Interpretacje do przepisu
art. 90 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1758/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 90 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2018.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.336.2018.2.SS
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu i po jego zakończeniu.

2018.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.391.2018.1.KR
     ∟Prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków inwestycyjnych i bieżących dotyczących inwestycji przekazanych jednostkom organizacyjnym Gminy.

2018.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.278.2018.2.AŻ
     ∟Prawa do odliczenia.

2018.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.455.2018.1.AO
     ∟W zakresie prawa do alokacji bezpośredniej i obniżenia w pełnej wysokości kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących czynsz dzierżawy/najmu oraz dostawę terminali płatniczych oraz świadczenie usług serwisowania i napraw terminali płatniczych.

2018.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.440.2018.1.MP
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na realizację projektu

2018.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.280.2018.1.IP
     ∟Możliwość ustalenia w odniesieniu do wydatków inwestycyjnych i bieżących ponoszonych do dnia 31 marca 2018 r. prewspółczynnika obliczonego w oparciu o kryterium przychodowe Referatu działającego w Urzędzie Miejskim, z którego od dnia 1 kwietnia 2018 r. powstał nowy zakład budżetowy.

2018.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.528.2018.1.MSU
     ∟brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu

2018.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.446.2018.1.KM
     ∟Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych (…)”.

2018.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.381.2018.2.JM
     ∟braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu „x” – dotyczącego budynku Domu Ludowego

2018.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.423.2018.2.AR
     ∟w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki na realizację projektu pn. „…”

2018.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.380.2018.2.JM
     ∟braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu „x” – w części budynku Domu Ludowego objętej dofinansowaniem

2018.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.295.2018.2.NK
     ∟Obowiązek stosowania proporcji określonej w art. 90 ust. 2 i ust. 3 ustawy w związku z wydatkami ponoszonymi na renowację elewacji budynku komunalnego oraz możliwość stosowania ww. proporcji wyliczonej dla zakładu budżetowego, jeśli inwestycja po zakończeniu będzie przekazana w użytkowanie temu zakładowi.

2018.07.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.287.2018.3.AS
     ∟Uznanie obrotu z tytułu rozliczenia nakładów na modernizację budynku za obrót z tytułu pomocniczej transakcji w zakresie nieruchomości.

2018.07.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.294.2018.2.JM
     ∟prawa do częściowego odliczenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikających z faktur dotyczących zakupu towarów i usług służących do termodernizacji budynków; braku możliwości uwzględnienia w rejestrach zakupu jednostek organizacyjnych faktur wystawionych na odbiorcę Urząd Miasta

2018.07.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.360.2018.1.EK
     ∟Prawo do odliczenia podatku VAT związanego z realizacją Projektu.

2018.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPP1/443-461/14/18-5/S/AS
     ∟Uznanie Spółki za podatnika podatku od towarów i usług w przypadku zawierania transakcji zabezpieczających na instrumentach pochodnych.

2018.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.391.2018.1.AZ
     ∟prawa do odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do zakupów, które można bezpośrednio przyporządkować do budowy i przebudowy zatok autobusowych według zasad prewspółczynnika i współczynnika właściwych dla jednostki organizacyjnej wykorzystującej efekty inwestycji, prawa do odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do zakupów inwestycyjnych, których nie można bezpośrednio przypisać do poszczególnych elementów infrastruktury (drogi i zatok autobusowych) z zastosowaniem zasad prewspółczynnika i współczynnika właściwych dla urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego, braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do zakupów materiałów promocyjno-informacyjnych związanych z realizacją projektu.

2018.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.204.2018.2.HW
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu towarów i usług dotyczących przeprowadzenia termomodernizacji budynków użyteczności publicznej – szkół.

2018.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.295.2018.1.AB
     ∟obniżenie należnego podatku od towarów i usług o podatek naliczony w wyniku nabycia usług związanych z nabywaniem, posiadaniem i zbywaniem udziałów i akcji w Spółkach Grupy Kapitałowej oraz w związku z wydatkami bezpośrednio i pośrednio związanych z funkcjonowaniem Pionu Rozwoju Grupy Kapitałowej.

2018.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.291.2018.1.KO
     ∟w zakresie obniżenia należnego podatku od towarów i usług o podatek naliczony: - w wyniku nabycia usług związanych z nabywaniem i posiadaniem udziałów i akcji w Spółkach Grupy Kapitałowej, - w kwotach wydatków bezpośrednio i pośrednio związanych z funkcjonowaniem Pionu Rozwoju Grupy Kapitałowej, - w wyniku nabycia usług związanych ze zbywaniem udziałów i akcji w Spółkach Grupy Kapitałowej.

2018.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.374.2018.2.MD
     ∟brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie towarów i usług na potrzeby realizacji zadania

2018.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.147.2018.2.IP
     ∟Możliwość częściowego obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w ramach realizacji projektu: „Poprawa efektywności energetycznej (...)” przy zastosowaniu prewspółczynnika oraz współczynnika liczonego dla Szkoły Podstawowej.

2018.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.203.2018.2.EB
     ∟Dot. braku możliwości częściowego lub całkowitego odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.

2018.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.281.2018.1.KM
     ∟Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT od wydatków inwestycyjnych ponoszonych na budowę i wyposażenie hali sportowo-widowiskowej?

2018.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.270.2018.1.MP
     ∟Uwzględniania przy kalkulacji proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy obrotu z tytułu odsprzedaży usług ubezpieczeniowych oraz kwot z tytułu zapewnianych pracownikom nieodpłatnie usług ubezpieczenia na życie.

2018.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.162.2018.2.AP
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług związanych z montażem instalacji fotowoltaicznej na szkole.

2018.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.311.2018.1.IP
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Budowa siłowni zewnętrznej (...)”.

2018.06.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.165.2018.2.WB
     ∟Możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.

2018.06.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.176.2018.2.MK
     ∟Prawo do odzyskania podatku VAT przez Szpital w związku z realizacją projektu pn.: „Wydłużenie aktywności zawodowej (…)”. Działalność zw. i opodatkowana. Proporcja 1,71%.

2018.06.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.149.2018.2.EN
     ∟Wnioskodawca w odniesieniu do realizowanego przedsięwzięcia w postaci projektu pt.: „Program rehabilitacji osób z chorobą onkologiczną (…)” nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, gdyż towary i usługi nabywane w ramach realizowanego projektu będą związane ze sprzedażą zwolnioną od podatku od towarów i usług.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj