Interpretacje do przepisu
art. 99 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


53/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 99 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.619.2019.1.MM
     ∟Wnioskodawcy przysługuje prawo do przenoszenia na następne okresy rozliczeniowe nadwyżki podatku naliczonego nad należnym powstałej ponad 5 lat temu i prawo ubiegania się o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP3/4512-690/15-2/MN
     ∟w zakresie prawa do korekty deklaracji VAT-7 po zaprzestaniu wykonywania działalności oraz zawieszenia na skutek postępowania podatkowego biegu terminu na złożenie korekty deklaracji VAT i terminu przedawnienia żądania zwrotu nadpłaconego podatku VAT – w zakresie objętym postępowaniem podatkowym

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.457.2019.2.MP
     ∟Określenie podstawy opodatkowania świadczonych przez Gminę usług usuwania azbestu, prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją tego zadania oraz korekty podatku.

2019.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.339.2019.1.MD
     ∟Uznanie Gminy za podatnika z tytułu świadczenia odpłatnych usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków komunalnych do/od podmiotów zewnętrznych; opodatkowanie odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków komunalnych na rzecz podmiotów zewnętrznych; nieopodatkowanie wykorzystywania Infrastruktury B na potrzeby własne Gminy.

2019.04.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.29.2019.2.KM
     ∟Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez kancelarię podatkową i kancelarię prawną dotyczących usług w zakresie opisanej kategorii A oraz prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez te kancelarie dotyczących usług w zakresie opisanej kategorii B z zastosowaniem proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy w odniesieniu do stanu faktycznego.

2019.04.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.30.2019.2.MN
     ∟Uznania Gminy za podatnika w związku ze świadczeniem odpłatnych usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków na rzecz podmiotów zewnętrznych; opodatkowanie odpłatnych usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków na rzecz podmiotów zewnętrznych; brak opodatkowania wykorzystywania Infrastruktury na potrzeby własne Gminy oraz prawo do odliczenia części podatku naliczonego w fakturach dokumentujących wydatki inwestycyjne i bieżące związane z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną, obliczonej przy zastosowaniu klucza odliczenia wyliczonego według udziału liczby metrów sześciennych dostarczonej wody/odprowadzonych ścieków dla odbiorców zewnętrznych w liczbie metrów sześciennych dostarczonej wody/odprowadzonych ścieków ogółem. (pytania oznaczone we wniosku nr...).

2019.02.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.3.2019.1.MS
     ∟Możliwość skorygowania faktury oraz rozliczenia podatku VAT przez przedsiębiorcę, który zlikwidował działalność gospodarczą.

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.574.2018.3.MN
     ∟Obowiązek dokonywania – na podstawie art. 90c ustawy o podatku od towarów i usług – korekt podatku naliczonego odliczonego od wydatków na infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną.

2018.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.384.2018.1.RD
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego po rejestracji i zgłoszeniu rejestracyjnym jako VAT-R z faktury z wadami formalnymi.

2018.04.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.124.2017.9.JM
     ∟Wystawienie faktury po wydaniu decyzji przez organ podatkowy oraz obowiązek wpłaty podatku należnego.

2018.01.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.811.2017.1.AJ
     ∟Prawo do dokonania korekty ewidencji sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem kasy rejestrującej oraz deklaracji VAT-7.

2017.01.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP1.4512.907.2016.4.MPe
     ∟w zakresie zwrotu podatku VAT od wydatków związanych w części z działalnością statutową i gospodarczą, które w całości lub w części finansowane są ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej

2017.01.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP2.4512.965.2016.1.BH
     ∟w zakresie możliwości dokonania korekty podatku VAT należnego

2015.10.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4518-8/15-4/KOM
     ∟Możliwość regulowania zobowiązania podatkowego przez osoby trzecie.

2015.10.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-638/15-4/RR
     ∟Sposób ustalania wysokości zobowiązania podatkowego na podstawie danych szacunkowych a następnie ich korygowania.

2015.07.09 - Minister Finansów - PK4.8010.58.2015
     ∟1. Czy zaliczenie zwiększonych w wyniku złożenia Korekt zwrotów VAT na poczet istniejących w dacie ich złożenia zaległości podatkowych (tu: z tytułu VAT) może nastąpić: 1) w dacie upływu ustawowego terminu do złożenia pierwotnej deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, w którym w korekcie wykazuje się zwrot - w przypadkach, gdy zaległość, na poczet której ma być zaliczony zwrot VAT powstała przed upływem tego terminu oraz 2) w dacie powstania zaległości podatkowej - w przypadkach, gdy zaległość, na poczet której ma być zaliczony zwrot powstała po upływie terminu do złożenia pierwotnej deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, w którym w Korekcie wykazuje się zwrot? 2. Czy zaliczenie nadpłat VAT na poczet istniejących zaległości podatkowych w VAT, o których mowa w opisanym zdarzeniu, powinno nastąpić w dacie powstania nadpłaty, tj. zapłaty podatku w zbyt dużej wysokości?

2015.04.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4231-22/14-4/GG
     ∟1. Czy zaliczenie zwiększonych w wyniku złożenia Korekt zwrotów VAT na poczet istniejących w dacie ich złożenia zaległości podatkowych (tu: z tytułu VAT) może nastąpić:1) w dacie upływu ustawowego terminu do złożenia pierwotnej deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, w którym w korekcie wykazuje się zwrot - w przypadkach, gdy zaległość, na poczet której ma być zaliczony zwrot VAT powstała przed upływem tego terminu oraz2) w dacie powstania zaległości podatkowej - w przypadkach, gdy zaległość, na poczet której ma być zaliczony zwrot powstała po upływie terminu do złożenia pierwotnej deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, w którym w Korekcie wykazuje się zw...

2015.01.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1033/14-2/MM
     ∟Opodatkowanie otrzymanego odszkodowania podstawową stawką podatkową, dokumentowanie zwrotu odszkodowania oraz prawa do rozliczenia kwoty zmniejszenia podatku należnego w wyniku zwrotu odszkodowania w bieżącej deklaracji podatkowej

2014.03.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1395/13-2/RR
     ∟Brak prawa do wystawienia faktury korygującej fakturę VAT objętą okresem przedawnienia

2014.02.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1163/13-2/JK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku korekty podatku naliczonego w trybie art. 89b ustawy.

2014.01.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1049/13-2/SJ
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku korekty podatku naliczonego w trybie art. 89b ust. 1 ustawy przez syndyka.

2013.12.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-782/13/AW
     ∟Możliwość zastosowania podmiotowego zwolnienia wstecz za lata 2007-2008, z którego zrezygnowano w wyniku oszacowania przychodu przez organ podatkowy.

2013.07.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-287/13-4/KC
     ∟Wnioskodawca w przedmiotowym stanie sprawy nie może dokonać odliczenia podatek VAT wykazanego na fakturach otrzymywanych od polskiego Sprzedawcy w deklaracji podatkowej, gdyż Wnioskodawca jako podatnik z kraju trzeciego, niedokonujący sprzedaży na terenie Polski może ubiegać się o zwrot podatku i spełni warunki, o których mowa w wyżej cytowanych przepisach rozporządzenia, z tytułu nabycia towarów na terytorium Polski w związku z prowadzoną działalnością na terytorium państwa trzeciego.

2013.04.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-34/13/RSz
     ∟możliwość uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym skumulowanej w okresie od czerwca do grudnia 2007r. i przenoszonej na kolejne okresy rozliczeniowe w deklaracjach VAT-7 składanych na przestrzeni lat 2007-2013 wraz z wnioskiem o zwrot VAT złożonej za styczeń/luty 2013r

2013.02.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-1218/12/ES
     ∟skutki podatkowe dla Wnioskodawcy związane z przekształceniem przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w jednoosobową spółkę z o.o

2012.12.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-926/12/AZb
     ∟Podstawa opodatkowania dla transakcji zawieranych pomiędzy Spółką a innymi spółkami członkami podatkowej grupy kapitałowej (art. 32 ustawy o VAT).

2012.12.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-928/12/AZb
     ∟Podstawa opodatkowania dla transakcji zawieranych pomiędzy Spółką a innymi spółkami członkami podatkowej grupy kapitałowej (art. 32 ustawy o VAT).

2012.12.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-927/12/AZb
     ∟Podstawa opodatkowania dla transakcji zawieranych pomiędzy Spółką a innymi spółkami wchodzącymi w skład podatkowej grupy kapitałowej (art. 32 ustawy o VAT).Podstawa opodatkowania dla transakcji zawieranych pomiędzy Spółką a innymi spółkami wchodzącymi w skład podatkowej grupy kapitałowej (art. 32 ustawy o VAT).

2012.09.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-619/12/AZb
     ∟Zastosowanie art. 32 ustawy o VAT w stosunku do transakcji zawieranych pomiędzy Spółką a innymi spółkami wchodzącymi w skład P..

2012.02.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-1618/11/AZb
     ∟Podstawa opodatkowania dla transakcji dokonywanych przez Wnioskodawcę (Spółkę dominującą) na rzecz podmiotów powiązanych kapitałowo (w ramach Podatkowej Grupy Kapitałowej).

1 2

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj