.AS
     ∟Możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.424.2019.2.ŻR
     ∟brak prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją umowy nr …, której przedmiotem jest dofinansowanie projektu pn. „…”

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.514.2019.1.ŻR
     ∟brak prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją umowy nr …, której przedmiotem jest dofinansowanie projektu pn. „…”

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.515.2019.1.ŻR
     ∟brak prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją umowy nr …, której przedmiotem jest dofinansowanie projektu pn. …

2019.08.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.245.2019.2.AP
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu "Termomodernizacja budynków w Gminie (…)".

2019.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.433.2019.1.KM
     ∟1. Prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego od wydatków na montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Gminy i szkół 2. Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na montaż tych instalacji na budynku socjalnym i budynku GOPS

2019.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.373.2019.2.EJU
     ∟brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.472.2019.2.AK
     ∟Nieodpłatne przekazanie na rzecz członków zarządu pakietów medycznych nie stanowi podlegającego opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług świadczenia usług i nie ma obowiązku rozliczania powyższych czynności w deklaracjach podatkowych składanych dla podatku VAT; nie powinny być również uwzględniane przy kalkulacji proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 1 i ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.415.2019.1.AK
     ∟Zainteresowany nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu.

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.281.2019.2.AK
     ∟Nieodpłatne przekazanie na rzecz pracowników i członków ich rodzin pakietów medycznych nie stanowi podlegającego opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług świadczenia usług i nie ma obowiązku rozliczania powyższych czynności w deklaracjach podatkowych składanych dla podatku VAT; nie powinny być również uwzględniane przy kalkulacji proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 1 i ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.375.2019.2.AR
     ∟w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „….”

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.369.2019.2.MN
     ∟brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj