Interpretacje do przepisu
art. 91 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2481/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 91 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.427.2019.2.MK
     ∟niepodlegania opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług hali warsztatowej w związku z likwidacją spółki cywilnej

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.464.2019.4.KK
     ∟Brak wyłączenia z opodatkowania transakcji sprzedaży składników majątkowych przedsiębiorstwa, zwolnienie od podatku planowanej dostawy budynków i budowli na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, możliwość skorzystania z opcji opodatkowania transakcji w przypadku zastosowania zwolnienia od podatku, prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia składników majątkowych przedsiębiorstwa oraz brak obowiązku dokonania korekty podatku uprzednio odliczonego.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.460.2019.5.AP
     ∟Brak wyłączenia z opodatkowania transakcji sprzedaży składników majątkowych przedsiębiorstwa, zwolnienia od podatku planowanej dostawy budynków i budowli na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, możliwości skorzystania z opcji opodatkowania transakcji w przypadku zastosowania zwolnienia od podatku, prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia składników majątkowych przedsiębiorstwa oraz braku obowiązku dokonania korekty podatku uprzednio odliczonego.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.483.2019.3.MK
     ∟brak wyłączenia z opodatkowania transakcji sprzedaży składników majątkowych na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, uznanie, iż w stosunku do planowanej transakcji nie znajdzie zastosowania żadne z obligatoryjnych zwolnień z opodatkowania VAT, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2, 9 i 10a ustawy o VAT, prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przez Nabywcę z tytułu nabycia nieruchomości uznanie, iż Zbywca nie będzie zobowiązany, w związku z dostawą ..., do dokonania korekty, o której mowa w art. 91 ust. 5 w zw. z art. 91 ust. 4 ustawy o VAT, poprzez zmniejszenie odliczonego podatku VAT naliczonego przy nabyciu, budowie bądź rozbudowie ...

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.492.2019.2.MWJ
     ∟braku obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego w przypadku zmiany przeznaczenia budynku znajdującego się na działce

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.463.2019.4.AD
     ∟Dotyczy braku wyłączenia z opodatkowania transakcji sprzedaży składników majątkowych przedsiębiorstwa, zwolnienia od podatku planowanej dostawy budynków i budowli na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, możliwości skorzystania z opcji opodatkowania transakcji w przypadku zastosowania zwolnienia od podatku, prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia składników majątkowych przedsiębiorstwa oraz braku obowiązku dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego.

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.461.2019.3.DM
     ∟Brak wyłączenia z opodatkowania transakcji sprzedaży składników majątkowych przedsiębiorstwa, zwolnienie od podatku planowanej dostawy budynków i budowli na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, możliwości skorzystania z opcji opodatkowania transakcji w przypadku zastosowania zwolnienia od podatku, prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia składników majątkowych przedsiębiorstwa oraz brak obowiązku dokonania korekty podatku uprzednio odliczonego.

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.475.2019.1.RR
     ∟Skutki podatkowe dotyczące obowiązku wystawiania faktur, faktur korygujących, składania deklaracji, odliczenia podatku naliczonego, korekty podatku w związku z sukcesją częściową.

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.644.2019.1.SR
     ∟brak obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego wynikającego z poniesionych wydatków inwestycyjnych w przypadku zaniechania inwestycji

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.459.2019.4.RS
     ∟W zakresie braku wyłączenia z opodatkowania transakcji sprzedaży składników majątkowych przedsiębiorstwa, zwolnienia od podatku planowanej dostawy budynków i budowli na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, możliwości skorzystania z opcji opodatkowania transakcji w przypadku zastosowania zwolnienia od podatku, prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia składników majątkowych przedsiębiorstwa oraz braku obowiązku dokonania korekty podatku uprzednio odliczonego.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.380.2019.2.EB
     ∟W zakresie prawa do odliczenia podatku w związku ze zmianą przeznaczenia inwestycji.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.394.2019.2.NK
     ∟Prawo do dokonania korekty podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych, ewidencji i deklaracji – zmiana przeznaczenia.

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPP1/4512-902/15/19-S/DM
     ∟Interpretacja przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego udostępnienia infrastruktury, usług przesyłu wody i ścieków oraz korekty podatku naliczonego w związku z planowanym zawarciem umowy przesyłu i zasad jej dokonania.

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.378.2019.3.JKU
     ∟Uznanie, że przedmiotem planowanej sprzedaży nie jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 27e ustawy, zwolnienie od podatku sprzedaży Nieruchomości (gruntu zabudowanego budynkiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą), zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy oraz zobowiązanie do dokonania częściowej korekty podatku VAT naliczonego z tytułu nakładów poniesionych na budynek.

2019.10.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPP4/443-478/14-6/UNR
     ∟Korekta podatku naliczonego i sposób jej dokonania

2019.10.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.568.2019.1.IZ
     ∟obowiązek dokonania korekty podatku w związku z likwidacją spółki

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.297.2019.4.KK
     ∟Brak uznania darowizny na rzecz męża nieruchomości, budowli stanowiących środki trwałe w przedsiębiorstwie żony za czynność podlegającą opodatkowaniu oraz brak obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPP1/443-524/14//19-S/MN
     ∟1.Czy w przypadku zawarcia ze Spółką Umowy w zakresie (i) odpłatnego świadczenia przez Gminę na rzecz ZUW usług przesyłu wody i ścieków m.in. z wykorzystaniem wytworzonej przez Gminę Infrastruktury lub Przyszłych inwestycji, lub (ii) udostępnienia Spółce ww. majątku w oparciu o odpłatną umowę dzierżawy na rzecz ZUW, czynności wykonywane w ramach ww. umów stanowić będą czynności podlegające opodatkowaniu VAT i niekorzystające ze zwolnienia z VAT? W przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie nr 1, Gmina wnosi o potwierdzenie: 2.Czy w związku z zawarciem wybranej Umowy ze Spółką, dotyczącej Infrastruktury, w przypadku gdy oddanie do użytkowania nastąpi w roku poprzedzającym rok, w którym poszczególne środki trwałe wchodzące w skład Infrastruktury zostaną objęte ww. Umową, Gminie będzie przysługiwało prawo do dokonania odpowiedniej korekty – zgodnie z art. 91 ust. 7 i 7a w związku z art. 91 ust. 2 i 3 ustawy o VAT – w związku ze zmianą przeznaczenia? 3.Czy w przypadku podatku naliczonego związanego z budową Infrastruktury, zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy o VAT, długość okresu korekty wieloletniej wynosić będzie 10 lat i tym samym kwota rocznej korekty podatku naliczonego po zmianie przeznaczenia, będzie wynosiła odpowiednio 1/10 podatku naliczonego wykazanego na wszystkich fakturach zakupowych związanych z danym środkiem trwałym? 4.Który rok należy przyjmować za pierwszy rok okresu korekty wieloletniej zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy o VAT, w szczególności w odniesieniu do podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupowych otrzymanych w latach wcześniejszych aniżeli rok oddania do użytkowania danego środka trwałego (tj. czy będzie to rok otrzymania poszczególnych faktur, czy też będzie to dla wszystkich faktur dotyczących danej inwestycji rok jej zakończenia i oddania do użytkowania, bez względu na moment otrzymania faktur)? 5.Czy w przypadku zmiany przeznaczenia Infrastruktury i zawarcia w 2014 r. wybranej Umowy ze Spółką, Gminie będzie przysługiwać prawo do dokonania wieloletniej korekty podatku naliczonego w deklaracji VAT za styczeń 2015 r., w części związanej z ww. środkami trwałymi, przypadającej – zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy o VAT – na rok 2014 r. (wysokość tych kwot stanowi przedmiot pytania nr 3)?

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.534.2019.1.MN
     ∟Braku obowiązku korekty podatku z tytułu nabycia środków trwałych, o której mowa w art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z wyborem zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 tej ustawy po upływie 5 lat licząc roku, w którym środki trwałe zostały oddane do użytkowania.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.536.2019.1.KM
     ∟Zwolnienie od podatku dostawy nieruchomości zabudowanych w związku z wywłaszczeniem w zamian za odszkodowanie oraz brak obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPP1/443-577/14/19-S/MN
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie braku wyłączenia z opodatkowania czynności wniesienia aportem Infrastruktury do Spółki oraz opodatkowania aportu Infrastruktury do Spółki.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPP2/443-1473/14-2/19-S/AJ
     ∟Wskazana w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego usługa przesyłu energii cieplnej, świadczona przez Gminę na rzecz Spółki z wykorzystaniem majątku Inwestycji, będzie podlegała opodatkowaniu VAT i jednocześnie nie będzie korzystała ze zwolnienia z VAT. Gmina będzie miała prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki na Inwestycję, z uwzględnieniem zasad tzw. korekty wieloletniej, wynikających z art. 91 ust. 1-7 ustawy o VAT, tj. z pominięciem tej części VAT naliczonego, która przypada na okres, w którym Inwestycja nie była/nie będzie wykorzystywana przez Gminę do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Nieodpłatne przekazanie przez Gminę majątku Inwestycji do użytkowania Spółki nie stanowiło/nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu VAT.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPP3/4512-206/15-1/MD
     ∟Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu poniesionych wydatków inwestycyjnych.

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.450.2019.2.ALN
     ∟brak obowiązku wykazania w spisie z natury sporządzonym w związku z likwidacją działalności gospodarczej lokalu, w odniesieniu do którego upłynął okres korekty, o którym mowa w art. 91 ustawy, brak obowiązku korekty odliczonego podatku naliczonego stosownie do art. 91 ustawy w przypadku darowizny przedmiotowego lokalu po zakończeniu działalności

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.457.2019.2.AJ
     ∟Składniki majątkowe mające być przedmiotem sprzedaży nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z tym transakcja ich zbycia będzie podlegała przepisom ustawy o podatku od towarów i usług. Zostały spełnione przesłanki do zastosowania do planowanej dostawy zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, jednakże z uwagi na wybór opcji opodatkowania przez strony transakcji będzie ona opodatkowana 23% stawką podatku. W związku z tym nabywcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPP1/443-204/14/19-S/NK
     ∟Prawo do dokonania korekty podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków inwestycyjnych w związku z odpłatnym udostępnieniem infrastruktury kanalizacyjnej na rzecz Spółki oraz określenia części podatku naliczonego podlegającej odliczeniu.

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.300.2019.2.AWA
     ∟Korekty podatku naliczonego w związku z połączeniem jednostek od wartości niematerialnych i prawnych polegających amortyzacji.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPP2/4512-903/15/19-S/AW
     ∟1) Brak obowiązku opodatkowania czynności nieodpłatnego udostępnia infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej na rzecz Spółki 2) Opodatkowanie usług przesyłu wody i ścieków świadczonych na rzecz Spółki 3) Prawo do odliczenia, w drodze korekty, podatku naliczonego z tytułu budowy ww. infrastruktury oraz sposobu realizacji tego uprawnienia

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPP2/4512-1080/15-2/19-S/AGW
     ∟1. Czy Miasto, jako inwestor będzie miało prawo do zastosowania korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą przeznaczenia infrastruktury wskutek rozpoczęcia wykorzystywania jej do świadczenia usług opodatkowanych VAT? 2. Jaką część podatku naliczonego wynikającego z wydatków związanych z budową infrastruktury Miasto ma prawo odliczyć w przyszłości, w związku ze zmianą przeznaczenia infrastruktury w 2015 r.?

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPP2/4512-3/15-6/RS
     ∟W zakresie opodatkowania usługi przesyłu wody i ścieków komunalnych z wykorzystaniem majątku wytworzonego w wyniku inwestycji oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj