Interpretacje do przepisu
art. 93b Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


273/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 93b Ordynacji podatkowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.372.2019.1.AB
     ∟W zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej oraz zasad amortyzacji składników majątku otrzymanych w związku z przekształceniem zakładu budżetowego przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-3/4510-158/16-1/PC
     ∟Czy Spółka ma prawo do obniżenia dochodu o straty zlikwidowanego, zakładu budżetowego w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych?

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.294.2019.1.ANK
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od: -składników przedsiębiorstwa, które Gmina przed likwidacją oddała nieodpłatnie zakładowi budżetowemu w trwały zarząd, -składników majątkowych (środków trwałych), które zakład budżetowy uprzednio wytworzył, nabył z własnych środków, -środków trwałych, które Gmina przekazała zakładowi budżetowemu nieodpłatnie.

2019.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.104.2019.2.RK
     ∟Dokonanie korekty podatku o której mowa w art. 91 ust. 2 ustawy o VAT dotyczącej środków trwałych oraz dokonania korekty rocznej.

2018.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.341.2018.1.SM
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego i korygowania faktur w związku z przekształceniem zakładu komunalnego w spółkę prawa handlowego

2018.01.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.286.2017.2.JW
     ∟powstanie u Zarządzających przychodu w związku z ponoszonymi przez Spółkę wydatkami z tytułu udziału w komisjach, konferencjach, kursach, szkoleniach i seminariach

2018.01.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4010.11.2017.2.JW
     ∟możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych uczestnictwem Prezesa Zarządu i Członka Zarządu w komisjach, konferencjach, kursach, szkoleniach i seminariach.

2017.12.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.290.2017.2.BF
     ∟Czy od wypłaconych przez Spółkę dla Członka Zarządu i Prezesa Zarządu należności (koszty podróży: używania pojazdu prywatnego do celów służbowych według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu w wysokości 0,8358 zł, wyżywienia i zakwaterowania w standardzie stosownym do wykonywanej Funkcji) należy pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych i zaliczyć do ich przychodów podatkowych?

2017.12.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.148.2017.1.SG
     ∟w zakresie ustalenia czy Spółka ma prawo do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych innych niż przekazane zakładowi w trwały zarząd, wniesionych przez Gminę na pokrycie kapitału zakładowego w związku z likwidacją i przekształceniem zakładu w Spółkę, które zostały nabyte przez zakład ze środków pochodzących z dotacji przekazanej przez Gminę, a które nie były amortyzowane podatkowo w zlikwidowanym zakładzie budżetowym

2017.12.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.204.2017.2.MM
     ∟Obowiązki płatnika.

2017.12.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.758.2017.1.KM
     ∟Prawo do korekt podatku „in plus” w przypadku uregulowania zobowiązań oraz obowiązek dokonywania korekt „in minus” od nieuregulowanych zobowiązań wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2017.12.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.757.2017.1.KM
     ∟Brak prawa do korekt podatku „in plus” w przypadku uregulowania zobowiązań przez nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz brak obowiązku dokonywania korekt „in minus” od nieuregulowanych zobowiązań wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2017.11.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4010.10.2017.1.JW
     ∟możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z udostępnieniem przez Spółkę osobom zarządzającym urządzeń technicznych i innych zasobów stanowiących mienie Spółki

2017.11.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4010.12.2017.1.BF
     ∟Czy tak ustalone koszty podróży (z użyciem samochodu prywatnego Członka Zarządu i Prezesa Zarządu, przy czym Spółka pokrywa koszty używania pojazdu do celów służbowych według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu w wysokości 0,8358 zł), wyżywienia i zakwaterowania w standardzie stosownym do wykonywanej Funkcji będą w spółce kosztami uzyskania przychodów?

2017.11.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.287.2017.1.MM
     ∟Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od składników majątku wniesionych aportem do Spółki przez Gminę, które zlikwidowany Zakład otrzymał od Gminy nieodpłatnie, i które w tym Zakładzie były już całkowicie umorzone?

2017.11.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.351.2017.1.MM
     ∟Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od składników majątku wniesionych aportem do Spółki przez Gminę, które zostały nabyte ze środków własnych zlikwidowanego Zakładu i zostały w tym Zakładzie całkowicie umorzone?

2017.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.265.2017.1.MST
     ∟Amortyzacja środków trwałych stanowiących mienie przekształconego zakładu budżetowego

2017.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.208.2017.2.ASZ
     ∟- istota interpretacji: prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez kontrahentów Spółki, które zawierają dane Gminy oraz - zasadności wystawiania not korygujących

2017.05.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.10.2017.1.RW
     ∟PrawO do rozliczenia przez Spółkę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wykazanej przez zlikwidowany zakład budżetowy w deklaracji VAT-7.

2017.01.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3.4510.613.2016.2.KP
     ∟Czy powstała w wyniku przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym udziałowcem jest Gmina, i której podstawowym zadaniem jest realizacja zadań gminy w zakresie gospodarowania zasobami mieszkaniowymi Gminy (utworzenie Spółki ma nastąpić w celu realizacji zadań o charakterze publicznym) - Spółka korzysta jako samorządowa jednostka organizacyjna ze zwolnienia z opodatkowania dochodów z gospodarki mieszkaniowej w części przeznaczonej na utrzymanie zasobów mieszkaniowych, na podstawie art. 17 ust.1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. z 2014 r., poz. 851)?

2017.01.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP2.4512.883.2016.2.BW
     ∟- Czy Wnioskodawca jest podatnikiem uprawnionym do skorzystania z ulgi na tzw. "złe długi" zgodnie z ar.t 89a ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli faktura była wystawiona przez ojca Wnioskodawcy, a później nastąpiło przekazanie całego przedsiębiorstwa na rzecz Wnioskodawcy poprzez darowiznę? - Czy wobec powyższego zaistniała pełna sukcesja na płaszczyźnie prawa podatkowego?

2017.01.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4510.311.2016.2.SG
     ∟w zakresie skutków podatkowych związanych z przekształceniem zakładu budżetowego w sp. z o.o.

2016.12.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4510.312.2016.2.SG
     ∟w zakresie skutków podatkowych związanych z przekształceniem zakładu budżetowego w sp. z o.o.

2016.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-228/13/16-S/ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowiących mienie przekształcanego zakładu budżetowego.

2016.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.901.2016.1.JW
     ∟dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych (budynków, budowli, urządzeń) będących uprzednio w trwałym zarządzie zakładu budżetowego po przekształceniu zakładu budżetowego w spółkę kapitałową.

2016.09.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/4512-500/16/AJ
     ∟Czy Gmina ma prawo dokonania korekty deklaracji VAT-7 za miesiąc maj 2015 r. złożonej przez Zakład Usług Komunalnych w Urzędzie Skarbowym, korygując zwrot kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym z opcji przeniesienia na następny okres rozliczeniowy na zwrot na wskazany przez Gminę rachunek bankowy?

2016.06.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-383/16/SK
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z przekształceniem zakładu budżetowego (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

2016.05.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-89/16-2/MC
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2016.04.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-144/16/SK
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, od składników majątku otrzymanych w związku z przekształceniem zakładu budżetowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

2016.03.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-158/16/AW
     ∟w zakresie ustalenia, czy Spółka ma prawo do obniżenia dochodu o straty zlikwidowanego zakładu budżetowego w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj