Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu
ILPB1/415-303/09-2/AG
z 28 maja 2009 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
interpretacja indywidualna
Sygnatura
ILPB1/415-303/09-2/AG
Data
2009.05.28


Referencje


Autor
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu


Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów


Słowa kluczowe
amortyzacja
aport
budynek niemieszkalny
spółka osobowa
środek trwały
wartość początkowa


Istota interpretacji
W jaki sposób powinna zostać ustalona wartość początkowa budynków, jako środków trwałych, po ich wniesieniu do spółki jawnej?Wniosek ORD-IN 294 kB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 4 marca 2009 r. (data wpływu 9 marca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wartości początkowej nieruchomości wniesionych do spółki osobowej w postaci aportu – jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 9 marca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wartości początkowej nieruchomości wniesionych do spółki osobowej w postaci aportu.


W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca - jako przedsiębiorca prowadzący indywidualnie działalność gospodarczą - jest właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkami o przeznaczeniu mieszkalnym oraz niemieszkalnym.

Nieruchomość została nabyta od syndyka w 1997 roku za cenę określoną całościowo (bez podziału na grunt i poszczególne obiekty). Budynki wykorzystywane są do celów związanych z działalnością gospodarczą. Po zakupie ujęto je w ewidencji środków trwałych i amortyzowano.

Wnioskodawca zamierza utworzyć wraz z drugą osobą fizyczną spółkę jawną lub spółkę komandytową, do której zostaną wniesione niektóre budynki, znajdujące się na nieruchomości wraz z przynależnymi działkami gruntu. Budynki te będą w tej spółce wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. Do spółki nie zostaną wniesione inne składniki majątkowe należące do przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.

Po założeniu spółki osobowej Wnioskodawca zamierza kontynuować także działalność gospodarczą.


W związku z powyższym zadano następujące pytanie.


W jaki sposób powinna zostać ustalona wartość początkowa budynków, jako środków trwałych, po ich wniesieniu do spółki jawnej...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość początkową środków trwałych wniesionych w formie wkładu niepieniężnego do osobowej spółki handlowej jest wartość ustalona przez wspólników na dzień wniesienia wkładu, nie wyższa jednak od ich wartości rynkowej z dnia wniesienia wkładu.

Spółka jawna oraz komandytowa jest osobową spółką handlową. Dlatego wartość początkowa budynku stanowiącego środek trwały takiej spółki, wniesionego do niej aportem, powinna zostać ustalona na podstawie wartości określonej przez wspólników w akcie notarialnym, na podstawie którego wkład zostanie wniesiony. Nie może to być jednak wartość wyższa, aniżeli wartość rynkowa budynku na dzień wniesienia wkładu do spółki osobowej. Odpisy amortyzacyjne od tak ustalonej wartości początkowej stanowić będą koszty uzyskania przychodów.

Wnioskodawca podał, że analogiczne stanowisko prezentowane jest w interpretacjach zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów:

  • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 8 stycznia 2009 r. nr IPPB1/415-1193/08-3/ES,
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 8 stycznia nr IP-PB1-415-1177/08-4/IF,
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2008 r. nr ILPB1/415-745/08-5/IM,
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 4 grudnia 2008 r. nr IBPB1/415-708/08/ZK.


Ponadto Wnioskodawca podał, iż podobny pogląd prezentowany był również w dotychczasowym orzecznictwie sądów administracyjnych, np. w wyroku WSA w Łodzi z dnia 6 listopada 2002 r. (I SA/Łd 1269/02).


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.


Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę pism urzędowych, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.


Ponadto, odnosząc się do powołanego przez Wnioskodawcę wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi tut. Organ informuje, że w myśl zasady wyrażonej w art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) został on wydany w indywidualnej sprawie i dotyczy wyłącznie tej sprawy, w której zapadł.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.


Referencje


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj