Interpretacje do przepisu
art. 90 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1758/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 90 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2018.01.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.851.2017.1.BK
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu realizacji projektu.

2018.01.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.695.2017.1.AR
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego w związku z zakupami towarów i usług w ramach zadania nr 1 – „…”, zadania nr 2 – „…” oraz zadania nr 3 – „…”.

2018.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.577.2017.2.AWA
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia w całości lub części podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych (…)”.

2018.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.815.2017.1.MN
     ∟Czy w związku z przekształceniem 8-letnia Szkoła Podstawowa ma stosować wyliczoną dla Zespołu Szkół procentową proporcję, w jakiej odliczano podatek naliczony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników oraz zgodnie z art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług oraz jak ma wyliczyć ww. proporcję na rok 2018, tj. czy na podstawie danych Zespołu Szkół (do 1 września), a następnie 8-letniej Szkoły Podstawowej, czy zastosowanie znajdzie art. 86 ust. 2e ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym proporcję ustala się z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego?

2018.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.668.2017.2.ASZ
     ∟- prawo do obniżenia pełnej kwoty podatku naliczonego przy planowanym zakupie taboru autobusowego, które na podstawie umowy dzierżawy zostaną przekazane do Spółki; - możliwość zastosowania przez jednostkę budżetową Gminy sposobu określenia proporcji jako rocznego udziału wpływów uzyskiwanych z działalności innych niż działalność gospodarcza w ogólnych wpływach tej jednostki.

2018.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.812.2017.1.SR
     ∟zastosowanie tzw. preproporcji obliczonej dla zakładu budżetowego przy odliczaniu kwoty podatku VAT związanego z realizowanymi inwestycjami

2018.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.915.2017.1.AGW
     ∟Brak obowiązku naliczania podatku należnego z tytułu wykorzystania wydatków mieszanych do zdarzeń pozostających poza ustawą o podatku od towarów i usług, proporcji, jaką należy zastosować przy dokonywaniu korekty nieodliczonej kwoty podatku naliczonego, określenia okresu rozliczeniowego, za który należy dokonać korekt deklaracji oraz obowiązku uwzględniania obrotu z tytułu czynności dotyczących nieruchomości stanowiących mienie komunalne w kalkulacji proporcji sprzedaży.

2018.01.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.573.2017.2.MGO
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do zakupów, które można bezpośrednio przyporządkować do rozbudowy drogi oraz do zakupów materiałów promocyjno-informacyjnych związanych z realizacją projektu. Prawo do odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do zakupów, które można bezpośrednio przyporządkować do budowy i przebudowy zatok autobusowych według zasad przewspółczynnika i współczynnika właściwych dla jednostki organizacyjnej wykorzystującej efekty inwestycji

2018.01.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.569.2017.3.MN
     ∟w zakresie realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do zakupów inwestycyjnych związanych z budową pętli autobusowej oraz rozbudową i przebudową zatok autobusowych.

2017.12.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.559.2017.1.TK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesione wydatki promocyjne.

2017.12.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.551.2017.1.JK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu w części dotyczącej termomodernizacji budynku zabytkowego B.

2017.12.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.726.2017.2.EB
     ∟Czy Gmina ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu?

2017.12.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.559.2017.1.MR
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących realizacji inwestycji, która zostanie przekazana jednostce budżetowej, przy zastosowaniu proporcji jednostki budżetowej.

2017.12.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.568.2017.2.KR
     ∟W zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z termomodernizacją budynku oraz braku prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z termomodernizacją budynków.

2017.12.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.741.2017.1.KK
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

2017.12.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.722.2017.1.AW
     ∟Obowiązek dokonywania korekty podatku naliczonego, z tytułu wydatków poniesionych przed dniem 1 stycznia 2016 r. na budowę namiotowej hali sportowej z lodowiskiem oraz modernizację kompleksu sportowego, zgodnie z art. 90c ustawy.

2017.12.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.464.2017.2.MR
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie uznania odpłatnych transakcji zewnętrznych jako czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT; w zakresie nieuznania czynności na rzecz własnych Jednostek oraz w ramach zużycia własnego za czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na Infrastrukturę z uwzględnieniem kryterium zużycia wody i odprowadzania ścieków w m3.

2017.12.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.391.2017.1.AKR
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie uwzględnienia obrotu z tytułu czynności dotyczących nieruchomości w kalkulacji proporcji sprzedaży.

2017.12.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP2/443-413/12-2/IK
     ∟uwzględnienia obrotu z tytułu udzielania poręczeń przy wyliczaniu proporcji

2017.12.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.649.2017.2.JS
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

2017.12.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.347.2017.2.IP
     ∟Uuwzględnianie w proporcji sprzedaży obrotu z tytułu sprzedaży nieruchomości.

2017.11.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.530.2017.1.MGO
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT w związku z realizacją projektu przez Gminę.

2017.11.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.492.2017.1.JK
     ∟Prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu wydatków związanych z nieruchomościami wykorzystywanymi przez jednostki organizacyjne, w oparciu o proporcje wyliczone dla poszczególnych jednostek organizacyjnych.

2017.11.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.399.2017.2.JK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy dla Zakładu nr 1 można zastosować do celów odliczenia podatku od towarów i usług w roku 2017 Prewspółczynnik i Współczynnik ustalony dla ZGKiM na rok 2017, wskazania, czy dla Zakładu nr 2 można zastosować do celów odliczenia podatku od towarów i usług w roku 2017 Prewspółczynnik ustalony dla ZGKiM, ustalenia, czy dla Zakładu nr 2 można zastosować do celów odliczenia podatku od towarów i usług w roku 2017 Współczynnik ustalony dla ZGKiM.

2017.11.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.636.2017.2.MK
     ∟brak prawa do odzyskania podatku VAT naliczonego w związku z naprawą dachu na budynku szkoły

2017.11.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.561.2017.1.AK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do wydatków na projekt pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (…)”.

2017.11.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.575.2017.2.EB
     ∟Czy Gmina będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na powyższy projekt i nakładów inwestycyjnych na kompleksową modernizację energetyczną obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta w 100%, czy też należałoby wyliczać go prewspółczynnikiem, po centralizacji rozliczeń Gminy i jej jednostek?

2017.11.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP3/443-1469/14-2/ASz
     ∟obowiązek uwzględniania udzielanych pożyczek przy wyliczeniu wartości współczynnika struktury sprzedaży

2017.11.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.332.2017.2.BC
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku stosowania prewspółczynnika w związku z realizowaną inwestycją oraz w zakresie obowiązku stosowania współczynnika proporcji w związku z realizowaną inwestycją.

2017.11.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.648.2017.1.BK
     ∟Prawo do odliczenia podatku od inwestycji realizowanej przez Jednostkę Inwestującą i przekazanej do Jednostki Wykorzystującej według prewspółczynnika Jednostki Wykorzystującej.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj