Interpretacje podatkowe do PKWiU 37.00.11.0
-

 

Interpretacje podatkowe do PKWiU 37.00.11.0

Podaj kod

tylko interpretacje potwierdzone opiniami klasyfikacyjnymi wydanymi przez Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Do wyszukiwarki należy wpisać wyłącznie niżej wskazany najbardziej szczegółowy symbol, np. PKWiU 66.21 źle | 66.21.10.0 dobrze
pozycje PKWiU np. 00.00.00.0   |   podklasy PKD np. 00.00.A   |   rodzaje KŚT np. 000   |   klasy PKOB np. 0000   |   dziesięciocyfrówki PKWiU 1997 np. 00.00.00-00.00


421/442400 - interpretacji podatkowych
do PKWiU 37.00.11.0 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.604.2019.1.BK
     ∟(...) wynika, że: Przychody z tytułu otrzymanych wpłat od mieszkańców zostaną zaklasyfikowane jako Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków- PKWIU 37.00.11.0 - stawka 8% (poz. 142 załącznika Nr 3 do ustawy).Usługi wykonywane przez wykonawców świadczących na rzecz Gminy roboty budowlane polegające na budowie (...)

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.521.2019.1.WN
     ∟(...) że opisane we wniosku usługi kompleksowe polegające na obsłudze serwisowej dostarczanych urządzeń sanitarnych (sklasyfikowane przez Wnioskodawcę w grupowaniu PKWiU 37.00.11.0) wraz z czynnościami pomocniczymi czyli najmem, dojazdem, sprzątaniem, uzupełnianiem środków higienicznych, podlegają opodatkowaniu według stawki 8% (...)

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.528.2019.1.PC
     ∟(...) i do świadczenia przez Gminę usług odprowadzania ścieków. Zdaniem Gminy, usługi przyłączenia do sieci kanalizacyjnej powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (dalej: „PKWiU”), wprowadzoną (...)

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.575.2019.1.MSU
     ∟(...) statystyczna świadczonych przez Gminę usług jest następująca: 36.00.20.0 - Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych, 37.00.11.0 - Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Jednakże należy zaznaczyć, że pytanie przez Organ o klasyfikację statystyczną usług (...)

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.512.2019.2.MSU
     ∟(...) statystyczna świadczonych przez Gminę usług jest następująca: 36.00.20.0 - Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych, 37.00.11.0 - Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Jednakże należy zaznaczyć, że pytanie przez Organ o klasyfikację statystyczną usług (...)

2019.10.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.515.2019.2.MS
     ∟(...) gruntów, na których zostały wykonane do wyłącznego korzystania (na podstawie umowy określającej warunki udostępniania) - mieszczą się w zakresie grupowania PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków” (PKWiU 2008). Ponadto w uzupełnieniu wniosku wskazano, że: Udział finansowy (...)

2019.10.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.657.2019.1.MS
     ∟(...) gruntów, na których zostały wykonane do wyłącznego korzystania (na podstawie umowy określającej warunki udostępniania) - mieszczą się w zakresie grupowania PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków” (PKWiU 2008). Ponadto w uzupełnieniu wniosku wskazano, że: Udział finansowy (...)

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.475.2019.2.ASY
     ∟(...) W złożonym przez Gminę wniosku w sprawie właściwej klasyfikacji Gmina stanęła na stanowisku, iż usługi wykonywane przez nią powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 2008). W piśmie uzupełniającym z 30 września 2019 r. Wnioskodawca doprecyzował opis (...)

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP2/4512-33/16-2/IK
     ∟(...) 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U.2008.207.1293 ze zm., dalej: „PKWiU”), wykonanie przyłączy mieści się w grupowaniu 37.00.11.0 PKWiU. Gmina pragnie wskazać, że wystąpiła do Głównego Urzędu Statystycznego z wnioskiem o wydanie opinii klasyfikacyjnej, którego celem jest (...)

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.458.2019.2.MJ
     ∟(...) nią usługa montażu POŚ, a w konsekwencji zapewnienie możliwości oczyszczania ścieków za pomocą POŚ, dla celów VAT powinna zostać zaklasyfikowana pod symbolem 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”. W świetle powyższego, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż świadczenie na rzecz (...)

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.457.2019.1.KW
     ∟(...) Gmina nie dysponuje indywidualną opinią Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie przedmiotowych czynności. Dokonuje ich samodzielnej kwalifikacji do grupowania: 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków” PKWiU 2015, .00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków” PKWiU (...)

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.486.2019.1.EA
     ∟(...) zmiany wysokości opodatkowania podatkiem VAT ww. usługi. Należy zatem stwierdzić, że z uwagi na fakt zaklasyfikowania przedmiotowej usługi według PKWiU do grupowania 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, jest ona opodatkowana stawką podatku w wysokości 8% zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z art. (...)

2019.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.391.2019.1.IP
     ∟(...) opisanych usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, jednak zgodnie ze stanowiskiem Gminy, usługi wykonywane przez nią powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 – Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy z tytułu świadczenia (...)

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.308.209.1.MR
     ∟(...) kosztami wynikłymi z nienależytego wykonywania obowiązków określonych w umowie.PKWiU poszczególnych rozliczeń:dostawa wody: 36.00.20.0,odprowadzanie ścieków: 37.00.11.0,energia elektryczna: 35.11; 35.13,energia cieplna: 35.30. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca obciążając Miasto (...)

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.382.2019.2.AGW
     ∟(...) rozbudowy i inwestycji w zakresie urządzeń do zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczania ścieków. Spółka świadczy usługi oznaczone symbolem PKWIU 36.00.20.0, 37.00.11.0, 37.00.12.0, jest czynnym podatnikiem podatku VAT i składa comiesięczne deklaracje VAT-7. Przedsiębiorstwo będzie realizowało zadanie inwestycyjne pn.: (...)

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.341.2019.2.MC
     ∟(...) usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: „PKWiU”). Zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez nią powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków” (PKWiU 2008). Podsumowując, należy rozróżnić dwa świadczenia występujące przy (...)

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.338.2019.2.KW
     ∟(...) usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: „PKWiU”). Zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez nią powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 ,,Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków” (PKWiU 2008). Podsumowując, należy rozróżnić dwa świadczenia występujące przy (...)

2019.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.297.2019.1.AP
     ∟(...) korzystania (na podstawie umowy określającej warunki udostępniania) oraz przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków – mieszczą się w zakresie grupowania PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”. Według GUS nabywane usługi przez Gminę związane z budową przydomowych oczyszczalni (...)

2019.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.333.2019.1.MO
     ∟(...) ścieków. Gmina planuje wykonać ok. 200 przyłączy kanalizacyjnych. Zdaniem Gminy usługi przyłączenia do sieci kanalizacyjnej powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (dalej: „PKWiU”), wprowadzoną (...)

2019.07.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.262.2019.2.PG
     ∟(...) usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: „PKWiU”). Zgodnie ze stanowiskiem Gminy usługi wykonywane przez nią powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 2008). Inwestycja w POŚ obejmuje wyłącznie nieruchomości należące do Mieszkańców. (...)

2019.07.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.304.2019.1.PC
     ∟(...) związane z budową obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków”. Zdaniem Gminy, usługi zaś Gminy na rzecz mieszkańców mieszczą się w grupowaniu 37.00.11.0 - Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 2008). Gmina wskazuje, że wykonywanie przez nią wyżej opisanych czynności związanych z (...)

2019.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.238.2019.2.TK
     ∟(...) wodociągowych oraz 36.00.30.0 – usługi związane z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych,w zakresie odprowadzania ścieków i nieczystości: 37.00.11.0 – usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków,w zakresie usług komunalnych – odbioru śmieci i odpadów: 38.11.21 – usługi związane ze (...)

2019.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.221.2019.1.RD
     ∟(...) usług odprowadzania ścieków (wykonywane przez właściciela lub zarządzającego siecią kanalizacyjną na terenie gminy), które mieszczą się w grupowaniu PKWiU 37.00.11.0 usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, co potwierdza otrzymana odpowiedź z dnia 21 lutego 2019 r. z Głównego Urzędu Statystycznego. W (...)

2019.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.261.2019.2.KOM
     ∟(...) Symbole PKWiU dla poszczególnych mediów: Dostawa wody, pozycje faktury: PKWiU 36.00.11.0 - dostawa wody, PKWiU 36.00.20.0 - opłata abonamentowa za dostawę wody, PKWiU 37.00.11.0 - odprowadzanie ścieków, PKWiU 37.00.11.0 - opłata abonamentowa za odprowadzanie ścieków. Dostawa ciepła, pozycje faktury: PKWiU 35.30.11.0 - dostarczone (...)

2019.07.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.263.2019.1.OS
     ∟(...) statystyczna świadczonych przez Gminę usług jest następująca: 36.00.20.0 - Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych, 37.00.11.0 - Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Jednakże należy zaznaczyć, że pytanie przez Organ o klasyfikację statystyczną usług (...)

2019.07.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.224.2019.2.OS
     ∟(...) statystyczna świadczonych przez Gminę usług jest następująca: 36.00.20.0 - Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych, 37.00.11.0 - Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Jednakże należy zaznaczyć, że pytanie przez Organ o klasyfikację statystyczną usług (...)

2019.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.263.2019.1.PM
     ∟(...) usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: „PKWiU”). Zgodnie ze stanowiskiem Gminy, usługi wykonywane przez nią powinny mieścić się w grupowaniu 37.00.11.0 – usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 2008). Inwestycja w POŚ obejmuje wyłącznie nieruchomości należące do (...)

2019.07.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.248.2019.1.AM
     ∟(...) w zgrupowaniu PKWU 71.12.20.0. Wnioskodawca klasyfikuje te usługi, jako świadczenia pomocnicze związane z usługami odprowadzania ścieków wchodzące w skład PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”,Nadzór techniczny nad budową i odbiór przepompowni ścieków sanitarnych, przepompowni (...)

2019.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.157.2019.2.RMA
     ∟(...) świadczenia i opodatkować je właściwymi stawkami podatku VAT. Tym samym: dostawa wody (i odprowadzanie ścieków), sklasyfikowane pod symbolami PKWiU 36.00.20.0 oraz 37.00.11.0 będą opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 2 oraz poz. 140 i 142 załącznika nr 3 do ustawy; (...)

2019.06.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.202.2019.2.EG
     ∟(...) tych ścieków na oczyszczalni w ustawie o podatku od towarów i usług zostały sklasyfikowane w grupie 37 (poz. 142 załącznika nr 3 do ww. ustawy) i obejmują usługi: 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; 37.00.12.0 Usługi związane z opróżnianiem szamb dołów gnilnych; 37.00.20.0 Osady ze ścieków (...)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj