Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
IPPB4/415-95/09-4/JS
z 7 maja 2009 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
interpretacja indywidualna
Sygnatura
IPPB4/415-95/09-4/JS
Data
2009.05.07Autor
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania --> Nieograniczony obowiązek podatkowy


Słowa kluczowe
Królestwo Niderlandów
ograniczony obowiązek podatkowy
praca
przychód


Istota interpretacji
Od 2004 r. i w latach następnych (o ile zmianie nie ulegnie stan faktyczny i prawny) Wnioskodawca podlega w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tj. podlega opodatkowaniu jedynie od dochodów osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.Wniosek ORD-IN 518 kB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 30.01.2009 r. (data wpływu 09.02.2009 r.) oraz uzupełnieniu z dnia 23.03.2009 r. (data wpływu 30.03.2009 r.) na wezwanie Nr IPPB4/415-95/09-2/JS z dnia 18.03.2009 r. (data nadania 18.03.2009 r., data doręczenia 23.03.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego od 2004 r. do chwili obecnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 09.02.2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego od 2004 r. do chwili obecnej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W 2001 r. Wnioskodawca przeprowadził się do Królestwa Niderlandów, gdzie podjął pracę zarobkową. Od tamtej pory Wnioskodawca nieprzerwanie tam przebywa będąc osobiście i zawodowo ściśle związany z tym krajem. W 2003 r. do Wnioskodawcy dołączyła Jego towarzyszka życia, która nieprzerwanie z nim przebywa. W 2004 r. Wnioskodawca zawarł związek małżeński ze swoją towarzyszką, ustanawiając w ten sposób wspólne gospodarstwo domowe. W 2006 r. na terenie Królestwa Niderlandów urodził się syn Wnioskodawcy, który uczęszcza do lokalnej placówki wychowawczo - oświatowej. Na początku 2008 r. małżonka Wnioskodawcy podjęła pracę zarobkową również na terenie Królestwa Niderlandów. Działalność zawodowa Wnioskodawcy i Jego małżonki prowadzona na terenie Niderlandów jest ich jedynym źródłem przychodów. Od momentu wyjazdu z Rzeczypospolitej Polskiej do chwili obecnej Wnioskodawca wraz z żoną nie posiada żadnego przychodu pochodzącego z jakiejkolwiek działalności prowadzonej poza granicami Królestwa Niderlandów. Obydwoje posiadają deklaracje Urzędu Skarbowego Królestwa Niderlandów stwierdzającą, że są rezydentami podatkowymi tego kraju. Faktu opuszczenia Rzeczypospolitej Polskiej Wnioskodawca wraz żoną nie zgłaszał w żadnej placówce Urzędu Skarbowego na terenie Polski. Wnioskodawca wraz z żoną oraz Ich syn posiadają obywatelstwo polskie.

Pismem z dnia 18.03.2009 r. Nr IPPB4/415-95/09-2/JS wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez wskazanie z jakiego źródła uzyskuje dochód w Niderlandach oraz wskazanie jakiego okresu podatkowego dotyczy zapytanie.

Powyższe uzupełniono w terminie informując iż dochód w Królestwie Niderlandów wynika ze służbowego stosunku pracy (listopad 2001 – czerwiec 2006 Uniwersytet Twente, Drienerlolaan 5, 7522 NB Enschede Królestwo Niderlandów; wrzesień 2006 do chwili obecnej TNO Stieltjeseweg 1, 2600 AD Delft Królestwo Niderlandów). Ponadto Wnioskodawca wskazał, że wniosek dotyczy okresu rozliczeniowego od 2004 r. do chwili obecnej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca wraz z żoną podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czy nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu...

Zdaniem Wnioskodawcy:

W związku z tym, że faktyczne, stałe miejsce zamieszkania Wnioskodawcy i Jego rodziny znajduje się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, stwierdza, że centrum interesów życiowych Jego rodziny znajduje się w Królestwie Niderlandów. Konsekwencją tego jest ograniczony obowiązek podatkowy obejmujący Wnioskodawcę i Jego żonę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Natomiast zgodnie z treścią art. 3 ust. 2a ww. ustawy – osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do treści art. 4a ustawy powołane powyżej przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczypospolita Polska.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 Konwencji między Rzeczypospolitą Polską, a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie w dniu 13 lutego 2002 roku (Dz. U. z 2003 r. Nr 216, poz. 2120) za „osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie” uważa się osobę, która zgodnie z prawem tego Państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, miejsce zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze i określenie to obejmuje również to Państwo, każdą jego jednostkę terytorialną lub organ lokalny. Jednakże określenie to nie obejmuje osób, które podlegają opodatkowaniu w tym Państwie, w zakresie dochodu osiągniętego tylko ze źródeł w tym Państwie.

Rozstrzygające znaczenie w kwestii opodatkowania dochodów uzyskiwanych ze źródeł położonych na terytorium danego państwa ma zatem ustalenie miejsca zamieszkania Podatnika.

Definicja „miejsca zamieszkania” odnosi się bezpośrednio do określenia „miejsca zamieszkania” przyjętego w ustawodawstwach wewnętrznych państw będących Stronami umowy i uwzględnia różne formy więzi osobistej z państwem, które we własnym ustawodawstwie ustala podstawę do nieograniczonego obowiązku podatkowego.

W przepisach polskiego prawa podatkowego obowiązującego do dnia 31.12.2006 r. pojęcie „miejsca zamieszkania” nie zostało zdefiniowane.

Jak stanowi art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Warunek przebywania w danym miejscu ma charakter obiektywny i nie ma problemów dowodowych w wykazaniu, że dana osoba przebywa lub nie w danej miejscowości. Zamiar stałego pobytu w danej miejscowości ma natomiast charakter subiektywny, ponieważ odnosi się do woli osoby. Należy jednak zauważyć, iż istnieją kryteria obiektywizujące zamiar stałego pobytu. Uznaje się na przykład, że podatnik wykazuje zamiar stałego pobytu w danej miejscowości, jeżeli miejscowość ta stanowi dla niego centrum jego życiowej działalności, ocenianej w aspekcie jego powiązań osobistych i gospodarczych.

Rozpatrując obowiązek podatkowy w roku 2007 i latach następnych należy wziąć pod uwagę przepisy podatkowe obowiązujące od 01.01.2007 r.

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2007 r., obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy) podlegają w Polsce osoby fizyczne jeśli mają miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Natomiast art. 3 ust. 2a cytowanej ustawy stanowi, że osoby fizyczne nie posiadające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Zgodnie z art. 3 ust. 1a ww. ustawy za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.


Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny należy stwierdzić, że przeniósł Pan ośrodek interesów życiowych do Holandii. W 2001 r. przeprowadził się Pan do Królestwa Niderlandów, gdzie podjął Pan pracę zarobkową. Od tamtej pory nieprzerwanie Pan tam przebywa będąc osobiście i zawodowo ściśle związany z tym krajem. W 2004 r. zawarł Pan związek małżeński ze swoją towarzyszką, ustanawiając w ten sposób wspólne gospodarstwo domowe. W 2006 r. na terenie Królestwa Niderlandów urodził się Pana syn, który uczęszcza do lokalnej placówki wychowawczo - oświatowej. Działalność zawodowa Pana i małżonki prowadzona na terenie Królestwa Niderlandów jest jedynym źródłem przychodów. Od momentu wyjazdu z Rzeczypospolitej Polskiej do chwili obecnej nie posiada wraz z żoną żadnego przychodu pochodzącego z jakiejkolwiek działalności prowadzonej poza granicami Królestwa Niderlandów. Ponadto posiada Pan deklarację Urzędu Skarbowego Królestwa Niderlandów stwierdzającą, że jest rezydentem podatkowym tego kraju.

Reasumując, należy stwierdzić, iż od 2004 r. i w latach następnych (o ile zmianie nie ulegnie stan faktyczny i prawny) Wnioskodawca podlega w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tj. podlega opodatkowaniu jedynie od dochodów osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Minister właściwy do spraw finansów publicznych na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

W związku z powyższym w celu uzyskania pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dla żony, w imieniu której zadał Pan pytanie, winna ona złożyć odrębny wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj