Interpretacje do przepisu
art. 90 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1758/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 90 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2018.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.3.2018.1.EK
     ∟Uznanie, że czynności opisane we wniosku nie powinny być uwzględniane przy ustaleniu współczynnika struktury sprzedaży, z uwagi na to, że stanowią transakcje pomocnicze, o których mowa w art. 90 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy.

2018.03.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.74.2018.2.PR
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji wymiany waluty EUR na PLN; w zakresie określenia podstawy opodatkowania z tytułu transakcji wymiany waluty EUR na PLN; w zakresie udokumentowania transakcji wymiany waluty EUR na PLN oraz w zakresie uznania transakcji wymiany waluty EUR na PLN za transakcje pomocnicze w rozumieniu art. 90 ust. 6 ustawy oraz możliwości nieuwzględniania tych transakcji przy kalkulacji tzw. proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy.

2018.03.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.73.2018.2.PR
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji wymiany waluty EUR na PLN; w zakresie określenia podstawy opodatkowania z tytułu transakcji wymiany waluty EUR na PLN; w zakresie udokumentowania transakcji wymiany waluty EUR na PLN oraz w zakresie uznania transakcji wymiany waluty EUR na PLN za transakcje pomocnicze w rozumieniu art. 90 ust. 6 ustawy oraz możliwości nieuwzględniania tych transakcji przy kalkulacji tzw. proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy.

2018.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.132.2018.1.PM
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania przez Wnioskodawcę podatku VAT naliczonego od dokonanych zakupów w ramach realizacji projektu pn. (…).

2018.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.57.2018.2.PR
     ∟Podatek od towarów i usług jest w zakresie opodatkowania transakcji wymiany waluty EUR na PLN; w zakresie określenia podstawy opodatkowania z tytułu transakcji wymiany waluty EUR na PLN; w zakresie udokumentowania transakcji wymiany waluty EUR na PLN oraz w zakresie uznania transakcji wymiany waluty EUR na PLN za transakcje pomocnicze w rozumieniu art. 90 ust. 6 ustawy oraz możliwości nieuwzględniania tych transakcji przy kalkulacji tzw. proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy.

2018.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.56.2018.2.PR
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji wymiany waluty EUR na PLN; w zakresie określenia podstawy opodatkowania z tytułu transakcji wymiany waluty EUR na PLN; w zakresie udokumentowania transakcji wymiany waluty EUR na PLN oraz w zakresie uznania transakcji wymiany waluty EUR na PLN za transakcje pomocnicze w rozumieniu art. 90 ust. 6 ustawy oraz możliwości nieuwzględniania tych transakcji przy kalkulacji tzw. proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy.

2018.03.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.33.2018.1.AW
     ∟Obowiązek dokonywania korekty podatku naliczonego odliczonego w związku z budową kompleksu sportowo-rekreacyjnego.

2018.03.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.59.2018.2.AR
     ∟w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT z faktur zakupu związanych z realizacją projektu pn. „…”.

2018.03.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.10.2018.1.SJ
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego w ramach realizowanego projektu „Instalacja systemu fotowoltaicznego w ZZOZ (…)”.

2018.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.535.2017.2.MŁ
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku naliczonego z faktur dotyczących inwestycji (budowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących wraz z kompleksem rekreacyjno-sportowym oraz zagospodarowaniem terenu) przy zastosowaniu prewspółczynnika ustalonego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących wg zasad, o których mowa w art. 86 ust. 2a w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r.; prawa do obniżenia podatku naliczonego z faktur dotyczących inwestycji (budowy boiska szkolnego oraz nowej Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym ) przy zastosowaniu prewspółczynnika ustalonego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wg zasad, o których mowa w art. 86 ust. 2a w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. oraz współczynnika proporcji, o którym mowa w art. 90 ustawy; możliwości zrealizowania prawa do odliczenia podatku naliczonego przez korektę okresów rozliczeniowych roku 2017, w których podatnik otrzymał faktury zakupowe; możliwości zrealizowania prawa do odliczenia podatku naliczonego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących przez korektę poszczególnych okresów 2017 r., jeżeli będzie dokonana w roku 2017 przy zastosowaniu prewspółczynnika dla roku 2017, a następnie w styczniu każdego z lat począwszy od roku 2018 do 2027 przez korektę roczną 1/10 odliczonego podatku, na podstawie art. 90c ust. 1 ustawy; możliwości zrealizowania prawa do odliczenia podatku naliczonego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących przez korektę poszczególnych okresów 2017 r., jeżeli będzie dokonana w roku 2018, przy zastosowaniu prewspółczynnika dla roku 2018, bez konieczności dokonania w styczniu 2018 r. korekty rocznej, o której mowa w art. 90c ust. 1 ustawy o VAT, a następnie w styczniu każdego z lat począwszy od roku 2019 do 2027 korygować 1/10 odliczonego podatku, na podstawie art. 90c ust. 1 ustawy; obowiązku dokonania korekty rocznej odliczenia za rok 2017 do „0” w sytuacji gdy w roku 2017 Zespół Szkół Ogólnokształcących nie wykorzysta kompleksu rekreacyjno-sportowego do wykonywania opodatkowanych VAT czynności, pomimo tego że ma zamiar takiego wykorzystywania; obowiązku dokonania korekty rocznej odliczenia za rok 2017 do „0” w sytuacji gdy w roku 2017 Zespół szkolno-Przedszkolny nie wykorzysta przedmiotowej inwestycji (boiska szkolnego oraz Sali gimnastycznej do wykonywania opodatkowanych VAT czynności, pomimo tego że ma zamiar takiego wykorzystywania.

2018.02.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.609.2017.2.IT
     ∟VAT - w zakresie konsekwencji podatkowych związanych z umową o partnerstwie publiczno-prywatnym.

2018.02.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.525.2017.1.AŻ
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego, w tym sposobu wyliczenia prewspółczynnika i współczynnika oraz sposobu dokonania rocznej korekty.

2018.02.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.568.2017.2.MW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie uwzględnienia usług finansowych związanych z ratalną spłatą przez nabywcę ceny za sprzedaną nieruchomość (usług zwolnionych od podatku VAT) przy obliczaniu proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2 i 3 ustawy o podatku od towarów i usług, z uwagi na treść art. 90 ust. 6 ustawy o podatku od towarów.

2018.02.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.16.2018.1.MGO
     ∟Ustalenie za 2017 rok prewspółczynnika, o którym mowa w art. 86 ust. 2a i współczynnika VAT, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT dla Szkoły Podstawowej w B.

2018.02.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.682.2017.2.MP
     ∟w zakresie uwzględniania w proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy, obrotu z tytułu transakcji dotyczących udzielania zabezpieczeń zobowiązań finansowych

2018.02.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.576.2017.1.MŁ
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących inwestycji (budowy boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni przy Szkole Podstawowej) przy zastosowaniu prewspółczynnika ustalonego dla Szkoły Podstawowej według zasad, o których mowa w art. 86 ust. 2a w związku z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. oraz współczynnika proporcji, o którym mowa w art. 90 ustawy

2018.02.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.921.2017.1.WL
     ∟prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z działalnością jednostek organizacyjnych Gminy, w oparciu o proporcje wyliczone dla poszczególnych jednostek organizacyjnych

2018.02.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.829.2017.1.RG
     ∟wyliczenia proporcji, poprzez zsumowanie obrotu Gimnazjum nr … od 01 stycznia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. i Szkoły Podstawowej nr … za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., celem korekty podatku naliczonego na podstawie art. 91 ustawy, wyliczenia prewspółczynnika, poprzez zsumowanie obrotu za 2016 r. lub 2017 r. z działalności gospodarczej Gimnazjum nr … i Szkoły Podstawowej nr … oraz zsumowanie za 2016 r. lub 2017 r. dochodów wykonanych Gimnazjum nr … i Szkoły Podstawowej nr …, celem korekty podatku naliczonego na podstawie art. 90c ustawy.

2018.02.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.685.2017.1.NK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie wskazania, czy z tytułu wydatków związanych z ogólną działalnością Zakładu (w tym na Infrastrukturę wykorzystywaną przez Zakład), Gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego w oparciu o proporcje wyliczone dla Zakładu.

2018.02.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.923.2017.2.AK
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania

2018.02.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.428.2017.2.LB
     ∟Czy czynność udzielenia pożyczki przez Pożyczkodawcę przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego będzie podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

2018.02.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.817.2017.3.JM
     ∟Odliczenie podatku według proporcji

2018.02.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.661.2017.1.AK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia czy obrót z tytułu udzielenia Pożyczki4 oraz Innych Pożyczek powinien być przez Wnioskodawcę wliczony do obrotu branego pod uwagę przy kalkulacji proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2 i nast. ustawy o VAT.

2018.01.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.886.2017.2.MH
     ∟brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu

2018.01.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.587.2017.1.DS
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy obrót z tytułu odsetek od pożyczki udzielonej podmiotowi powiązanemu, stanowi obrót z tytułu pomocniczych transakcji finansowych, który nie powinien być uwzględniany w kalkulacji wartości współczynnika struktury sprzedaży oraz ustalenia współczynnika proporcji.

2018.01.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.680.2017.1.KR
     ∟w zakresie uznania czynności polegających na obejmowaniu obligacji oraz udzielaniu zabezpieczeń zobowiązań kredytowych i zobowiązań wynikających z emisji obligacji za czynności o charakterze pomocniczym, które nie powinny być brane pod uwagę przy ustalaniu proporcji

2018.01.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.20.2018.1.MD
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków ogólnoadministracyjnych ponoszonych przez ZIM.

2018.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.832.2017.1.SR
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do zakupów, które można bezpośrednio przyporządkować do budowy i przebudowy zatok autobusowych według zasad prewspółczynnika i współczynnika właściwych dla jednostki organizacyjnej wykorzystującej efekty inwestycji, prawo do odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do zakupów inwestycyjnych, których nie można bezpośrednio przypisać do poszczególnych elementów infrastruktury (dróg i zatok autobusowych) z zastosowaniem zasad prewspółczynnika i współczynnika właściwych dla jednostki organizacyjnej realizującej inwestycje, oraz brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do zakupów materiałów promocyjno-informacyjnych związanych z realizacją projektów.

2018.01.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.792.2017.1.SR
     ∟prawo do częściowego obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego w fakturach VAT związanych z realizacją zadania pn. „…” na podstawie wskaźników wyliczonych zgodnie z art. 86 ust. 2a-h i art. 90 ust. 2-10 ustawy o VAT dla poszczególnych jednostek organizacyjnych

2018.01.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.854.2017.1.WN
     ∟Uznanie czynności udzielenia pożyczki przez Pożyczkodawcę, za odpłatne świadczenie usług, które podlegać będzie zwolnieniu przedmiotowemu przewidzianemu w art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj