Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy
ITPB1/415-671/09/PSZ
z 30 października 2009 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
interpretacja indywidualna
Sygnatura
ITPB1/415-671/09/PSZ
Data
2009.10.30Autor
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy


Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów


Słowa kluczowe
koszty pośrednie
koszty przyznania dotacji
koszty uzyskania przychodów
usługi doradcze
wniosek


Istota interpretacji
Czy koszty poniesione na przygotowanie wniosku oraz opinii o innowacyjności na zakup środka trwałego - cysterny zwiększają wartość początkową tego środka trwałego, czy też mogą być odniesione bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 22 ust. 5c, 5d, 6 i 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?Wniosek ORD-IN 1021 kB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 21 sierpnia 2009 r. (data wpływu 24 sierpnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie prawidłowego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z przygotowaniem wniosku o dotację oraz opinii o innowacyjności - jest nieprawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 24 sierpnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie prawidłowego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z przygotowaniem wniosku o dotację oraz opinii o innowacyjności.


W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.


Prowadzi Pan pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. Zamierza Pan zakupić cysternę, która wprowadzona zostanie do ewidencji środków trwałych i wykorzystywana będzie w prowadzonej działalności gospodarczej. Ponadto zdecydował się Pan na złożenie wniosku o dotację w ramach konkursu 1.1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W związku ze złożeniem wniosku poniósł Pan koszty związane z opracowaniem wniosku przez wyspecjalizowaną firmę oraz koszt opinii o innowacyjności dotyczący przedmiotowej cysterny, stanowiący załącznik do wniosku o dotację. Koszt sporządzenia wniosku wyniósł 5.000 zł, natomiast koszt opinii 1.000 zł. Wniosek i opinia dotyczą tylko cysterny. Wniosek o dotację dotyczy także tylko cysterny. Poniesione koszty związane są tylko z pozyskaniem źródła finansowania cysterny.


W związku z powyższym zadano następujące pytanie.


Czy koszty poniesione na przygotowanie wniosku oraz opinii o innowacyjności na zakup środka trwałego - cysterny zwiększają wartość początkową tego środka trwałego, czy też mogą być odniesione bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 22 ust. 5c, 5d, 6 i 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...


Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 22g ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. Wobec tego koszty poniesione na pozyskanie źródła finansowania powiększają wartość początkową tego środka trwałego. Dotacja jest źródłem finansowania analogicznie jak kredyt bankowy, a przy kredycie wszystkie koszty finansowe do dnia przekazania środka trwałego do używania powiększają jego wartość. Wobec powyższego, stoi Pan na stanowisku, że koszty opinii o innowacyjności oraz koszt sporządzenia wniosku należy ująć jako środek trwały w budowie i w momencie zakupu cysterny powiększyć wartość początkową środka trwałego o te wydatki. W przypadku rezygnacji z zakupu środka trwałego poniesione wydatki związane z ubieganiem się o dotację stanowić będą zaniechanie inwestycji.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.


Stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Przez pojęcie „zachować" należy rozumieć „dochować coś w stanie niezmienionym, nienaruszonym, utrzymać”. Natomiast „zabezpieczyć” oznacza „uczynić bezpiecznym, niezagrożonym, dać ochronę”. Można więc przyjąć, że koszty poniesione na zachowanie źródła przychodu to takie, które poniesione zostały, aby przychody z danego źródła przychodów w dalszym ciągu występowały w nienaruszonym stanie oraz aby takie źródło w ogóle dalej istniało. Natomiast jako zabezpieczenie źródła przychodów powinno się przyjmować koszty poniesione na ochronę istniejącego źródła przychodów, które umożliwią dalsze funkcjonowanie źródła. Kosztami podatkowymi są zarówno koszty, które pozostają w bezpośrednim związku przyczynowo-skutkowym z przychodami podatkowymi, jak również koszty pośrednie, których powiązanie z konkretnym przychodem nie jest możliwe, jednak dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa poniesienie ich jest uzasadnione.

Kwalifikując zatem wydatek w koszty podatkowe trzeba stwierdzić, że spełnia on dwa warunki: wydatek musi być poniesiony w celu uzyskania przychodu lub zabezpieczenia albo zachowania źródła przychodów oraz nie może to być wydatek wymieniony w zamkniętym katalogu negatywnym, wymienionym w przepisie art. 23 ustawy.

W przypadku źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza należy przyjąć, iż kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów.

Kosztami mogą być zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskiwanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu osiągnięcia przychodów, bądź zachowania źródła przychodów nawet wówczas gdy z obiektywnych powodów przychód nie zostanie osiągnięty.

Jako koszty pośrednie przyjmowane są przede wszystkim koszty funkcjonowania prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, których ponoszenie jest związane z prowadzeniem tej działalności.

Odnosząc się do kwestii zaliczenia wartości wydatków poniesionych na przygotowanie wniosku o dotację, do wartości początkowej środków trwałych należy wskazać, iż zgodnie z art. 22g ust. 3 pkt 1 powołanej ustawy, za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

Katalog wydatków wpływających na wartość początkową środka trwałego nie ma charakteru zamkniętego. Z powyższego wynika jednak, iż do wartości początkowej środka trwałego zaliczyć można tylko wydatki ściśle związane z nabyciem tego środka trwałego. W tym też kontekście, stwierdzić należy, iż wydatki poniesione na przygotowanie wniosku o dotację, nie mogą być uznane za wydatki ściśle związane z nabyciem lub wytworzeniem środków trwałych, gdyż są to wydatki związane z uzyskaniem dofinansowania, które służy finansowaniu danej inwestycji. W konsekwencji wydatki te nie mogą powiększać wartości początkowej ww. środków trwałych.

Reasumując wydatki związane z przygotowaniem wniosku o dotację uzyskiwanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz koszt opinii o innowacyjności, nie będą zwiększały wartości środka trwałego.

Definicja zawarta w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obejmuje zarówno te wydatki, których poniesienie bezpośrednio przekłada się na uzyskanie konkretnych przychodów, jak i te, których nie można w taki sposób przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako zmierzające do ich osiągnięcia. Nie ma przy tym znaczenia, czy oczekiwany w chwili poniesienia wydatku skutek rzeczywiście zaistniał. Istotna jest jedynie obiektywna ocena celowości danego wydatku.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, iż wydatek jaki poniósł Pan na sporządzenie wniosku o dotację na zakup środka trwałego oraz koszt opinii o innowacyjności, stosownie do postanowień art. 22 ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, może stanowić koszt uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, jako koszt pośrednio związany z prowadzeniem tej działalności, bez względu na to, czy otrzyma Pan dotację.

Przedmiotowy wydatek nie jest bowiem wymieniony w tzw. negatywnym katalogu kosztów ujętym w art. 23 ust. 1 ww. ustawy, a zgodnie z art. 22 ust. 5c ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Należy jednak zwrócić uwagę, że to na podatniku spoczywa bowiem ciężar wykazania istnienia związku przyczynowego pomiędzy ponoszonymi wydatkami, a osiąganymi przychodami oraz okoliczności, iż ich poniesienie ma (lub może mieć) wpływ na wysokość osiągniętych przychodów, bądź na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Reasumując, uznanie wydatku poniesionego na przygotowanie przez wyspecjalizowaną firmę wniosku, o dotację na zakup środka trwałego, za koszt pośredni oznacza, iż podlega ujęciu w księdze przychodów i rozchodów w dacie jego poniesienia.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zmianami).


Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).


Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj