Interpretacje do przepisu
art. 90 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1758/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 90 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2017.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.193.2017.2.AD
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części oraz otrzymania zwrotu różnicy podatku VAT od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pn. „Budowa instalacji grzewczych pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej (...)”.

2017.09.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.378.2017.2.IR
     ∟W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania inwestycyjnego oraz możliwości rezygnacji z prawa do odliczenia podatku VAT.

2017.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.217.2017.2.MŁ
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących inwestycji pn.: „Ekologiczne X – poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej”, zastosowania proporcji wg zasad o których mowa w art. 86 ust. 2a ustawy w związku z rozporządzeniem oraz art. 90 ustawy oraz korekty rocznej wg art. 90c oraz 91 ust. 1-9 ustawy w odniesieniu do budynków: Szkoły Podstawowej nr A („SP A”), Szkoły Podstawowej nr B („SP B”), Zespołu Szkół nr C („ZS C”), Zespołu Szkół nr D („ZS D”), Zespołu Szkół Ogólnokształcących („ZSO”), Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr E („ZSP E”), Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr F („ZSP F”); a także w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących inwestycji pn.: „Ekologiczne X – poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej”, zastosowania proporcji wg zasad o których mowa w art. 86 ust. 2a w związku z rozporządzeniem oraz art. 90 ustawy oraz korekty rocznej wg art. 90c oraz 91 ust. 1-9 ustawy w odniesieniu do Przedszkola nr G.

2017.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.280.2017.2.MK
     ∟w zakresie uznania transakcji wymiany walut za transakcje pomocnicze w rozumieniu art. 90 ust. 6 ustawy o VAT oraz braku uwzględniania ich obrotu przy ustalaniu proporcji sprzedaży

2017.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.440.2017.1.EA
     ∟1. Czy w odniesieniu do realizowanego przedsięwzięcia w postaci projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 istnieje możliwość odzyskania przez jednostkę podatku VAT? 2. Czy w świetle przepisu art. 90 ustawy o VAT, podatek VAT naliczany w ramach realizowanego przez Wnioskodawcę projektu może być uznany za wydatek kwalifikowany?

2017.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.247.2017.2.NK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie wskazania, na podstawie danych której jednostki organizacyjnej Gmina powinna obliczyć wartość „sposobu określania proporcji” oraz wartość proporcji sprzedaży, w oparciu o które będzie dokonywać częściowego odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz dwóch kortów tenisowych (…)”.

2017.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPP4/443-801/14-3/17-S/ALN
     ∟Prawo do odliczenia całość VAT naliczonego od zakupów towarów i usług związanych ze sprzedażą produktów Spółki - art. 86 ust. 1 ustawy - i uznanie udzielonej pożyczki i poręczenia za czynności o charakterze pomocniczym w rozumieniu art. 90 ust. 6 ustawy.

2017.09.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.221.2017.1.MŁ
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia czy szkoły podstawowe, powstałe na mocy przepisów przejściowych wprowadzających reformę edukacji, będą mogły korzystać w okresie od 1 września do 31 grudnia 2017 r. ze współczynników, o których mowa w art. 86 ust. 2a oraz art. 90 ustawy, ustalonych dla zespołów szkół na bazie których powstały; ustalenia czy szkoły podstawowe, powstałe na mocy przepisów przejściowych wprowadzających reformę edukacji, będą mogły wyliczać wartość współczynnika, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy za rok 2017 będącą jednocześnie prognozą na rok 2018, na podstawie danych za rok 2016 dotyczących zespołów szkół na bazie których powstały; ustalenia czy szkoły podstawowe, powstałe na mocy przepisów przejściowych wprowadzających reformę edukacji, będą mogły wyliczać wartość współczynnika, o którym mowa w art. 90 ustawy za rok 2017 będącą jednocześnie prognozą na rok 2018, na podstawie łącznych obrotów za rok 2017 szkół podstawowych oraz zespołów szkół,na bazie których powstały.

2017.09.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.355.2017.2.DM
     ∟Czy do obrotu dla celów kalkulacji proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, Wnioskodawca powinien wliczyć obrót z tytułu transakcji będących przedmiotem wniosku, tj. przystąpienia do długu kredytowego i poręczenia kredytu gotówkowego, jako pomocniczych transakcji finansowych, o których mowa w art. 90 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy o VAT?

2017.08.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.422.2017.1.JP
     ∟Czy Spółdzielnia ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwoty podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabywane usługi i wykonane remonty związane z realizacją projektu w budynkach mieszkalnych? Czy Spółdzielnia ma prawo pomniejszyć kwotę podatku należnego o część kwoty podatku naliczonego, którą przypisano czynnościom opodatkowanym (ustaloną do powierzchni lokali użytkowych dla każdego budynku odrębnie)?

2017.08.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.475.2017.1.MD
     ∟prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego w związku z poniesionymi wydatkami związanymi z inwestycją polegającą na termomodernizacji budynku Urzędu Gminy.

2017.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.345.2017.2.RS
     ∟Obowiązek dokonania korekty uprzednio odliczonego podatku naliczonego związanego z modernizacją nieruchomości oraz wysokości tej korekty.

2017.08.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.298.2017.1.MN
     ∟Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu, tylko w zakresie w jakim zakupy te będą związane ze sprzedażą opodatkowaną. Zastosowanie do odliczenia w odniesieniu do budynku Zespołu Szkół prewspółczynnika wyliczonego dla jednostki wykorzystującej rzeczową inwestycję.

2017.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.403.2017.1.KM
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w oparciu o „prewspółczynnik i współczynnik” jednostek organizacyjnych, na rzecz których zostaną dokonane zakupy towarów i usług.

2017.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.367.2017.2.AT
     ∟Proporcja stosowana przy dokonywaniu korekty nieodliczonej kwoty podatku naliczonego.

2017.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.372.2017.1.MN
     ∟Brak obowiązku naliczania podatku należnego z tytułu wykorzystania wydatków mieszanych do zdarzeń pozostających poza ustawą o podatku od towarów i usług, proporcja, jaką należy zastosować przy dokonywaniu korekty nieodliczonej kwoty podatku naliczonego, określenie okresu rozliczeniowego, za który należy dokonać korekt deklaracji oraz obowiązek uwzględniania obrotu z tytułu czynności dotyczących nieruchomości stanowiących mienie komunalne w kalkulacji proporcji sprzedaży.

2017.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.331.2017.1.KR
     ∟w zakresie poprawności zastosowania tzw. „sposobu określenia proporcji” wynikającego z art. 86 ust. 2a ustawy

2017.08.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.357.2017.1.AD
     ∟Dotyczy braku prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.

2017.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.363.2017.1
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu planowanych wydatków na realizację inwestycji.

2017.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.421.2017.1.JP
     ∟Czy Spółdzielni przysługuje prawo do odliczeń podatku naliczonego z faktur rozliczających remonty budynków mieszkalnych finansowanych funduszem remontowym?

2017.08.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.374.2017.1.MM
     ∟Interpretacja indywidualna dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie m.in. braku obowiązku naliczania podatku należnego z tytułu wykorzystania wydatków mieszanych do zdarzeń pozostających poza ustawą o podatku od towarów i usług, proporcji, jaką należy zastosować przy dokonywaniu korekty nieodliczonej kwoty podatku naliczonego, określenia okresu rozliczeniowego, za który należy dokonać korekt deklaracji oraz obowiązku uwzględniania obrotu z tytułu czynności dotyczących nieruchomości stanowiących mienie komunalne w kalkulacji proporcji sprzedaży.

2017.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.184.2017.2.MŁ
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania zbycia nieruchomości oraz uwzględnienia dostawy nieruchomości w obrocie przy wyliczeniu proporcji określonej w art. 90 ust. 3 oraz art. 86 ust. 2a.

2017.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIP1-1.4012.306.2017.2.AK
     ∟sposób wyliczenia proporcji w związku z nabyciem towarów i usług

2017.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.354.2017.1.AP
     ∟Brak możliwości odzyskania podatku VAT, w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych niezwiązanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

2017.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.239.2017.1.WB
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu pn.: „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku (…) wraz ze zmianą funkcji części pomieszczeń na przedszkole” oraz projektu pn.: „Termomodernizacja budynków(…)”.

2017.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.320.2017.2.MN
     ∟Zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego.

2017.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.244.2017.2.AR
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów towarów i usług związanych z realizacją Etapów 1-3 oraz 5-8 projektu stworzenia systemu informatycznego według prewspółczynnika obliczonego dla urzędu Gminy i proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT i braku prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów licencji systemu e-Urząd oraz prac wdrożeniowych w ramach Etapu 4.

2017.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.258.2017.1.JP
     ∟brak możliwości odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego w jakiejkolwiek części w związku z realizacją inwestycji – modernizacja

2017.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.336.2017.2.MM
     ∟Sposób ustalenia proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy i wskaźnika proporcji, o którym mowa w art. 90 ustawy, w celu wyliczenia podatku naliczonego podlegającego odliczeniu.

2017.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.338.2017.1.MM
     ∟Obowiązek wliczenia do obrotu, o którym mowa w art. 90 ust. 2 ustawy, obrotu z tytułu transakcji dotyczących udzielania pożyczek oraz poręczeń.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj