Interpretacje do przepisu
art. 93 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1152/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 93 Ordynacji podatkowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.451.2019.1.SG
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodów kwot wypłaconych pracownikom A, B i C, wynikających z zawartego przez Spółkę porozumienia lub zatwierdzonej przez Sąd ugody w ramach wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy za okres, w którym pozostawali pracownikami Poprzedniego pracodawcy oraz wartość dodatkowych świadczeń związanych z łączącym Strony stosunkiem pracy (dotyczy pytania oznaczonego we wniosku Nr 2)

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.466.2019.1.EW
     ∟Przepisy prawa podatkowego dotyczącej braku opodatkowania przeniesienia składników majątku spółek przejmowanych w wyniku połączenia ze Spółką przejmującą.

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.462.2019.1.AM
     ∟W zakresie wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT połączenia Wnioskodawcy ze Spółkami Przejmowanymi.

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.483.2019.1.AK
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych w okresie przed i po połączeniu Spółek

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.258.2019.1.PB
     ∟w zakresie sposobu kalkulacji kosztów uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży udziałów.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.414.2019.2.EK
     ∟Prawo do złożenia korekty deklaracji praz opodatkowanie otrzymanej dotacji.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.235.2019.1.PB
     ∟w zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie spółki przejmującej po przejęciu innej spółki.

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4017.1.2019.2.AM
     ∟Sukcesja podatkowej związana z reorganizacją struktury wojewódzkich ośrodków.

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.304.2019.1.AM
     ∟Ustalenie czy środki pochodzące z likwidowanych osób prawnych powiększą fundusz założycielski Wnioskodawcy i jako pierwsze wyposażenie związane z utworzeniem ośrodków terenowych nie będą stanowić przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ILPB2/4510-1-11/16/19-S/JG
     ∟Przechowywanie dokumentacji przez Spółkę prowadzącą działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ILPB2/4510-1-10/16/19-S/JG
     ∟Przechowywanie dokumentacji przez Spółkę prowadzącą działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.258.2019.1.AM
     ∟Skutki podatkowe transgranicznego łączenia spółek (sukcesja, koszty uzyskania przychodów, ustalenie wartości początkowej, odpisy amortyzacyjne, zaliczki, konfuzja wierzytelności)

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.315.2019.1.AM
     ∟w zakresie skutków na gruncie ustawy VAT czynności podziału spółki przez wydzielenie ZCP

2019.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.238.2019.1.SG
     ∟w związku z połączeniem ze Spółką zależną Wnioskodawca osiągnie przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do którego zastosowanie znajdzie zwolnienie od opodatkowania na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.196.2019.3.EW
     ∟Przepisy prawa podatkowego dotyczącej braku opodatkowania przeniesienia składników majątku spółek przejmowanych w wyniku połączenia ze Spółką przejmującą.

2019.07.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.252.2019.1.LS
     ∟W konsekwencji, objęcie przez Wnioskodawcę udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w związku z przejęciem przez tę spółkę Spółki Przejmowanej nie będzie skutkować powstaniem dla Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2019.07.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.251.2019.1.LS
     ∟W konsekwencji, objęcie przez Wnioskodawcę udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w związku z przejęciem przez tę spółkę Spółki Przejmowanej nie będzie skutkować powstaniem dla Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2019.07.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.244.2019.2.MZ
     ∟Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, że połączenie spółek w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, nie spowoduje, zgodnie z przepisem art. 24 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na moment połączenia, powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu (dochodu). Skutek podatkowy pojawi się dopiero w momencie odpłatnego zbycia udziałów Spółki Przejmującej nabytych w wyniku połączenia spółek. Przyjmując za Wnioskodawcą, że w związku z połączeniem nie jest planowane dokonywanie jakichkolwiek wypłat gotówkowych na rzecz Wnioskodawcy, stwierdzić należy, że w analizowanym przypadku nie powstanie obowiązek podatkowy na moment połączenia spółek. W konsekwencji, objęcie przez Wnioskodawcę udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w związku z przejęciem przez tę spółkę Spółki Przejmowanej nie będzie skutkować powstaniem dla Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2019.07.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.243.2019.2.MZ
     ∟Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, że połączenie spółek w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, nie spowoduje, zgodnie z przepisem art. 24 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na moment połączenia, powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu (dochodu). Skutek podatkowy pojawi się dopiero w momencie odpłatnego zbycia udziałów Spółki Przejmującej nabytych w wyniku połączenia spółek. Przyjmując za Wnioskodawcą, że w związku z połączeniem nie jest planowane dokonywanie jakichkolwiek wypłat gotówkowych na rzecz Wnioskodawcy, stwierdzić należy, że w analizowanym przypadku nie powstanie obowiązek podatkowy na moment połączenia spółek. W konsekwencji, objęcie przez Wnioskodawcę udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w związku z przejęciem przez tę spółkę Spółki Przejmowanej nie będzie skutkować powstaniem dla Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.166.2019.1.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie braku powstania przychodu po stronie spółki przejmującej.

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.163.2019.1.AM
     ∟Ustalenie czy połączenie przez przejęcie Spółki przejmowanej będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego.

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.74.2019.1.MS
     ∟Czy spółka nowo zawiązana, która powstanie w wyniku podziału przez wydzielenie Spółki Dzielonej i która przejmie zorganizowaną część przedsiębiorstwa obejmującą jeden z dwóch zakładów produkcyjnych wraz z odpowiednim Zezwoleniem, będzie sukcesorem Spółki Dzielonej w zakresie przejętego Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy uzyskanego przez Spółkę Dzieloną, a w konsekwencji będzie zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy prowadzonej na podstawie Zezwolenia?

2019.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.162.2019.1.HK
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym przychody (dochody) uzyskiwane przez Spółkę X (spółkę przejmowaną; oraz, odpowiednio, związane z tymi przychodami koszty uzyskania przychodów) w okresie od początku roku podatkowego (1 stycznia 2018 r.) do Dnia połączenia (1 marca 2018 r.) związane z prowadzoną przez Spółkę X działalnością operacyjną, które przed dniem połączenia ze Spółką podlegały kwalifikacji przez Spółkę X na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych jako przychody (dochody) z innych źródeł przychodów niż przychody (dochody) z zysków kapitałowych w rozumieniu art. 7 ust. 1, 2 w zw. z art. 7b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – powinny zostać zakwalifikowane przez Spółkę w jej deklaracji CIT-8 (oraz stosownych załącznikach) za rok podatkowy 2018 (1 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.) jako przychody (dochody) z innych źródeł przychodów niż przychody (dochody) z zysków kapitałowych?

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.122.2019.3.MO
     ∟Skutki podatkowe podziału przez wydzielenie.

2019.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.165.2019.4.JS
     ∟przeniesienie przez Wnioskodawcę 1 na rzecz Wnioskodawcy 2 w ramach podziału przez wydzielenie Działalności N. nie będzie podlegać przepisom ustawy o VAT

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.186.2019.1.KOM
     ∟skutki na gruncie ustawy VAT dotyczące sukcesji praw przy łączeniu się spółek przez przejęcie

2019.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.88.2019.1.MO
     ∟Czy przejęcie dotychczasowego udziałowca przez X GmbH ma wpływ na bieg dwuletniego okresu posiadania udziałów koniecznego dla zwolnienia wypłaty dywidendy z opodatkowania podatkiem u źródła, o którym mowa w art. 22 ust. 4 i 4a Ustawy o CIT ?

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.142.2019.1.JG
     ∟wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT połączenia Spółki (Wnioskodawcy) ze Spółkami Przejmowanymi

2019.04.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.97.2019.1.KK
     ∟Skutki podatkowe związane z połączeniem Spółek dotyczące prawa do odliczenia przez Spółkę podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych na Spółkę Przejmowaną.

2019.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4017.8.2017.7.AM
     ∟w zakresie ustalenia czy w przypadku Połączenia znajdzie zastosowanie zasada podatkowej sukcesji generalnej, a zatem Wnioskodawca, jako spółka przejmująca z dniem Połączenia wstąpi we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki Spółki Cypryjskiej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj