Skorowidz tematyczny interpretacji
podatkowych

 

Podatek od towarów i usług → Zakres opodatkowania 42050 / 442400  │  wszystkie tematy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015.12.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/4512-803/15/EJ
     ∟ wyłączenie z opodatkowania VAT transakcji aportu przedsiębiorstwa do spółki komandytowej

2015.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/4512-527/15-7/IR
     ∟ W zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży Nieruchomości składającej z działek gruntu.

2015.12.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/4512-512/15-4/SM
     ∟ opodatkowanie podatkiem od towarów i usług wpłat mieszkańców otrzymanych przez Gminę z tytułu wkładu własnego w kosztach montażu instalacji prosumenckich w ramach realizacji projektu; brak opodatkowania podatkiem od towarów i usług przekazania przez Gminę po upływie 5 lat od zakończenia projektu prawa własności instalacji prosumenckich na rzecz mieszkańców; prawo do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania w części dotyczącej instalacji prosumenckich na budynkach mieszkalnych stanowiących własność osób fizycznych.

2015.12.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-878/15/JJ
     ∟ opodatkowanie czynności nabycia wierzytelności

2015.12.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-922/13/15-S/MK
     ∟ Podatek od towarów i usług w zakresie stawek podatku VAT dla mediów w obiektach objętych użytkowaniem lub użyczeniem.

2015.12.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-922/13/15-S1/MK
     ∟ Podatek od towarów i usług w zakresie stawek podatku VAT dla mediów w obiektach objętych użytkowaniem lub użyczeniem w stanie prawnym od dnia 1 stycznia 2014 r.

2015.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/4512-988/15/AJ
     ∟ Dostawa nieruchomości zabudowanej oraz brak obowiązku korekty podatku naliczonego.

2015.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/4512-596/15-2/IR
     ∟ W zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT wniesionego przez Spółkę wkładu pieniężnego oraz wypłaty na jej rzecz kwoty tytułem udziału w zyskach.

2015.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/4512-500/15-4/RG
     ∟ opodatkowania podatkiem VAT bezumownego korzystania z nieruchomości za lata 2005-2014, terminu powstania obowiązku podatkowego oraz daty dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi z tytułu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

2015.12.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/443-339/11-4/15-S/ŻR
     ∟ Czy w przedstawionym stanie faktycznym Spółka postępuje prawidłowo przenosząc koszt nabycia mediów i usług odbioru ścieków, sprzątania i ochrony na rzecz najemców lokali za pomocą refaktur, bez doliczania dodatkowych kosztów oraz z zastosowaniem stawki VAT właściwej dla danego rodzaju usługi (towaru)?

2015.12.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP3/4512-379/15-6/MWj
     ∟ Czy po uzyskaniu przez spółkę … stosownego upoważnienia (pełnomocnictwa) do zawarcia umowy z operatorem pocztowym w imieniu i na rachunek kupującego, nie będzie występował obowiązek uznania kwoty uiszczonej na poczet usługi pocztowej za przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem VAT oraz podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych ani też obowiązek ujmowania tej kwoty w ewidencjach podatkowych.

2015.12.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/4512-825/15/EJ
     ∟ wyłączenie z opodatkowania VAT aportu przedsiębiorstwa do spółki cywilnej

2015.12.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/4512-471/15-6/KK
     ∟ Wnioskodawczyni z tytułu transakcji zbycia swoich udziałów w działkach wskazanych we wniosku (tj. 686/2, 92/7, 92/8, 92/9, 92/10, 92/11, 92/12, 92/14, 92/15) oraz udziału w działce o nr 92/3 wraz z domem, nie działała/nie będzie działała w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, tym samym sprzedaż tych udziałów w ww. działkach wraz z udziałem we własności domu nie podlegała/nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2015.12.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-1040/15-2/MT
     ∟ Brak opodatkowania czynności nieodpłatnego korzystania przez pracowników z samochodów służbowych do celów osobistych, brak obowiązku ewidencjonowania wykonywanych czynności na kasie rejestrującej

2015.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP3/4512-555/15/BJ
     ∟ Sprzedaż gruntu rolnego.

2015.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP3/4512-534/15/MD
     ∟ Zasadność zastosowania zwolnienia od podatku do dostawy lokalu użytkowego.

2015.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/4512-710/15/MN
     ∟ wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2015.12.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/4512-518/15-4/KK
     ∟ Gmina będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania inwestycyjnego

2015.12.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP3/4512-345/15-7/JM
     ∟ Sprzedaż części działki stanowiącej współwłasność małżeńską.

2015.12.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/4512-1-754/15-2/JK
     ∟ Zwolnienie od podatku czynności polegającej na udzielaniu pożyczek.

2015.12.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/4512-639/15/SR
     ∟ wyłączenie z opodatkowania transakcji wniesienia aportem do spółki osobowej nieruchomości, stanowiącej składnik majątku prywatnego

2015.12.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-1169/15-2/MP
     ∟ Opodatkowanie wynagrodzenia wypłaconego przez Wynajmującego, moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymanego wynagrodzenia;

2015.12.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/4512-1034/15/BS
     ∟ Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do rozstrzygnięcia kwestii właściwej stawki VAT dla usług związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa.

2015.12.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/4512-552/15-2/SM
     ∟ komornik sądowy będzie mógł korzystać ze zwolnienia podmiotowego, na podstawie art. 113 ust. 1 i ust. 9 ustawy, ponieważ wartość sprzedaży w proporcji do okresu prowadzonej działalności nie przekroczy kwoty uprawniającej do korzystania ze zwolnienia podmiotowego w roku 2015

2015.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/4512-1-755/15-2/AK
     ∟ Zwolnienie od podatku czynności polegającej na udzielaniu pożyczek.

2015.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/4512-1-679/15-2/AW
     ∟ Podatek od towarów i usług w zakresie skutków podatkowych planowanej transakcji podziału spółki przez wydzielenie.

2015.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/4512-1-766/15-2/AW
     ∟ Zwolnienie od podatku czynności polegającej na udzielaniu pożyczek.

2015.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP3/4512-354/15-6/MK
     ∟ Czy wykonywana przez Gminę na podstawie Umowy w sprawie POŚ kompleksowa usługa oczyszczania ścieków obejmująca świadczenia opisane w stanie faktycznym stanowi usługę podlegającą opodatkowaniu VAT? Czy stawką VAT właściwą dla świadczonej przez Gminę kompleksowej usługi oczyszczania ścieków jest stawka 8%, o której mowa w art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT? Czy podstawą opodatkowania dla świadczonej przez Gminę kompleksowej usługi oczyszczania ścieków jest kwota wynagrodzenia ustalona w Umowie w sprawie POŚ pomniejszona o kwotę należnego VAT?

2015.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP3/4512-354/15-7/MK
     ∟ Czy Gmina ma pełne prawo do odliczenia VAT naliczonego wykazanego na fakturach zakupowych związanych z realizacją POŚ oraz VAT naliczonego wykazanego na fakturach zakupowych, które może otrzymać w przyszłości w związku z obsługą POŚ? Czy w związku z dotychczasowym brakiem odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur zakupowych dotyczących realizacji POŚ Gmina ma prawo skorygować rozliczenia VAT i ująć faktury zakupowe oraz odliczyć wykazany w nich VAT naliczony w miesiącach ich otrzymania?

2015.12.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/4512-502/15-6/PRP
     ∟ w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT aportu sieci telekomunikacyjnej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Ok. 95% interpretacji zawartych w bazie epodatnik.pl zostało przyporządkowanych do wyżej wymienionych kategorii tematycznych.

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj