Interpretacje do przepisu
art. 93c Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1212/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 93c Ordynacji podatkowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.257.2019.6.APA
     ∟ustalenie czy zespół składników majątkowych, który na skutek podziału przez wydzielenie przeniesiony zostanie do Spółki Przejmującej, jak również zespół składników majątkowych przypisany do Działalności Produkcyjnej, który pozostanie u Wnioskodawcy, stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów podatkowych, a w konsekwencji podział Wnioskodawcy przez wydzielenie nie będzie wywoływał dla Wnioskodawcy konsekwencji na gruncie ustawy o CIT, w szczególności Spółka nie będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT oraz ustalenia w jaki sposób Wnioskodawca powinien w związku z podziałem przez wydzielenie rozliczyć zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych uiszczone przed dniem dokonania podziału, jeżeli w związku z podziałem nie będą zamykane księgi Wnioskodawcy

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.328.2019.3.JF
     ∟W zakresie skutków podatkowych podziału Spółki przez wydzielenie.

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.475.2019.1.RR
     ∟Skutki podatkowe dotyczące obowiązku wystawiania faktur, faktur korygujących, składania deklaracji, odliczenia podatku naliczonego, korekty podatku w związku z sukcesją częściową.

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.451.2019.1.SG
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodów kwot wypłaconych pracownikom A, B i C, wynikających z zawartego przez Spółkę porozumienia lub zatwierdzonej przez Sąd ugody w ramach wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy za okres, w którym pozostawali pracownikami Poprzedniego pracodawcy oraz wartość dodatkowych świadczeń związanych z łączącym Strony stosunkiem pracy (dotyczy pytania oznaczonego we wniosku Nr 2)

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.420.2019.2.IZ
     ∟Skutki podatkowe dotyczące obowiązku podatkowego oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z sukcesją częściową.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.200.2019.1.PK
     ∟Ustalenie spółki zobowiązanej do rozliczenia podatku akcyzowego od energii elektrycznej w związku z przeniesieniem części majątku (oddziału stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa) spółki dzielonej na przejmującą

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.343.2019.2.MK
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego i zobowiązania do rozliczenia faktur korygujących w związku z podziałem spółki

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.271.2019.1.BKD
     ∟Czy po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązek wykazania w swoim zeznaniu rocznym CIT-8 za rok, w którym dojdzie do podziału przez wydzielenie, przychodów i kosztów uzyskania przychodów przyporządkowanych do ZCP Wydzielanego uzyskanych od początku roku podatkowego do dnia podziału i wydzielenia ZCP Wydzielanego do Spółki Przejmującej

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.273.2019.1.AR
     ∟kto, w związku z planowanym podziałem Wnioskodawcy przez wydzielenie Działu Nieruchomości i przeniesieniem go do Spółki Przejmującej, będzie podmiotem uprawnionym do rozliczenia korekt przychodów i kosztów – Wnioskodawca czy Spółka Przejmująca.

2019.08.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.260.2019.1.RMA
     ∟Prawo do odliczenia/rozliczenie faktur korygujących w związku z podziałem spółki kapitałowej.

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.315.2019.1.AM
     ∟w zakresie skutków na gruncie ustawy VAT czynności podziału spółki przez wydzielenie ZCP

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4017.9.2019.2.APA
     ∟Czy po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązek wykazania w swoim zeznaniu rocznym CIT-8 za rok w którym dojdzie do podziału przez wydzielenie, przychodów i kosztów uzyskania przychodów przyporządkowanych do ZCP Wydzielanego uzyskanych od dnia podziału i wydzielenia ZCP Wydzielanego do końca przyjętego roku podatkowego?

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4017.8.2019.2.MK
     ∟Czy po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązek wykazania w swoim zeznaniu rocznym CIT-8 za rok, w którym dojdzie do podziału przez wydzielenie, przychodów i kosztów uzyskania przychodów przyporządkowanych do ZCP Wydzielanego uzyskanych od początku roku podatkowego do dnia podziału i wydzielenia ZCP Wydzielanego do Spółki Przejmującej.

2019.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.255.2019.1.JF
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych w dniu lub po dniu podziału, na których jako nabywca zostanie wskazana spółka dzielona.

2019.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.266.2019.1.JF
     ∟W zakresie ustalenia, czy po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązek wykazania w swoim zeznaniu rocznym CIT-8 za rok w którym dojedzie do podziału przez wydzielenie, przychodów i kosztów uzyskania przychodów przyporządkowanych do ZCP Wydzielanego uzyskanych od dnia podziału i wydzielenia ZCP Wydzielanego do końca przyjętego roku podatkowego.

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.298.2019.1.SJ
     ∟w zakresie ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z przychodami potrącanych przez spółkę przejmującą po dniu wydzielenia

2019.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB3/4510-155/16/S-19/AWO
     ∟Czy wypłata na rzecz Wspólnika wynagrodzenia z tytułu umorzenia automatycznego Udziałów lub innych dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach Spółki (w tym dywidend), w okolicznościach przedstawionych w opisie stanu faktycznego, wiąże się z powstaniem po stronie Spółki obowiązków, o których mowa w art. 26 ust. 1 i 3 oraz art. 26a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.122.2019.3.MO
     ∟Skutki podatkowe podziału przez wydzielenie.

2019.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.165.2019.4.JS
     ∟przeniesienie przez Wnioskodawcę 1 na rzecz Wnioskodawcy 2 w ramach podziału przez wydzielenie Działalności N. nie będzie podlegać przepisom ustawy o VAT

2019.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.206.2019.4.AC
     ∟Określenie czy wydzielony zespół składników materialnych i niematerialnych stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz skutków podatkowych podziału przez wydzielenie spółki z o.o. dla Zainteresowanego 3 i Zainteresowanego 4.

2019.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.152.2019.1.RK
     ∟ustalenie, czy Spółka nowo zawiązana, powinna na bieżąco (tj. w okresie rozliczeniowym, w którym faktury korygujące zostały otrzymane) uwzględnić w rozliczeniach podatku dochodowego od osób prawnych faktury korygujące dokumentujące premie (rabaty), otrzymane po dniu podziału oraz w zakresie korekty kosztów towarów, sprzedanych przed dniem podziału

2019.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.127.2019.2.BS
     ∟w zakresie amortyzacji podatkowej wskazanych we wniosku budynków A i B

2019.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.209.2019.1.BS
     ∟w zakresie amortyzacji podatkowej budynków C i D.

2019.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB3/4510-117/16-2/AD.
     ∟Czy wypłata na rzecz Wnioskodawcy dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach Spółki, w okolicznościach przedstawionych w opisie stanu faktycznego, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 22 ust. 4-4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zw. z art. 93c ustawy Ordynacja podatkowa?

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.160.2019.1.IZ
     ∟skutki na gruncie ustawy VAT czynności podziału spółki przez wydzielenie.

2019.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.158.2019.1.JO
     ∟skutki czynności podziału spółki przez wydzielenie

2019.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.157.2019.1.JO
     ∟Skutki czynności podziału spółki przez wydzielenie.

2019.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.156.2019.1.KOM
     ∟Skutki podatkowe na gruncie ustawy VAT czynności podziału spółki przez wydzielenie.

2019.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4017.1.2019.2.DP
     ∟Czy przychody podatkowe i koszty uzyskania przychodów związane z działalnością Wydzielanej ZCP, które zostaną wykazane do dnia poprzedzającego dzień wydzielenia przez Spółkę Dzieloną zgodnie z przepisami ustawy o CIT, powinny zostać wykazane w rozliczeniu Spółki Dzielonej za rok podatkowy, w którym dojdzie do podziału? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2019.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.35.2019.2.DP
     ∟Która ze spółek uczestniczących w podziale (tj. Spółka Dzielona czy Spółka Przejmująca) będzie uprawniona do wykazania jako kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych za miesiąc, w którym dojdzie do podziału, dotyczących środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Wydzielanej ZCP? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj