Interpretacje do przepisu
art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1084/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.514.2019.1.KO
     ∟Obowiązki płatnika w związku z uczestnictwem pracowników w akcji promocyjnej

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.371.2019.4.KO
     ∟Skutki podatkowe uczestnictwa w akcji promocyjnej

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.300.2019.2.DP
     ∟Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo rozliczając dochody z tytułu świadczonych usług na podstawie umowy opisanej we wniosku, jako przedsiębiorca w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej?

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.381.2019.2.EC
     ∟W zakresie obowiązków płatnika związanych ze zorganizowaniem konkursu z dziedziny nauki.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.380.2019.2.EC
     ∟W zakresie obowiązków płatnika związanych ze zorganizowaniem konkursu z dziedziny sztuki.

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.261.2019.1.EN
     ∟w zakresie obowiązku aktualizacji posiadanych dokumentów podatkowych

2019.08.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.203.2019.2.EN
     ∟obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej na podstawie przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 r oraz obowiązek sporządzania dokumentacji na podstawie art. 9a ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązującego do 31 grudnia 2018 r.

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.253.2019.4.WM
     ∟Czy Wnioskodawca może odprowadzać podatek liniowy?

2019.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPB1/4511-667/15-12/MD
     ∟w zakresie możliwości opodatkowania przez spadkobiercę dochodów na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osiąganych z tytułu udziału w spółce cywilnej i spółce komandytowej

2019.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.105.2019.2.APA
     ∟możliwość nie sporządzania za rok 2018 dokumentacji cen transferowych w związku z nieprzekroczeniem limitu przewidzianego w art. 11k ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.

2019.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.115.2019.2.MM
     ∟Kwalifikacja wynagrodzenia należnego na podstawie Umowy o Świadczenie Usług do właściwego źródła przychodów i możliwości jego opodatkowania 19% podatkiem liniowym oraz obowiązków płatnika z tytułu wypłaty Wynagrodzenia należnego na podstawie Umowy o Świadczenie Usług.

2019.05.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.74.2019.1.PSZ
     ∟Czy za rok 2018 można rozliczyć się według skali podatkowej wspólnie z małżonką składając deklarację PIT-36 wraz z załącznikiem PIT B?

2019.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.137.2019.2.EC
     ∟W zakresie możliwości stosowania 19% stawki podatku liniowego.

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.94.2019.1.MM
     ∟wybór formy opodatkowania po likwidacji działalności gospodarczej (podatek liniowy)

2019.02.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.545.2018.2.AW
     ∟Brak zobowiązania Spółki do dokonania w 2018 r. aktualizacji posiadanych dokumentacji podatkowych, w tym sporządzenia od podstaw analiz danych porównawczych

2019.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.548.2018.2.AK
     ∟Czy przychód z czynszu z umowy dzierżawy znaku towarowego może zostać opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) w związku z art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

2019.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.547.2018.1.AK
     ∟Czy przychód z czynszu z umowy dzierżawy znaku towarowego może zostać opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) w związku z art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

2019.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.543.2018.1.PSZ
     ∟Czy przychód z czynszu z umowy dzierżawy znaku towarowego może zostać opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a w związku z art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.431.2018.1.WM
     ∟Możliwość opodatkowania podatkiem liniowym.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.377.2018.1.AN
     ∟Skutki podatkowe zawarcia umowy powiernictwa.

2018.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.330.2018.3.MM
     ∟zakwalifikowanie wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług doradczych do przychodów z działalności gospodarczej, obowiązki płatnika,

2018.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.279.2018.2.JŁ
     ∟Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny, czy przepis art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. f) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wyklucza Wnioskodawcę z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.198.2018.1.IZ
     ∟Czy Spółka ma obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej za 2017 r. oraz lata następne, w zakresie analizy danych porównawczych, o której mowa w art. 9a ust. 2b pkt 2 Ustawy CIT, w odniesieniu do transakcji pożyczek udzielonych Spółce przez Prezesa Zarządu przed dniem 1 stycznia 2017 r.?

2018.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.228.2018.4.MD
     ∟skutki podatkowe sprzedaży Działek na rzecz Spółki komandytowej, wniesienie aportem Działek do Spółki komandytowej, ustalenie kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży przez Spółkę lokali posadowionych na Działkach wniesionych uprzednio przez Wnioskodawcę aportem do Spółki

2018.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.201.2018.2.MN
     ∟Skutki podatkowe zawartej umowy powiernictwa.

2018.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.105.2018.3.SG
     ∟1. Czy w związku z wypłacanymi zaliczkami dla wspólnika ww. komandytariusza w 2016 r. i 2017 r. na poczet udziału w zysku w Spółce komandytowej zarówno w stanie prawnym obowiązującym przed 1 stycznia 2017 r. jak i od 1 stycznia 2017 r. przepisy o sporządzaniu dokumentacji podatkowej tj. art. 11 ust. 1 pkt 1-3 w zw. z ust. 4 oraz w zw. z art. 9a ust. 1 pkt 1-3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przewidują obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej dla tych czynności? 2. Czy w przypadku ewentualnego uznania, że komandytariusz uzyskuje odpowiednio od dnia 1 stycznia 2017 r. i od dnia 1 stycznia 2018 r. nieodpłatne świadczenie związane z nierozliczeniem pobranych zaliczek na udział w zysku w spółce komandytowej (wspólnik nie zwrócił zaliczek spółce za 2016 i 2017 r.) powinien on oraz wspólnicy spółki komandytowej sporządzić dokumentacje podatkową dotyczącą tej okoliczności zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 1-3 w zw. z ust. 4 oraz w zw. z art. 9a ust. 1 pkt 1-3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2018.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.252.2018.1.WR
     ∟Jeżeli Wnioskodawca faktycznie zlikwiduje działalność gospodarczą, to Jego przychody z działalności rozpoczętej następnie w tym samym roku będą opodatkowane zgodnie z art. 27 ustawy o podatku dochodowym – o ile do dnia uzyskania pierwszego przychodu nie zadeklaruje On zamiaru opodatkowania ich podatkiem liniowym.

2018.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.267.2018.2.MD
     ∟Zmiana formy opodatkowania po likwidacji działalności gospodarczej

2018.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.345.2018.1.MD
     ∟Wspólne opodatkowanie małżonków po likwidacji działalności opodatkowanej podatkiem liniowym

2018.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.172.2018.4.MR
     ∟1. Czy w związku z wypłacanymi zaliczkami dla wspólnika w 2016 r. i 2017 r. na poczet udziału w zysku w sp. komandytowej zarówno w stanie prawnym obowiązującym przed 1 stycznia 2017 r. jak i od 1 stycznia 2017 r. przepisy o sporządzaniu dokumentacji podatkowej to jest art. 25 ust. 1 pkt 1-3 w zw. z ust. 4 w zw. z art. 25a ust. 1 pkt 1-3 w zw. z ust. 1f-1g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidują obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej dla tych czynności? 2. Czy w przypadku ewentualnego uznania, iż komandytariusz uzyskuje odpowiednio od dnia 1 stycznia 2017 r. i od dnia 1 stycznia 2018 r. nieodpłatne świadczenie związane z nierozliczeniem pobranych zaliczek na udział w zysku w spółce komandytowej (wspólnik nie zwrócił zaliczek spółce za 2016 r. i 2017 r.) powinien on oraz wspólnicy spółki komandytowej sporządzić dokumentacje podatkową dotyczącą tej okoliczności zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 1-3 w zw. z ust. 4 w zw. z art. 25a ust. 1 pkt 1-3 w zw. z ust. 1f-1g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj